رای دیوان درباره مرخصی تشویقی نقاط محروم و دور افتاده و جنگی

0
رای دیوان درباره مرخصی تشویقی نقاط محروم و دور افتاده و جنگی
رای دیوان درباره مرخصی تشویقی نقاط محروم و دور افتاده و جنگی

پاراف رای دیوان درباره مرخصی تشویقی نقاط محروم و دور افتاده و جنگی : کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۴/۵۳۳ موضوع: ابطال بند ۲ بخشنامه ( ابلاغیه ) شماره ۱۴۷۵۴- ۲۸/۱۱/۸۱

دادنامه: ۶۱
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اداری و استخدامی
طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی

گردشکار:

بر اساس بند ۲ بخشنامه مورد شکایت اعلام گردیده : اعطای مرخصی موضوع ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و جنگی مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۷ به کارکنان قراردادی وزارتین جهاد وکشاورزی قابل اعطا نبوده و به تبع آن پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوطه نیز منتفی خواهد بود.
شاکی اعلام نموده نامبرده و جمعی دیگر از نیروهای جهاد کشاورزی شهرستان قاین از نیروهای جهاد سازندگی سابق بوده و در شرف بازنشستگی هستیم به موجب ابلاغیه معترض عنه اعلام نموده اند مرخصی مضاعف خدمت در مناطق محروم صرفاً مختص نیروهای رسمی سابق جهاد سازندگی بوده و به نامبرده و سایر کارکنان قراردادی تعلق نمی گیرد و تقاضای ابطال آنرا دارد و براساس لایحه تکمیلی اعلام نموده : با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات قانونی محدوده قانونی ، را تغییر داده اند . لذا تقاضای ابطال بخشنامه را دارند.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
اداره کل امور اداری معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی با ارسال لایحه دفاعیه شماره۳۲۲۴۲ – ۲/۹/۹۴ اعلام نموده اند :
تا زمان صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۸ – ۷۵ مورخ ۲۵/۲/۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اجرایی بودن ابلاغیه مورد شکـایت قابل تصور بود ، لیکن بعد از صدور رأی مذکور اجرای قـانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم برای کارکنـان دستگاه های اجرایی اعم از رسمی و قراردادی که از مقررات قانونی خاص خود تبعیت می کنند فاقد محمل قانونی تشخیص داده شد و ابلاغیه مذکور قابلیت اجرایی خود را از دست داده است .
مضاف برآن از تاریخ تصویب قانون مقررات مالی ، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۵/۱۲/۸۲ به موجب ماده ۱۴ اعمال قانون جذب نیروی انسانی برای کارکنان قابل اجراست . نتیجتاً موضوع بخشنامه مورد شکایت منتفی شده است .

نظریه تهیه کننده گزارش :
همانطوری که در لایحه دفاعیه مورد اذعان قرار گرفته است و در رأی وحدت رویه شماره ۷۵-۷۸ مورخ ۲۵/۲/۸۴ هیات عمومی دیوان تصریح گردیده است ؛ مزایای مذکور در قانون جذب نیروی انسانی مختص مشمولین قانون استخدام کشوری بوده و شامل دستگاههای اجرایی که از قوانین خاص خود تبعیت می کردند از جمله جهاد سازندگی نمی گردید .
از طرفی از تاریخ تصویب قانون مقررات مالی ، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۵/۱۲/۸۲ مشمول این قانون شده اند بخشنامه مورد شکایت موضوعاً منتفی گردیده است .
از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین مغایر از جمله قانون جذب نیروی انسانی نیز فسخ و موضوع شکایت منتفی گردیده است و شاکی از تاریخ تصویب ، تقاضای ابطال نکرده است ، شکایت مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و می بایست از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری قرار رد صادر گردد. تهیه کننده گزارش:سیدکاظم موسوی

موضوع در جلسه مورخ ۱۶/۳/۹۵ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعـضـاء هـیـأت بـه اتـفـاق آراء عـقـیـده دارنـد :
مصوبه در زمان حاکمیت خود معتبر و دارای اثر بوده لذا قابل طرح در هیات عمومی است و بیش از سه چهارم اعضای حاضر آن را غیر قابل ابطال اعلام نمودند و هیات تخصصی ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأی هیات:

بند ۲ بخشنامه مورد شکایت صادره از وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت اداری ) به شماره ۱۴۷۵۴ – ۲۸/۱۱/۸۱ متضمن عدم تعلق مرخصی تشویقی مضاعف موضوع ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و جنگی مصوب ۱۳۶۷ به کارکنان غیر رسمی و قراردادی وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی سابق مغایرتی با مواد استنادی شاکی از جمله ماده ۲ قانون یاد شده ندارد . چون کارکنان دستگاههای اجرائی که از مقررات قانونی خاص تبعیت می کنند اساساً از شمول قانون استخدام کشوری و بالتبع از شمول قانون جذب نیروی انسانی خارج بوده و به طریق اولی به کارکنان قراردادی تعلق نمی گیرد ، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می گردد . رأی صادره از تاریخ صدور ظرف بیست روز از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر ازقضات دیوان قابل اعتراض است .

سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید