رای دیوان درباره افزایش حقوق سالانه مستمری بگیران و بازنشستگان براساس تورم

0
رای دیوان درباره افزایش حقوق سالانه مستمری بگیران و بازنشستگان براساس تورم
رای دیوان درباره افزایش حقوق سالانه مستمری بگیران و بازنشستگان براساس تورم

پاراف رای دیوان درباره افزایش حقوق سالانه مستمری بگیران و بازنشستگان براساس تورم : کلاسه پرونده: هـ ع /۹۳/۵۵۴ و ۹۱/۹۸۶
موضوع: ابطال مصوبه دولت به شماره ۶۱۸۰۴/ت ۴۸۱۹۱ / هـ مورخ ۳/۴/۹۱
دادنامه ۲۵۸ ۹۲/ب/۳۶
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی
طرف شکایت : هیات دولت و سازمان تامین اجتماعی

گردشکـار:
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
بموجب بند ۱۲ اصل سوم و۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ، دولت موظف به تامین امکانات و رفع نیازهای ضروری است در راستای اصول مذکور برابر ماده ۶۳ قانون تامین اجتماعی حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان هر ساله براساس تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش می یابد درحالیکه تورم اعلامی درسال ۱۳۹۰ حدود۳/۲۲ درصد بوده اما میزان افزایش حقوق مذکور فقط ۱۸% توسط هیات دولت تصویب شده است لذا تقاضای ابطال مصوبه مذکور و افزایش حقوق مستمری مشمولین قانون تامین اجتماعی براساس شاخص بانک مرکزی را دارد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی به شرح لایحه دفاعیه به شماره ۴۷۸/۹۲/۷۱۰۰ مورخ ۱۵/۲/۹۲ اظهار داشته است :
۱- افزایش مستمری بازنشستگان و از کار افتادگان و غیره در فواصل زمانی سالی یک بار انجام می شود.
۲- افزایش براساس نرخ تورم وتوان مالی سازمان ومصوبه هیات امنا سازمان که متأثر از قوانین جدید بازنشستگی است انجام می شود.
۳- شکات دعوی مشابه را که ابطال بند الف بخشنامه شماره ۵۹ مستمریهای سازمان بوده که براساس مصوبه ۶% هیات وزیران انجام گرفته در دیوان عدالت اداری مطرح نمودند برابر رأی شماره ۴۹۸ – ۵۱۴ مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ شکایت آنان در هیات عمومی مردود اعلام گردید این شکایت نیز مشابه همان موضوعی است که قبلاً طرح شده است .
معاونت حقوقی رئیس محترم جمهور درلایحه دفاعیه خود به شماره ۶۰۲۱۵/۱۷۸۵۲ مورخ ۹/۴/۹۲ اختصاراً اظهار داشته است ضمن ارسال لایحه دفاعیه سازمان تامین اجتماعی تقاضای صدور حکم به رد شکایت شکات رادارد .

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : باعنایت به رأی هیات عمومی سابق الصدور دیوان عدالت اداری موضوع مطروحه مشابه همان رأی است و ازطرفی مصوبه هیات دولت مطابق قانون است و قسمت دیگر خواسته شکات در صلاحیت شعبه بوده لذا شکایت قابل طرح است و قابل ابطال نمی باشد . ضمناً مغایرتی باقانون ندارد . امضاء تهیه کننده گزارش : کرمی

موضوع در جلسه مورخ ۱۰/۶/۹۴ هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعـضـاء هـیـأت بـه اتـفـاق آراء عـقـیـده دارنـد :
مصوبه سازمان تامین اجتماعی مغایر با ماده ۹۶ از قانون تامین اجتماعی است و قبلاً در مورد افزایش ۶% درهیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره۴۹۸ – ۵۱۴ مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ و رأی سابق هیات تخصصی با عدم مغایرت و مصوبه اظهار نظر نموده است ، بنابراین موضوع شکایت قابل طرح است و قابل ابطال نمی باشد . و برابر بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی می باشند و نسبت به دیگر خواسته مبنی بر اصلاح حکم بازنشستگی و پرداخت حقوق معوقه موردی است و در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.

نبی اله کرمی

رئیس هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

رای دیوان درباره افزایش حقوق سالانه مستمری بگیران و بازنشستگان براساس تورم

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید