رای دیوان درباره ابطال بند ۱۰ ماده ۱۵ دستورالعمل جذب و استخدام مهندسین ناظر وزارت جهاد کشاورزی

0
استخدام مهندسین ناظر وزارت جهاد کشاورزی
استخدام مهندسین ناظر وزارت جهاد کشاورزی

پاراف رای دیوان درباره ابطال بند ۱۰ ماده ۱۵ دستورالعمل جذب و استخدام مهندسین ناظر وزارت جهاد کشاورزی : کلاسه پرونده: هـ ع/۹۴/۲۰۵ موضوع: ابطال بند ۱۰ ماده ۱۵ دستورالعمل جذب و استخدام مهندسین ناظر وزارت جهاد کشاورزی به شماره ۲۲۷۷/۲۰۰ مورخ ۲۰/۳/۹۲

دادنامه :۸۸
مــرجــع رسـیــدگــی : هیأت تخصصی اداری ، استخدامی
طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی – معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری

گردشکـار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی مورخ ۳۱/۱/۹۴ اجمالاً اظهار می دارد که پس از گذراندن آزمون کتبی و قبولی در مصاحبه شفاهی از سال ۱۳۸۷ تاکنون به عنوان مهندس ناظر طرح گندم با سازمان جهادکشاورزی استان زنجان به صورت مستمر و لاینقطع همکاری داشته است لیکن علیرغم سابقه مذکور و مصوبه مجلس شورای اسلامی مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۰ که بر اساس آن سازمان جهاد کشاورزی را مکلف به استخدام کارشناسان ناظر طرحهای کشاورزی با سابقه ۲۴ ماه همکاری و بیشتر را نموده است ، سازمان جهاد کشاورزی چندین ماه از سابقه موثر ایشان را به جهت همزمانی با خدمت سربازی کسر نموده است که منتهی به عدم کفایت سوابق و نتیجتاً استخدام وی شده است در صورتیکه با وصف اطلاع از خدمت سربازی با وی قرارداد نظارت منعقد نموده اند. علیهذا بند ۱۰ ماده ۱۵ دستورالعمل مورد اعتراض با قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی مغایر و مورد اعتراض می باشد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه : طرف شکایت علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست ، پاسخی ارسال ننموده است .

نظریه تهیه کننده گزارش :
نظر به اینکه اولاً : به موجب ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مدت خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب میگردد ، که با این وصف محاسبه مجدد و مضاعف سوابق حین خدمت در امــری دیـگر بلاوجه به نظر می رسد .ثانیاً : تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون استخدام منهدسین ناظر تولیدات کشاورزی امکان محاسبه سنوات فعالیت نظارتی اینگونه اشخاص را در سنوات خدمتی مستخدمین پیش بینی نموده است که در این صورت با ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعارض قرار می گیرد. ثالثاً: به دلالت مواد ۵ و ۶۴ قانون خدمت نظام وظیفه عمومی پرسنل وظیفه از جمله کارکنان یگان نظامی محسوب و حق استخدام و اشتغال را ندارند . مع الوصف سابقه نظارتی حین خدمت وظیفه نمی تواند جزء سابقه مذکور در قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی محاسبه گـردد . لـذا به جهـت عدم مغـایرت مصـوبه معترض عنه با قـانون به رد شکایت اظهار عقـیده می گردد. تهیه کننده گزارش : مهدی فرد محمدیان

موضوع در جلسه مورخ ۳/۵/۹۵ هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

نـظـریـه اکـثـریـت :
اکثریت اعضاء هیات تخصصی عقیده دارند که مصوبه معترض عنه مغایرتی با قانون نداشته لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره مستنداً به بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از جانب رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان می باشد .

نـظـریـه اقـلـیـت :
اقلیت ( ۱نفر ) به جهت اطلاق ماده واحده قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی مصوبه مورد اعتراض را مغایر قانون فوق الذکر تشخیص و عقیده بر ابطال مصوبه دارد . زیرا در ماده واحده فوق صرف داشتن سابقه نظارت ملاک قرار گرفته است و نوع و عنوان رابطه خدمتی مهندس ناظر موثر در موضوع نمی باشد . بنابراین صرف اینکه سابقه نظارت در زمان انجام خدمت نظام وظیفه بوده موثر در مقام نیست و نافی احتساب سابقه مذکور نمی باشد ./ز

رأی هیات تخصصی اداری ، استخدامی:

نظر به اینکه اولاً : به موجب ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مدت خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب میگردد ، که با این وصف محاسبه مجدد و مضاعف سوابق حین خدمت در امــری دیـگر بلاوجه به نظر می رسد .ثانیاً : تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی امکان محاسبه سنوات فعالیت نظارتی اینگونه اشخاص را در سنوات خدمتی مستخدمین پیش بینی نموده است که در این صورت با ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعارض قرار می گیرد. ثالثاً : به دلالت مواد ۵ و ۶۴ قانون خدمت نظام وظیفه عمومی پرسنل وظیفه از جمله کارکنان یگان نظامی محسوب و حق استخدام و اشتغال را ندارند . مع الوصف سابقه نظارتی حین خدمت وظیفه نمی تواند جزء سابقه مذکور در قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی محاسبه گـردد . بنابراین مصوبه معترض عنه در حدود اختیارات قانونی تصویب و مغایر قانون تشخیص نگردیده و به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از طرف رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی می باشد.

غلامرضا مولابیگی
نائب رئیس هیأت تخصصی اداری ، استخدامی دیوان عدالت اداری

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here