رای دیوان در خصوص کاهش حقوق ناشی از تغییر و تنزل پست

1
دیوان عدالت
دیوان عدالت

پاراف رای دیوان در خصوص کاهش حقوق ناشی از تغییر و تنزل پست : کلاسه پرونده: 92/898-836شماره دادنامه: 695-696موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری شاکی: داود هادیفر – سیدنقی موسوی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – گردش کار: آقای داود هادیفر به موجب درخواستی که به شماره 1911/711/د41- 30/8/1388 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
احتراماً، خاطر حضرت عالی را مستحضر می دارد این جانب داود هادیفر کارمند بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی که حدود 19 سال سابقه کار در بنیاد دارم با توجه به تضییع حقوق خود در بنیاد به آن مرجع تظلم خواهی کردم که پرونده ای به همین منظور تحت کلاسه 24/87/2122 در شعبه 24 دیوان عدالت اداری تشکیل که متأسفانه به دلیل عدم توجه رئیس و مستشاران شعبه 24 منتهی به رد شکایت این جانب به موجب دادنامه شماره 1108 – 11/5/1388 شده است. این جانب به استناد احکام کارگزینی و فیشهای حقوقی ماهیانه بنا بر تصمیم کارگزینی بنیاد از تاریخ 1/10/1384 اقدام به کاهش حق افزایش سنواتی تاکنون را کرده است. از طرفی به رغم داشتن پست سازمانی رئیس اداره تدارکات و خدمات عمومی به استناد احکام کارگزینی و به بهانه تغییر در چارت سازمانی اقدام به حذف پست سازمانی ومزایای آن خصوصاً فوق العاده شغل و فوق العاده مخصوص از تاریخ 1/11/1385 تا ارسال این درخواست را نموده است که به جهت تنزل پست سازمانی هیچ گونه افزایش حقوق و مزایای سالیانه و ارتقای گروه شغلی دریافت نکرده ام همان گونه که مستحضرید برخلاف مقررات استخدام کشوری و حتی مقررات خاص بنیاد بوده است. لذا چنانچه بنیاد در اجرای سیاستهای خود اقدام به حذف پست سازمانی و تغییر چارت سازمانی می نمود نمی بایست اقدامی در جهت حذف حقوق و مزایای حقه این جانب می نمود لذا با عنایت به شرحی که اشاره شد از محضر ریاست دیوان عدالت اداری تقاضای صدور تصمیم شایسته حداقل به برقراری فوق العاده شغل و فوق العاده مخصوص از تاریخ 1/11/1385 تا تقدیم این درخواست و تعدیل افزایش حق سنواتی از تاریخ 1/10/1384 را دارم در خاتمه لازم به ذکر است که متأسفانه شعبه 24 دیوان عدالت اداری شیوه متفاوتی را در خصوص کارکنان بنیاد اتخاذ کرده است برای نمونه رأی صادر شده از شعبه 24 به موجب دادنامه شماره 2260 – 24/11/1385 به پیوست تقدیم می گردد. ملاحظه خواهد شد که شعبه مذکور آراء متفاوتی را صادر کرده است، لذا خواهشمند است ضمن نقض دادنامه صادر شده دستور مقتضی را صادر فرمایند.
متعاقباً آقای سید نقی موسوی به موجب لایحه ای که به شماره 941/711/د41- 6/5/1389 ثبت شده اعلام کرده است که:
احتراماً به استحضار می رساند اینجانب سید نقی موسوی اوریمی (شاکی) احدی از کارکنان رسمی و ثابت بنیاد مستضعفان می باشم، طی حکم کارگزینی در سال 1373 به عنوان رئیس اداره نگهداری اجرای سیستمهای مرکز کامپیوتر بنیاد منصوب و تا تاریخ 31/6/1380 به مدت حدود 7 سال در حال انجام وظیفه بوده ام که در تاریخ 17/9/1380 بدون این که مرتکب تخلفی شده باشم، به علت تغییر ساختار سازمانی پست سازمانی بنده را از رئیس اداره مذکور به پست کارشناسی اطلاعات تقلیل و تنزل داده و بدین طریق ماهیانه حدود 000/700 ریال از حقوق و مزایای اینجانب کاسته شده است. شایان ذکر است علی رغم مراجعات مکرر به مسؤولین مربوطه نتیجه ای حاصل نگردید و نهایتاً مبادرت به طرح دعوا از طریق دیوان عدالت اداری نمودم که شعبه 24 دیوان عدالت اداری با صدور رأی شماره 3396- 12/12/1387 ضمن توجه به لایحه جوابیه نماینده بنیاد مبنی بر این که میزان ضرر و زیان ناشی از تغییر پست سازمانی محاسبه و در آینده پرداخت می شود رأی به رد شکایت صادر کرده است.
از آنجا که صدور رأی از سایر شعب در خصوص همکارانی که مشکل مشابه بنده را داشته اند از جمله رأی صادر شده از شعب 25 بابت دادنامه های شماره 529 و شماره 2678 و دادنامه شماره 260 صادر شده از شعبه 24، حاکی از رأی وحدت رویه در دیوان بوده و صرفاً رأی صادر شده در خصوص اینجانب با آراء شماره 945 و 31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و آراء صادر شده با موارد مشابه در تعارض می باشد. لذا به منظور جلوگیری از تضییع حق اینجانب از محضر حضرت عالی تقاضای رسیدگی و صدور رأی مجدد دارم.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 24/86/1691 با موضوع دادخواست آقای سیدنقی موسوی اوریمی به طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و به خواسته اعتراض به تنزل پست سازمانی و پرداخت کلیه مزایای معوقه به موجب دادنامه شماره 3396- 12/12/1387، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
خواسته شاکی پرونده به شرح دادخواست که پس از 6 سال انجام تغییرات سازمانی در بنیاد طرف شکایت و اشتغال به کار وی در پست جدید کارشناسی انجام یافته است با عنایت به مشروح پاسخ وارده اعم از تصویب تغییرات توسط ریاست سازمان بر اساس اساسنامه بنیاد و پیش بینی و اقدام در جهت مرتفع کردن مطالبات ناشی از تغییر یاد شده و از جمله در حق شاکی پرونده و نیز مستفاد از قسمت اخیر دادنامه شماره 12-25/11/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موجه نیست شعبه با احراز عدم تضییع حق مشارالیه، به رد شکایت رأی صادر می کند. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 24/87/2122 با موضوع دادخواست آقای داود هادیفر بـه طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بـه خواسته الزام بـه پرداخت فوق العاده مخصوص و اعاده پست سازمانی وفق احکام کارگزینی و پرداخت فوق العاده شغل و فوق العاده مخصوص کسر شده از تاریخ 1/11/1385 به موجب دادنامه شماره 1108- 11/5/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
خواسته شاکی پرونده با توجه به دادخواست 1- الزام به پرداخت فوق العاده شغل و فوق العاده مخصوص و اعاده پست سازمانی وفق احکام کارگزینی 2- پرداخت فوق العاده شغل و فوق العاده مخصوص کسر شده از 1/11/13853- الزام به تعدیل افزایش حق سنواتی از تاریخ 1/10/1384 تا تاریخ تقدیم دادخواست است، شعبه دیوان با توجه به مستندات پیوست شکایت و مشروح پاسخ وارد شده به شماره 1097/1/30/9- 16/1/1388 و ملاحظه و احراز استدلال در آن مبنی بر انجام تغییرات در ساختار بنیاد مستضعفان با اذن نماینده ومنصوب مقام معظم رهبری و حذف بعضی پستهای غیر ضروری و جایگزینی القاب و پستهای تعدیلی جدید که شامل وضعیت شاکی پرونده نیز شده است و در نتیجه کسر فوق العاده ها به تبع تغییر بوده و از طرفی اعاده به پست سازمانی سابق میسور و مقدور نیست ضمن اعلام عدم احراز تضییع حق وی در مانحن فیه، به رد آن رأی صادر می کند. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 25/88/165 با موضوع دادخواست آقای حسین رشیدی به طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای تنزل پست به موجب دادنامه شماره 2678- 10/8/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی در پرونده کلاسه 87/1819 این دیوان دادخواستی به طرفیت بنیاد مستضعفان به خواسته اعتراض به تغییر پست سازمانی و تقاضای اعطای پست سازمانی همتراز با پرداخت حقوق و مزایای آن تقدیم کرده است که این شعبه با توجه به پاسخ بنیاد مبنی بر این که به منظور جبران کسر حقوق وی نسبت به برقراری فوق العاده سختی شرایط کار و افزایش فوق العاده جذب وی اقدام شده و بابت کاهش حقوق ومزایای وی نیز مبلغ 408/623/23 ریال پرداخت شده به موجب دادنامه شماره 3847- 21/12/1387 بدون اظهار نظر در خصوص خواسته شاکی در مورد اعطای پست همتراز شکایت وی را رد کرده است که مشارالیه مجدداً دادخواست دیگری تقدیم کرده و طی آن اعلام داشته است پاسخ مشتکی عنه صحیح نبوده و هیچ گونه مبلغی در این خصوص به وی پرداخت نشده است. علی هذا خواستار پرداخت مبلغ فوق و اعطای پست همتراز مدیریت ستاره دار شده است که با انجام تبادل لوایح مشتکی عنه در لایحه جوابیه با تأیید عدم پرداخت مبلغ فوق، خواسته شاکی در مورد اعطای پست همتراز را غیر موجه اعلام و خواستار رد شکایت وی شده است که با عنایت به این که با تنزل پست وی حقوق و مزایای نامبرده کاهش یافته و این امر بدون ثبوت تخلف رسیدگی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری غیر موجه و منافی با حقوق مکتسب وی است. لذا بر این اساس با رد دفاعیات غیر موجه مشتکی عنه حکم به الزام بنیاد مستضعفان نسبت به اعطای پست سازمانی همتراز پست مدیریت قبلی وی با پرداخت مطالبات معوقه وی صادر و اعلام می کند. رأی دیوان قطعی است.
د: شعبه بیست وپنحم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 25/87/1028 با موضوع دادخواست آقای علی اکبر فضلعلی به طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و به خواسته الزام به اعاده به پست سازمانی سابق و مطالبه حقوق و مزایای آن به موجب دادنامه شماره 3781-17/12/1387، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که بر اساس مفاد ماده 13 اساسنامه بنیاد، تعیین و عزل و نصب معاونین و مدیران وا تخاذ تصمیم نسبت به امور کارکنان بنیاد از اختیارات قانونی ریاست بنیاد است و با توجه به این که با تغییر پست سازمانی شاکی و تنزل حقوق ومزایای وی حقوق وی تحت عنوان تفاوت تطبیق در حکم کارگزینی نامبرده درج و احتساب شده است. لذا از این حیث ایراد و اشکالی به اقدامات مشتکی عنه ملحوظ نیست و شکایت شاکی غیر موجه و محکوم به رد است. رأی دیوان قطعی است.
هـ: شعبـه دوم تشخیص دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پرونـده شمـاره تش2/88/487 بـا موضوع درخواست اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری توسط ریاست کل دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه 25 به شماره 3781-17/12/1387 به موجب دادنامه شماره 529- 16/10/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با نگرش جامع به اوراق پرونده ومدارک ابرازی از سوی طرفین شکایت نظر به این که بر اساس مدارک موجود در پرونده واحکام کارگزینی شاکی قبل از وضعیت جدید به عنوان رئیس اداره حقوق و دستمزد معاونت مالی و اداری اداره در محل خدمت خود اشتغال به خدمت داشته است و مزایای آن پست سازمانی را هم دریافت می کرده است. در حالی که در وضعیت جدید با عنوان پست سازمانی مسؤول حقوق و دستمزد تلقی و به همان نسبت حقوق و مزایای وی کاهش پیدا کرده است و از طرفی اگرچه بر اساس رأی شماره 12- 25/1/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر پست سازمانی کارمندان وکارکنان اداری از اختیارات مدیریت است، لیکن اقدام مذکور مطابق رأی شماره 945- 6/9/1386 هیأت سابق الذکر نباید موجب کاهش حقوق و مزایای مستخدم بوده باشد در حالی که در قضیه مانحن فیه جابه جایی پست سازمانی مشارالیه که با تصمیم مدیریت مربوطه صورت پذیرفته، باعث کاهش حقوق و مزایای وی شده است، بنابه مراتب دادنامه شماره 3781- 17/12/1386 صادر شده از شعبه بیست و پنجم که بدون التفات به موارد مقیده صادر شده مستنداً به ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری نقض می شود و در ماهیت شکایت به استناد مراتب فوق از جمله رأی شماره 945- 6/9/1386 هیأت عمومی دیوان متبوع و حق مکتسب شاکی، با وارد دانستن شکایت حکم به برقراری حقوق و مزایای نامبرده در حد همترازی پست سازمانی قبلی ( رئیس اداره حقوق و دستمزد معاونت مالی) و پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای مربوطه از زمان تنزل پست سازمانی، صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
و: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 24/85/1605 با موضوع دادخواست آقـای ناصر واعظی مقدم بـه طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بـه خـواسته اعتراض به تنزل پست سازمانی و پرداخت کلیه مزایای معوق به علت تنزل پست به موجب دادنامه شماره 2260- 24/11/1385، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
ملاحظه می شود شاکی در دادخواست خود اظهار داشته است که این جانب برابر حکم شماره 1420/1/300/م/الف- 25/2/1380 در سمت حسابداری و آمار خزانه کل بنیاد انجام وظیفه می کردم که در سال 1380 طی حکم شماره 8110/30011/2/الف- 26/9/1380 به سمت کارشناس خزانه داری کل تنزل پست یافته و از این حیث ماهانه حدود پانصد هزار ریال ضرر و از حقوق من کسر شده است. لذا تقاضای اجابت خواسته را دارم خوانده طی لایحه ای که به شماره 115416/4/7/1/4/20- 25/10/1385 ثبت شده اعلام داشته است که به موجب بند 10، 12، 17 و 18 ماده 13 اساسنامه بنیاد اتخاذ تصمیم نسبت به امور کارکنان بنیاد در حیطه وظایف و اختیارات رئیس بنیاد است که این اختیارات مصرحه در قالب آیین نامه ها و دستورالعملها و مقررات اداری واستخدامی متبلور است و تنزل پست سازمانی آقای واعظی مقدم از مسؤول قسمت حسابداری آمار و خزانه به کارشناسی به دلیل تصویب و ابلاغ ساختار سازمانی جدید خزانه داری کل بوده است، با بررسی محتویات پرونده نظر به این که اساسنامه بنیاد در خصوص تغییر پست که موجب تغییر گروه گردد مسکوت است و در موارد سکوت قوانین و اساسنامه های خاص باید وفق عمومات و مواد استخدامی کشوری نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کرد که وفق تبصره 2 ماده 36 و ماده 26 و ماده 114 قانون استخدام کشوری در صورت ضرورت و با رضایت مستخدم می توان پستی در گروه پایین تر به او ارجاع کرد و در این صورت مستخدم در پایه ای از گروه جدید قرار خواهد گرفت که در گروه قبلی دارا بوده است و تفاوت حقوقی پایه وگروه قبلی باپایه و گروه جدید را دریافت خواهد کرد و نظر به این که تنزل مقام وفق بند (1 و 2) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 از مجازاتهای اداری محسوب می شود و حکمی در خصوص شاکی صادر نشده است و تغییر ساختار اداری و سازمانی نمی تواند محمل قانونی برای تنزل گروه و پایه مستخدمان شود، بنابراین خواسته شاکی در حـدی که موجب تنزل گروه و پـایه و در نتیجه کسر حقوق شود موجه و با وارد دانستن آن حکم به حقانیت وی صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء به شرح مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده 15 آیین نامه نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بنیاد مقرر شده است:
« کلیه کارکنان بنیاد مطابق دستورالعمل ذی ربط با این آیین نامه تطبیق وضع داده می شود. تبصره: کارکنانی که با اجرای این آیین نامه حقوق و مزایای آنان کاهش یابد مابه التفاوت حقوق ومزایای قبلی و فعلی را تحت عنوان تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. کلیه افزایش های بعدی حقوق و مزایای فرد صرف استهلاک کامل این مبلغ خواهد شد.» با توجه به حکم مذکور، با کاهش حقوق و مزایای کارکنان بنیاد در اجرای آیین نامه جدید، اشخاص مستحق دریافت مابه التفاوت حقوق و مزایای قبلی و فعلی تحت عنوان تفاوت تطبیق خواهند بود و این تفاوت تطبیق با افزایشهای بعدی حقوق و مزایای این قبیل کارکنان بنیاد، مستهلک خواهد شد. با توجه به مراتب آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که به رد شکایت صادر شده است در حدی که متضمن این استدلال باشد صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here