رای دیوان درباره شفاف سازی موضوعات سنوات خدمت و ارتقاء رتبه و گروه تشویق کارکنان

0
رای دیوان درباره شفاف سازی موضوعات سنوات خدمت و ارتقاء رتبه و گروه تشویق کارکنان
رای دیوان درباره شفاف سازی موضوعات سنوات خدمت و ارتقاء رتبه و گروه تشویق کارکنان

پاراف رای دیوان درباره شفاف سازی موضوعات سنوات خدمت و ارتقاء رتبه و گروه تشویق کارکنان : موضوع:  ابطال تبصره سوم از بند یک تصمیم مبنی بر تبیین و شفاف سازی موضوعات سنوات خدمت و ارتقاء رتبه و گروه تشویق کارکنان ۳۷۱۸۷/۲۰۱۰ – ۶/۳/۸۸

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی

گردشکار:
شکات در استخدام سازمان مشتکی عنه بوده و درطرح نیروی انسانی شرکت نموده با لحاظ مدت ۲۲ ماه و ۱۲ روز ومدت یکسال بصورت قراردادی بوده اند . درسال ۸۸ اجرای تبصره سوم کپی نامه تبیین و شفاف سازی ضوابط برقراری امتیاز سنوات خدمت ارتقاء رتبه و … کارکنان بدون ابلاغ بصورت شفاهی تحمیل گردید . درحالیکه تفاوت نرخ حق بیمه را برمبنای نرخ روز محاسبه و پرداخت نماید در آن صورت مدت زمان طرح نیروی انسانی جزء سوابق خدمت محاسبه خواهد شد . احتساب سنوات خدمت سال ۱۳۸۳ مدت سه سال جزء حقوق مکتسبه بوده و مورد تائید سازمان مشتکی عنه قرارگرفته ، محدود کردن سوابق خدمتی موکله و کسر مدت حدود ۲ سال بدون مجوز قانونی صرف ارسال نامه ای توجیه قانونی ندارد . باستناد مواد ۱۳و۱۴و۲۴ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال تبصره سوم از بند یک تصمیم بر تبیین مبنی بر شفاف سازی موضوعات سنوات خدمت و ارتقاء رتبه و گروه تشویقی کارکنان و الزام به دریافت و احتساب سوابق حق بیمه به مأخذ سال یاد شده دارد . در حال حاضر بالغ بر دو سال سابقه خدمت داشته حدود ۲ سال آن نادیده گرفته شده موضوع نامه ابطال بشماره ۳۷۱۸۷/۲۰۱۰ – ۶/۳/۸۸ و تبصره سوم از بند یک نامه مذکور می باشد . با استناد مواد ۲۸، ۳۰ ، ۳۹ ، ۳۶ و۴۰ قانون تامین اجتماعی و اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده ۱۲۸۷و۱۲۹۰و ۱۳۹۲ قانون مدنی مغایرت داشته و درخواست ابطال آن را دارد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
تأمین اجتماعی در پاسخ ادعا شکات اعلام داشته : خواسته شکات دو موضوع متفاوت بوده و بلحاظ طرح شکایت متعدد با منشاء متفاوت از نظر شکلی درخواست رد شکایت را نموده . در ماهیت موضوع نیز عنوان نموده است در بند اول لایحه رفع نقص عنوان نموده اجرای طرح خدمات پزشکان مشمول مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی بوده باستناد ماده ۱۴۸ قانون کار ،کارفرما از حقوق شاکی کسر و به صندوق خویش می پرداخته لازم به ذکر است که با توجه به اقرار شکات طرح خدمت پزشکان را در دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام داده بنابراین شاکی فوق مشمول قوانین ومقررات استخدامی کشوری بوده استنباط از اینکه مشمول مقررات قانون کار و تامین اجتماعی می باشند صحیح نمی باشد با ستناد رأی ۳۷۵ – ۴/۷/۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۱۱ قانون خدمت پزشکان …. مصوب ۷۹ کلیه گروههای یاد شده از لحاظ حقوق و مزایا و امور رفاهی تابع قوانین ومقررات استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می باشند در صورتیکه این قبیل بیمه شدگان دوره طرح خدمت در دستگاههای مشمول قوانین اخیر الذکر گذرانده باشند ، مشمول صندوق بازنشستگی کشوری بوده احتساب و پذیرش سوابق در صندوق تأمین اجتماعی مشروط به اجرای مقررات قانون نقل و انتقال مصوب ۶۵ که پس از کسور سوابق خدمت مذکور از سوی صندوق قبلی به حساب سازمان و پرداخت مابه التفاوت متعلقه توسط متقاضی مقدور خواهد شد . شاکی دارای صندوق بازنشستگی جداگانه بوده و سوابق مزبور ارتباطی به صندوق تأمین اجتماعی ندارد . کسور بازنشستگی بیمه شدگان موصوف در صورت تمایل آنان در اجرای قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی از سوی صندوق بازنشستگی کشوری به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز خواهد شد . شاکیه در دوره طرح مشمول قانون تامین اجتماعی نبوده زیرا از زمان اجرای طرح قانون پزشکان مشمول قوانین و مقررات استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده با توجه به اینکه پرداخت حق بیمه و کسر آن از صندوق شاکیه و اختیارات سازمان تامین اجتماعی می باشد و با عنایت به اینکه اجرای طرح دوره های خدمت پزشکان و پیراپزشکان مشمول تامین اجتماعی نبوده ادعای شاکی بلادلیل بوده تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست .
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : باتوجه به تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون پزشکان و پیراپزشکان و رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۷۵ – ۴/۵/۸۸ در صورتی که این قبیل بیمه شدگان دوره طرح خدمت در دستگاههای مشمول قانون استخدام کشوری را گذرانده باشند مشمول صندوق بازنشستگی کشوری بوده احتساب در سوابق صندوق تامین اجتماعی مشروط به اجرای مقررات نقل و انتقال مصوب ۶۵ و پرداخت مابه التفاوت متعلقه توسط متقاضی می باشد شاکیه در طول دوره طرح مشمول قانون تامین اجتماعی نبوده زیرا از زمان اجرای طرح قانون پزشکان مشمول قوانین و مقررات استخدام کشوری و قانون نظام همانگ پرداخت کارکنان دولت بوده و باتوجه به پرداخت حق بیمه و کسر آن از صندوق شاکیه و اختیارات سازمان تامین اجتماعی و عدم شمول آن به تامین اجتماعی به عدم ابطال مصوبه و رد شکایت شاکی اظهار نظر می گردد .
تهیه کننده گزارش : علی عزیزی

رأی هیات تخصصی:

شاکی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می باشد که دارای صندوق بازنشستگی جداگانه بوده و سوابق مربوط ارتباطی به صندوق تامین اجتماعی ندارد کسور بازنشستگی مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان طی نامه ۴۱۴۶/۲۰۹ – ۲۳/۱۲/۹۱ مشاور محترم معاون توسعه مدیرکل منابع انسانی پشتیبانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام گردیده کسور بازنشستگی بیمه شدگان موصوف در صورت تمایل آنان در اجرای قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی از سوی صندوق بازنشستگی کشوری به حساب سازمان واریز و منتقل خواهد شد و رأی ۳۷۵ – ۴/۵/۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این امر می باشد و باتوجه به تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان آن دسته از مشمولین قانون مذکور که در ایام خدمت تحت پوشش نظام های حمایتی دیگری نباشند از ۹/۸/۷۹ تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور به بعد تحت پوشش قانون تامین اجتماعی قرار می گیرند شاکی در اجرای طرح دوره های خدمت پزشکان و پیراپزشکان مشمول قانون تامین اجتماعی نبوده و تابع قانون و مقررات استخدام کشوری می باشند و لذا تصمیمات اداره طرف شکایت منطبق با موازین قانونی تشخیص و به عدم ابطال مصوبه مذکور اعلام نظر می گردد . و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد . رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است .پاراف.

نبی اله کرمی
رئیس هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید