رای دیوان درباره ابطال آئین نامه فوق العاده های بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت

0
رای دیوان درباره ابطال آئین نامه فوق العاده های بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت
رای دیوان درباره ابطال آئین نامه فوق العاده های بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت

پاراف رای دیوان درباره ابطال آئین نامه فوق العاده های بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت  : کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۱/۸۴۸و ۹۱/۸۴۹ و۹۲/۲۱ و ۹۱/۸۵۰ و ۹۱/۸۵۶و ۹۱/۸۵۳ و ۹۱/۸۵۲ و ۹۱/۸۵۱ و ۹۱/۸۵۴ و ۹۱/۸۵۵ موضوع: ابطال آئین نامه فوق العاده های بدی آب و هوا . محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۲۷۲/ت۵۱۵ مورخ ۱۴/۱/۷۴ هیات وزیران و الحاق کلیه مناطق شهرستان مهران به مناطق مرزی کشور.

شماره دادنامه : ۳۹۷ تاریخ صدور : ۹/۱۲/۹۴
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اداری استخدامی
طرف شکایت : ۱- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ۲- وزارت کشور ۳- استانداری ایلام ۴- اداره کل امور استخدامی و نیروی انسانی کارمندان قوه قضائیه

گردشکار:

شاکی با تقدیم داخواست فوق اعلام کرده است ۱- شهرستان مهران در ناحیه خشک و بیابانی کشور در جنوب استان ایلام و همجواری کشور عراق و استان خوزستان قرارگرفته است و از وضعیت نامطلوب و نامساعد جوی برخوردار است و میزان بارش در این شهرستان درسال ۱۳۹۰، ۵/۹۵ میلی متر بوده که دارای کمترین میزان بارش در بین شهرستان های ایلام است و از حیث محیط طبیعی فاقد هرگونه جنگل و بیشه و کوه بوده و در سردترین زمان سال میزان دما حدوداً ۲۳ درجه سانتیگراد و در گرمترین زمان سال بالغ بر ۶۰ درجه سانتی گراد می باشد و از طرف دیگر با توجه به ورود ریز گردها و گرد و غبار وارده به کشور شهرستان مهران در صدر اول شهرستانهای کل کشور قرار داشته و به صورت مستمر ماهیانه بالغ بر ۱۵ روز غبار آلود و دارای گرد و خاک شدید می باشد که امکان زندگی عادی برای ساکنین آن مقدور نبوده و موجبات صدمات روحی و روانی و جسمی برای ساکنین آن فراهم نموده است ، بنابراین ابطال مصوبه مورد شکایت از حیث درجه بندی و اعلام شهرستان مهران به عنوان شهرستان گرمسیری درجه ۴ مورد تقاضاست .
۲- شهرستان مهران در منطقه صفر مرزی قرار داشته و دارای کمترین مسافت با کشور عراق است و مسافت آن با کشور عراق طی استعلام بعمل آمده از فرمانداری ما بین ۵۰ الی ۳۰۰ متر می باشد که با توجه به تبصره ماده ۵ تصویب نامه شماره ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ – ۳۱/۵/۱۳۸۹ می بایستی از مزایای مناطق مرزی برخوردار گردد ولی بلحاظ عدم آشنایی مسئولین شهرستان مهران کارمندان شاغل در شهرستان مهران از مزایای مناطق مرزی محروم مانده اند ، بنابراین الحاق کلیه مناطق شهرستان مهران به مناطق مرزی مورد تقاضاست .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه :

بر اساس مصوبه شماره ۶۵۶۴۷/ت۴۸۰۹۳ هـ مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ هیات وزیران از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۱ ضوابط پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا به استناد بند یک ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به مستخدمین رسمی و پیمانی دستگاههای دولتی صرفاً شاغل در فهرست مناطق بدی آب و هوا ، نقاط مرزی و مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مصوبه شماره ۲۰۲۷۲/ت۵۱۵هـ مورخ ۱۴/۱/۷۴ و شماره ۷۶۲۹۴ /ت ۳۶۰۹۵ مورخ ۱۰/۴/۸۸ هیات وزیران و دستور العمل تعیین نقاط مرزی پیوست نامه شماره ۱۴۴۵۳۸/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ وزارت کشور و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۴۴۰۸۱۶/۴۲/۴/۱ مورخ مورخ ۱۰/۴/۹۲ صورت می گیرد لذا کارمندان شاغل در فهرست مناطق مرزی موضوع مصوبه و دستور العمل یاد شده می توانند از تسهیلات تبصره ذیل بند ۵ مصوبه شماره ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ مورخ ۳۱/۵/۸۹ کارگروه انتقال تحت عنوان فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته بهره مند گردند خاطر نشان می سازد به استناد مصوبه شماره ۶۵۶۴۷/ت ۴۸۰۹۳هـ مورخ ۷/۴/۹۱ هیات وزیران پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا از تاریخ ۱/۴/۹۱ بر اساس مفاد دستورالعمل موضوع بخشنامه شماره ۴۱۷۲۲/۲۰۰ مورخ ۱۱/۸/۹۲ این سازمان صورت می گیرد بنابراین ابطال مصوبه و دستورالعمل نقاط درجه بندی بدی آب و هوا و نقاط مرزی فوق الذکر مورد عمل مربوط به شهرستان مهران و بازنگری و افزایش درجه بندی بدی آب و هوا شهرستان مذکور به عنوان مناطق گرمسیری درجه ۴ کشوری و همچنین الحاق کلیه مناطق شهرستان مهران به عنوان مناطق مرزی به فهرست پیوست مصوبه و دستورالعمل یاد شده بعنوان نقاط بد آب و هوا و مناطق کمتر توسعه یافته جهت بهره مندی کارمندان رسمی و پیمانی دستگاههای اجرایی شاغل در این قبیل مناطق از فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا مستلزم پیشنهاد مراجع ذیربط ( سازمان هوا شناسی کشور و مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ریاست جمهوری حسب مورد ) پیش بینی بار مالی و تصویب هیات وزیران خواهد بود باتوجه به مراتب رد شکایت شاکی مورد استدعاست .

تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی
موضوع در جلسه مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۴ هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی:

در خصوص شکایت آقای عباس کریمی نژاد بطرفیت ۱- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ۲- وزارت کشور ۳- استانداری ایلام ۴- اداره کل امور استخدامی و نیروی انسانی کارمندان قوه قضائیه بخواسته ابطال آئین نامه فوق العاده های بدی آب و هوا ، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۲۷۲/ت ۵۱۵ مورخ ۱۴/۱/۱۳۷۴ هیات وزیران و الحاق کلیه مناطق شهرستان مهران به مناطق مرزی کشور در مورد خواسته اول از آنجائیکه طی لایحه تقدیمی شاکی آئین نامه موضوع خواسته را صرفاً با قاعده فقهی لا ضرر مغایر اعلام کرده است و شورای محترم نگهبان طی جلسه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۲ آن را خلاف موازین شرعی تشخیص نداده است و در مورد خواسته دوم باتوجه به اینکه موضوع عنوان شده از شمول حکم ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج می باشد لذا هیات تخصصی به اتفاق آراء رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نماید . رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید