رای دیوان درباره تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی

0
تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی
تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی

پاراف رای دیوان درباره تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی  : کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۴/۷۴۱ موضوع: ابطال و تصحیح بند ۶-۱ دستورالعمل اجرائی مربوط به تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی به شماره ۶۹۳۱۲/و مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۲ دادنامه: ۶۴ تاریخ صدور : ۱۹/۴/۹۵
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی پژوهشی ، فرهنگی
طرف شکایت : وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

گردشکار:
قید شرط دو سال تمام سابقه در حکم کارگزینی برای استفاده از تسهیلات دستورالعمل اجرائی شماره ۶۹۳۱۲/و مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۲ مربوط به تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی تبعیضی آشکار و ناروا میان اعضای هیات علمی است و مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است و هیات عمومی دیوان در موارد مشابه به نفع شاکی همین بند ۶-۱ را ابطال نموده است لکن پس از آن مجدداً اجرا شده است ، تقاضا دارم تسهیلات مربوط که به ناحق از فرزند اینجانب دریغ شده برقرار گردد و مبالغی که تاکنون از بابت انتقال آزاد وی اخذ شده مسترد شود . اینکه یکی با دو سال سابقه ثبت شده در حکم از بدو قبولی به راحتی فرزند خود را به دانشگاه مورد نظر منتقل کند و دیگری که فرضاً چند هفته سابقه کمتر دارد محکوم به پرداخت شهریه برای عمل مشابه درکل دوران تحصیل فرزند خود باشد یک ظلم آشکار است ، ضمناً دیوان در هیات عمومی به استناد همین بند در موارد مشابه به نفع شاکی اقدام به ابطال بند نموده است و آراء مربوط به این شرح است : آراء شماره های ۷۳۵ -۲۵/۳/۹۲ ، ۲۶۹۱۵ – ۱۳/۱۰/۹۳ ، ۶۹۳۱۲ – ۱۴/۵/۹۳ و رأی ۹۲۵ .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
مشتکی عنه ( وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ) علیرغم ابلاغ دادخواست شاکی و ضمائم در مهلت قانونی پاسخی ارائه ننموده است.

نظریه تهیه کننده گزارش:
با توجه به اینکه حسب آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره های ۹۲۹ – ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ و ۱۶-۲۲/۱/۸۲ بخشنامه هیات وزیران در خصوص ایجاد تسهیلات ویژه برای فرزندان اعضای هیات علمی ابطال گردیده است لذا موضوع مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و از اختیارات ریاست محترم دیوان عدالت اداری است . تهیه کننده گزارش: خراسانی

به تاریخ ۱۶/۳/۹۵ در وقت فوق العاده پرونده کلاسه فوق الذکر تحت نظر است اعضای محترم هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری در جلسه فوق الذکر پس از بررسی و تبادل نظر به اتفاق آراء مصوبه شماره ۶۹۳۱۲/و مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۲ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ( بند ۶-۱ دستورالعمل ) را مخالف قانون ندانسته اند لذا با بررسی اوراق و محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی:

در خصوص شکایت آقای حبیب اله فصیحی فرزند رضا به طرفیت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مبنی بر ابطال و تصحیح بند ۶-۱ دستورالعمل اجرائی مربوط به تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاهها به شماره ۶۹۳۱۲/و مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۴ نظر به اینکه دستورالعمل اجرائی مذکور در راستای مصوبه شماره ۷۳۵ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ شورای محترم انقلاب فرهنگی که تصمیم گیری در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی را به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی تفویض نموده است صادر گردیده و هرگونه اختیار در این خصوص به مشتکی عنه تفویض گردیده و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مورد شکایت قرار نگرفته است ، لذا خلاف قانون بودن دستورالعمل احراز نمی گردد و مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی می باشد .

ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری