رای دیوان درباره کمک هزینه های مشمول حق بیمه تامین اجتماعی

0
کمک هزینه های مشمول حق بیمه
کمک هزینه های مشمول حق بیمه

پاراف رای دیوان درباره کمک هزینه های مشمول حق بیمه تامین اجتماعی : کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۴/۳۶۷ موضوع: ابطال بخشنامه ۱۹۶۴۰ – ۲۸/۲/۹۴ در اجرای دستور اداری ۱۲۳۶/۹۴/۵۰۲۰ – ۲۷/۲/۹۴

تاریخ تنظیم گزارش: ۱۲ آبان ۱۳۹۵*شماره پرونده: هـ ع/ ۹۴/۳۶۷

دادنامه : ۱۳۳

تاریخ : ۱۲/۸/۹۵

طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی سمنان

موضوع شکایت وخواسته:¬ ابطال بخشنامه ۱۹۶۴۰ – ۲۸/۲/۹۴ در اجرای دستور اداری ۱۲۳۶/۹۴/۵۰۲۰ – ۲۷/۲/۹۴

متن مقرره مورد شکایت:

شاکی مدعی است سازمان به موجب بخشنامه مزبور و دستور اداری، کمک هزینه های پرداختی موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار را مشمول حق بیمه دانسته و به کلیه کارفرمایان ابلاغ نموده که مبالغ پرداختی را جزء مزایای مشمول کسر حق بیمه در لیست ماهانه منظور نمایند

درحالیکه به استناد تبصره مزبور ( مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن ، خواربار ، عائله مندی ، پاداش افزایش تولید جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی گردد )، لذا درخواست ابطال بخشنامه و دستور اداری را به لحاظ مغایرت با قانون فوق دارم.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

سازمان تامین اجتماعی در پاسخ ارسالی بدواً به صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به یک نامه اداری که ناظر به مورد خاص می باشد ایراد گرفته و در دفاع ماهوی ضمن استناد به تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار ، مفاد تبصره مذکور را در مقام بیان مزایای مشمول کسر حق بیمه ندانسته و مزایای مزبور را جزء مزد ثابت و مزد مبنا نمی داند

و طبق ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی مقرر شده کارفرمایان موظفند ازکلیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند و بر اساس بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی نیز مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر می باشد که در مقابل کار بیمه شده داده می شود

مفهوم مزایا حقوق مبنای دریافت حق بیمه در قانون تأمین اجتماعی با مفهوم مزایا حقوق کارگر در قانون کار متفاوت می باشد و مأخــذ دریافت حق بیمه بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتمــاعی می باشد لذا اقدامات سازمان وفق مقررات صورت گرفته و ضمن اینکه کسر حق بیمه سبب افزایش میانگین حقوق و مزایای مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی و سایر حمایت های تامین اجتماعی می شود.

رأی هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی

نظر به اینکه دستور اداری ۱۲۳۶/۹۴/۵۰۲۰ – ۲۷/۲/۹۴ سازمان تامین اجتماعی و بخشنامه صادره از تامین اجتماعی سمنان با در نظرگرفتن مصوبه ۲۴/۱۲/۹۳ شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال ۹۴ صادر شده هرچند بند ۱۳ از تبصره ۳ بخشنامه وزارت تعاون و رفاه اجتماعی ( دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۲۴/۱۲/۹۳ شورای عالی کار در مورد کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند ) کارفرمایان را مکلف نموده به نحو اعم و کلی کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار را به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۱ ریال پرداخت نمایند

و تفکیکی بین مزایای رفاهی مذکور قائل نشده است زیرا پاداش افزایش تولید و سود اصولاً مستمر پرداخت نمی شود علی ایحال هیات تخصصی به اتفاق آراء دستور اداری و بخشنامه صادره مورد شکایت را نه تنها مغایر با مقررات اعلامی از سوی شاکی ندانسته بلکه در راستای بند ۵ ماده ۲ و ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی صادر شده است و رأی بر رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره طبق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض می باشد .

نبی اله کرمی
رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here