رای دیوان درباره برون سپاری خدمات دستگاههای دولتی

0
برون سپاری خدمات دستگاههای دولتی
برون سپاری خدمات دستگاههای دولتی

پاراف رای دیوان درباره برون سپاری خدمات دستگاههای دولتی : هیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره ۱۰۰ در خصوص برون سپاری خدمات دستگاههای دولتی، رای خود را اینچنین اعلام نموده است که در خصوص شکایت موسسه خدمات و حفاظتی و مراقبتی پیشگامان نظم گستر مرصاد تحت نظارت مرکز انتظام ناجا به طرفیت ناجا و معاونت طرح و برنامه ریزی به خواسته ابطال شیوه نامه شماره ۲۰/۱۲۲/۹۴/۱۰/۱۲ – ۲۹/۹/۹۴ نیروی انتظامی به لحاظ مغایرت با مواد ۱۱ و ۲۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه و خارج از حدود اختیار با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده و ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح به شماره ۱۷۷/۴۸۱۵/ط – ۱۵/۱۰/۹۲ شیوه نامه مورد شکایت، قابل ابطال نبوده، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صـدور از سوی رئیـس دیـوان و یا ده نفر از قـضات دیوان عدالـت اداری قابل اعـتراض می باشد.

کلاسه پرونده: هـ ع/۹۵/۱۰۴

موضوع: ابطال شیوه نامه شماره ۲۰/۱۲۲/۹۴/۱۰/۱۲ – ۲۹/۹/۹۴ نیروی انتظامی
دادنامه: ۱۰۰
مــرجــع رسـیــدگــی: هیأت تخصصی اداری، استخدامی
طرف شکایت: ناجا– معاونت طرح و برنامه ریزی

گردشکـار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی بیان داشته که: در اجرای ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم و آیین نامه اجرایی آن که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است در ماده ۱۱ آیین نامه شرح خدمات واگذاری و در تبصره ۲ ماده ۲۷ شرح خدمات واگذاری و بکارگیری و تسلیح بسیجیان آموزش دیده و بازنشستگان توسط ناجا، به ناجا واگـذار شده است. لیـکن معاونت طـرح و برنامه ریزی ناجا در تدوین دستورالعمل مورخ ۲۹/۹/۹۴ برخلاف ماده ۱۲۲ برنامه و فرمان فرماندهی کل قوا اقدام نموده است و از واگذاری سلاح خودداری می نماید. لذا اقدام مذکور مغایر با قانون مذکور و خارج از حدود اختیار می باشد و درخواست ابطال آن را نموده است.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت اعلام داشته است که: دستورالعمل صادره در اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم و به منظور ایجاد رویه واحد در نحوه انعقاد قرارداد و احتساب و چگونگی دریافت حق الزحمه و به طورکلی ضابطه مند نمودن عملکرد موسسات ذیربط تدوین شده است. برابر تبصره ۲ ماده ۲۷ آیین نامه و پیرو ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح به شماره ۱۷۷/۴۸۱۵/ط – ۱۵/۱۰/۹۵ اولویت بکارگیری افراد مشخص شده است و ادعای شاکی مبنی بر پرداخت هزینه آموزش فاقد وجاهت است و اولویت با بکارگیری کارکنان بسیجی آموزش دیده می باشد. وفق بند ۵ ابلاغیه شماره ۱۷۷/۴۸۱۵/ط – ۱۵/۱۰/۹۲ صادره از ستاد کل نیروهای مسلح کارکنان بسیجی توسط سپاه پاسداران می باشد.

موضوع در جلسه مورخ ۲۱/۵/۹۵ هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.

اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: « که شیوه نامه مورد شکایت خارج از حدود اختیار نبوده و مغایرتی با آیین نامه استنادی ندارد و قابل ابطال نمی باشد و به شرح زیر اقدام به انشاء رأی می نماید.»

رأی هیات تخصصی اداری، استخدامی:

در خصوص شکایت موسسه خدمات و حفاظتی و مراقبتی پیشگامان نظم گستر مرصاد تحت نظارت مرکز انتظام ناجا به طرفیت ناجا و معاونت طرح و برنامه ریزی به خواسته ابطال شیوه نامه شماره ۲۰/۱۲۲/۹۴/۱۰/۱۲ – ۲۹/۹/۹۴ نیروی انتظامی به لحاظ مغایرت با مواد ۱۱ و ۲۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه و خارج از حدود اختیار با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده و ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح به شماره ۱۷۷/۴۸۱۵/ط – ۱۵/۱۰/۹۲ شیوه نامه مورد شکایت، قابل ابطال نبوده، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صـدور از سوی رئیـس دیـوان و یا ده نفر از قـضات دیوان عدالـت اداری قابل اعـتراض می باشد.

سیدکاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید