رای دیوان درباره سهمیه و معافیت های رزمندگان در آزمون های استخدامی

0
سهمیه و معافیت های رزمندگان در آزمون های استخدامی
سهمیه و معافیت های رزمندگان در آزمون های استخدامی

پاراف رای دیوان درباره سهمیه و معافیت های رزمندگان در آزمون های استخدامی : هیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری معافیت شخص رزمنده با حداقل ۶ ماه حضور در جبهه از شرط حد نصاب لازم کسب ۸۰ درصد آخرین نفر قبولی در رشته محل و معافیت از حداکثر سن شخص رزمنده برای ورود به دستگاه را مورد تاکید قرار داده است.

کلاسه پرونده: هـ ع/۹۵/۸۴ موضوع: ابطال بعضی از مفاد دستورالعمل سازمان مدیریت ابلاغی به وزارت آموزش و پرورش در خصوص آزمون استخدام پیمانی سال ۹۴ به شماره مجوز ۱۳۵۳۲ مورخ ۷/۲/۱۳۹۴

دادنامه: ۹۵

مــرجــع رسـیــدگــی: هیأت تخصصی اداری، استخدامی

طرف شکایت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

گردشکـار: در دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقرراتی به شرح ذیل آمده است: ۱- معافیت شخص رزمنده با حداقل ۶ ماه حضور در جبهه از شرط حد نصاب لازم کسب ۸۰ درصد آخرین نفر قبولی در رشته محل، ۲- معافیت از حداکثر سن شخص رزمنده برای ورود به دستگاه، ۳- اولویت دادن رزمندگان بر سایر مشمولین سهمیه ۵ درصدی استخدامی که موارد فوق مغایر اصول ۳، ۱۹، ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی و مواد ۴۱، ۴۲، ۴۴ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۳ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره ۲ ماده ۴۴ و ماده ۶۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و ماده واحده اضافه به حداکثر سن مصوب ۲۲/۲/۷۲ مجلس شورای اسلامی است ، لذا ابطال آن با رعایت ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه: علیرغم ابلاغ دادخواست وضمائم در مورخ ۷/۲/۹۵ به دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مهلت مقرر از ناحیه مشتکی عنه لایحه دفاعیه واصل نشده است.

موضوع در جلسه مورخ ۱۷/۵/۹۵ هیأتتخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.

رأی هیات تخصصی اداری، استخدامی:

در خصوص شکایت غلامرضا صارمی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خواسته ابطال آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی شماره ۸۱۶۴۵- ۱/۵/۹۴ که مبتنی است بر: ۱- معافیت شخص رزمنده با حداقل ۶ ماه حضور در جبهه از شرط حد نصاب لازم کسب ۸۰ درصد آخرین نفر قبولی در رشته محل، ۲- معافیت از حداکثر سن شخص رزمنده برای ورود به دستگاه از آنجائیکه مشتکی عنه در صدور آگهی استخدامی فوق مفاد ماده واحده قانون اصلاح بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه را رعایت نموده است لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و هیات تخصصی اداری و استخدامی به اتفاق آراء رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره در راستای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض می باشد.

سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید