رای دیوان عدالت درباره اعمال مدرک تحصیلی در زمان بازنشستگی

0
رای دیوان عدالت درباره اعمال مدرک تحصیلی در زمان بازنشستگی

پاراف رای دیوان عدالت درباره اعمال مدرک تحصیلی در زمان بازنشستگی : کلاسه پرونده: هـ ع/۹۳/۶۷۴
موضوع:  ابطال بخشنامه شماره ۱۵۸۷۹/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۲

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اداری استخدامی

طرف شکایت : ۱- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ۲- صندوق بازنشستگی کشوری

گردشکار:
شاکی با تقدیم دادخواست فوق اعلام کرده است در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۳ به افتخار بازنشستگی نائل شدم و دادگستری استان آذربایجان غربی پرونده اینجانب را به اداره بازنشستگی ارسال نموده ولی اداره بازنشستگی به استناد بخشنامه موضوع خواسته از قبول مدرک فوق دیپلم اینجانب امتناع می نماید این درحالیست که تاریخ اخذ مدرک تحصیلی اینجانب مقدم بر تاریخ صدور بخشنامه مذکور می باشد و اثر بخشنامه در اجرای ماده ۴ قانون مدنی نسبت به آتیه است و نسبت به ما قبل اثری ندارد بنا به مراتب بخشنامه صادره برخلاف نص صریح ماده۴ قانون مدنی می باشد لذا ابطال آن مورد تقاضاست .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم در مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۳ دفتر امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از طرف مشتکی عنه لایحه دفاعیه ای واصل نشده است .

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : بخشنامه موضوع خواسته مغایرتی با ماده ۴ قانون مدنی ندارد . بنابراین قابل ابطال نمی باشد .
تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی
موضوع در جلسه مورخ ۱/۹/۹۴ هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی:

در خصوص شکایت آقای عبدالجلیل شاهین میاوقی بطرفیت : ۱- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ۲- صندوق بازنشستگی کشوری به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۵۸۷۹/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۶/۹/۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ازآنجائیکه ضوابط تشخیص ارزش تحصیلی دوره های آموزشی خاص به جهت ارتقاء سطح علمی و تجربی کارکنان دولت از وظائف ویژه شورای ارزشیابی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است و مطابق ماده ۴۴ قانون استخدام کشوری وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند با رعایت مقررات این قانون ادامه یا اجرای برنامه های آموزشی و یا کار آموزی مستخدمین خود را به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند همچنین به موجب مواد۳۰و۳۶ قانون مذکور تعیین شرایط احراز مشاغل مختلف و ارتقاء به طبقات بالاتر و برخورداری از گروه آن از حیث مدرک تحصیلی و پیشینه تجربی و دیگر عوامل موثر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محول شده است بنابراین بخشنامه موضوع خواسته در چارچوب اختیارات قانونی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صادر گردیده و مغایرتی با ماده ۴ قانونی مدنی ندارد و قابل ابطال نیست . رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است .

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری