رای دیوان درباره پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان ستادی

0
فوق العاده ویژه کارکنان ستادی
فوق العاده ویژه کارکنان ستادی

پاراف رای دیوان درباره پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان ستادی : کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۴/۱۱۲۵
موضوع: ابطال کلمه « ستادی » از بند یک مصوبه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت ۵۰۰۰ هـ مورخ ۱۵/۱۱/۹۳ هیات وزیران مهلت اعتراض: از ۰۶ مرداد ۱۳۹۵ به مدت ۲۰ روزتاریخ تنظیم گزارش: ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ دادنامه : ۷۳ تاریخ صدور : ۶/۵/۹۵
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اداری و استخدامی
طرف شکایت : هیات وزیران

گردشکار:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی درخواست ابطال کلمه « ستادی » را از بند یک مصوبه مذکور نموده است و بیان داشته است شاکی با توجه به اطلاق بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری که پرداخت فوق العاده ویژه مربوطه را برای کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی که فعالیت و وظایف تخصصی ، ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار را در نظر گرفته است قید کلمه « ستادی » در بند یک مصوبه مغایر با اطلاق قانون و خارج از اختیار مقام تصویب کننده است و درخواست ابطال آنرا نموده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
از طرف شکایت علیرغم ابلاغ موضوع شکایت، لایحه ای در پرونده ملاحظه نگردید.

نظریه تهیه کننده گزارش :
با توجه به صراحت بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اولاً: وضع تصویب نامه خارج از حدود اختیار نمی باشد. ثانیاً: نظر به اینکه در قانون عوامل متعددی را برای پرداخت فوق العاده مذکور در نظر گرفته است و دلالتی بر پرداخت آن به کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی ندارد. لذا موضوع شکایت مغایرتی با قانون ندارد و عقیده به رد شکایت شاکی دارم. تهیه کننده گزارش: آریا فر

موضوع در جلسه مورخ ۲۰/۴/۹۵ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعـضاء هـیأت اکثریت عـقیده دارند که قابل ابطال نمی باشد . اقلیت دو نفر عقیده به ابطال دارند. لذا با توجه به نظریه سه چهارم اعضاء هیات به شرح زیر اقدام به انشاء رأی می گردد .

رأی هیات تخصصی:

در خصوص شکایت آقای مجید قمی الاصل به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال کلمه « ستادی » از بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت۵۰۰۰ هـ مورخ ۱۵/۱۱/۹۳ به لحاظ مغایرت با اطلاق ماده ۶۸ و خروج از حدود اختیارات قانونی با توجه به صراحت بند ۱۰ ماده ۶۸ در خصوص تجویز اختیار با هیات وزیران در وضع تصویب نامه و پیش بینی شرایط متعدد در خصوص نحوه پرداخت فوق العاده مذکور، تصویب نامه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف بیست روز از طرف رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض در هیات عمومی می باشد .

سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here