رای دیوان درباره بیمه مددجویان و زنان سرپرست خانوار شهری تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی

0
بیمه مددجویان و زنان سرپرست خانوار شهری تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی
بیمه مددجویان و زنان سرپرست خانوار شهری تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی

پاراف رای دیوان درباره بیمه مددجویان و زنان سرپرست خانوار شهری تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی  : کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۴/۴۸ موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۸ مشترک فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی

دادنامه : ۳۸۸ تاریخ صدور : ۹/۱۲/۹۴
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی

گردشکـار :
سازمان بازرسی کل کشور درلایحه تقدیمی بیان داشته سازمان تامین اجتماعی به موجب بخشنامه شماره ۸ مشترک فنی و درآمد پوشش بیمه ای گروههای خاص جامعه ( زنان سرپرست خانوار) را منوط به شرط سنی حداکثر ۵۰ سال و برای مازاد آن به ازای هر سال اضافه یک سال سابقه پرداخت حق بیمه و همچنین شرط تحت پوشش بودن در سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) را تعیین نموده و از طرف دیگر آنان را در قالب قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد که قانون خاص می باشد قرار داده و زنان بالای ۵۰ سال را که فاقد پرداخت حق بیمه کافی می باشند را تحت پوشش قرار نداده است – و به لحاظ اینکه بخشنامه مزبور مغایر اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی و برخلاف توسعه و عدالت اجتماعی می باشد و بخشی ازجامعه هدف مدنظر قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی از پوشش حمایتی خارج شده اند لذا تبعیضی آشکار است و درخواست ابطال آن می شود .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه :

در اجرای بند ب ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند سازی یارانه ها و در راستای تعمیم و گسترش بیمه ای به گروه های خاص شامل مددجویان و زنان سرپرست خانوار شهری تحت پوشش کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی کشور و باتوجه به اینکه پرداخت بخشی از حق بیمه اینگونه افراد از محل منابع حاصله از هدفمند سازی یارانه ها توسط سازمان هدفمند سازی یارانه ها تامین میگردد در صورت معرفی از سوی مراجع یادشده می توانند در قالب مقررات بیمه صاحبان حرف ومشاغل افراد خود را بیمه نمایند و در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تصریحی در خصوص نظام بیمه ای افراد نشده است و به جهت اینکه گروههای هدف دارای شرایط بیمه اجباری نیستند ومشمول بیمه اختیاری می باشند در قالب مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بیمه می نماید . و هیات مدیره وقت سازمان برای پذیرش درخواست مشمولین بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد برای مردان و زنان ۵۰ ، ۴۵ سال پیش بینی نموده ولی به جهت اینکه مددجویان و زنان سرپرست از اقشار ضعیف می باشند زنان و مردان به طور یکسان شرط سنی آنها ۵۰ سال درنظر گرفته شده است و دادنامه ۴۱۰ – ۴۴۱ مورخ ۱۳/۱/۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تعیین شرایط مربوط به عقد بیمه بین سازمان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد را تائید نموده است و باتوجه به اینکه هدف مقنن تعمیم و گسترش چتر بیمه اجتماعی به افرادی می باشد که فاقد پوشش بیمه ای بوده باتوجه به اختیاری که مقنن در بند ب ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند سازی یارانه ها مبنی بر تشخیص گروههای هدف توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی داده است لذا درخواست رد شکایت می شود .
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
با عنایت به اینکه در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ذکر مطلق زنان سرپرست خانوار آمده و سقف سنی و یا قید تحت پوشش برنامه های حمایتی نظیر کمیته امداد و سازمان بهزیستی وجود ندارد لذا بخشنامه مزبور مغایر قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و قانون هدفمند کردن یارانه ها می باشد و عقیده بر ابطال بخشنامه مزبور را دارم . تهیه کننده گزارش : عبدالمنافی

موضوع در جلسه مورخ ۱۵/۱۰/۹۴ هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

 رأی هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی:

سازمان بازرسی کل کشور بدواً با تقدیم لایحه ای بخشنامه شماره ۸ مشترک فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی را مغایر اصول ۲۱و۲۹ قانون اساسی و ماده ۷ قانون هدفمند سازی یارانه ها دانسته و سپس نماینده سازمان بازرسی ضمن حضور در جلسه هیات تخصصی ، صرفاً درخواست ابطال قسمتی از بند ۵ بخش دوم بخشنامه مزبور را مطرح نموده هیات تخصصی با اکثریت اعضاء به استثناء عضو تهیه کننده گزارش بند ۵ بخش دوم بخشنامه مورد اعتراض را مغایر اصول قانون اساسی و ماده ۷ قانون هدفنمند سازی یارانه ها ندانسته و باتوجه به اینکه گروههای هدف مشمول بیمه اختیاری می باشند و گروههای مزبور در قالب مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل بیمه می شوند و تعیین شرایط سنی داوطلبان بیمه اختیاری مطابق دادنامه ۴۱۰- ۱۳/۱۱/۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید شده است . لذا شکایت مطروحه غیر موجه دانسته و قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد .این رأی وفق بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ صدور توسط ریاست کل دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری در هیات عمومی قابل اعتراض می باشد .

نبی اله کرمی
رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here