رای دیوان عدالت در مورد تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی قطعی

0

پاراف رای دیوان عدالت در مورد تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی قطعی : رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی قطعی.

مقدمه : الف ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 816/84 موضوع شکایت آقای سیدحسین ابطحی به طرفیت ، وزارت راه و ترابری به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی قطعی به شرح دادنامه شماره 2690 مورخ 1384/12/9 چنین رأی صادر نموده است ، نظر به اینکه با صدور ابلاغ شماره 21/2617185 مورخ 1382/4/8 مدیر کل امور کارکنان وزارت راه و ترابری مبنی بر لغو حکم رسمی آزمایشی شاکی به استناد ماده 20 از تاریخ 1382/4/1 ( قبل از اتمام مدت آزمایشی ) رابطه استخدامی مشارالیه با اداره مربوطه قطع گردیده است و با تقاضای مجدد شاکی قرارداد پیمانی با ایشان منعقد و مشغول به کار شده است.

بنابراین از شمول مفاد رأی شماره 597 الی 652 مورخ 1383/12/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ( که در ارتباط با مصوبه شماره 29981/ت27026هـ مورخ 1381/6/24 و شماره29982/ت27026هـ مورخ 1381/6/24 هیأت وزیران اصدار یافته ) هم خارج می‎باشد و در اقدام طرف شکایت تخلف از مقررات موازین قانونی احراز نگردید و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد .

ب ـ 1ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 34/83 موضوع شکایت خانم ایران رشیدی به طرفیت وزارت راه و ترابری به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی قطعی به شرح دادنامه شماره 906 مورخ 1384/5/11 چنین رأی صادر نموده است ، با توجه به اینکه تنها مجوز جهت تبدیل وضعیت شاکی از رسمی آزمایشی به پیمانی مصوبه 29982/ت27026هـ هیأت وزیران بوده که آن هم طبق آراء وحدت رویه شماره 597 الی 652 مورخ 1383/12/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است . لذا با توجه به جمیع جهات معنونه حکم به ورود شکایت وی صادر و اعلام می‎گردد .

ب ـ2ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 925/84 موضوع تقاضای تجدیدنظر دفتر حقوقی وزارت راه و ترابری نسبت به دادنامه شماره 906 مـورخ 1384/5/11 شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره 1786 مورخ 1384/9/28 با توجه به لغو مصوبه هیأت وزیران با رأی شماره 597 الی 692 مورخ 1383/12/9 هیأت عمومی دیوان دادنامه تجدیدنظرخواسته را خالی از اشکال تشخیص و با رد اعتراض آن را تایید نموده است .

ج ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 3831/82 موضوع شکایت آقای محمدرضا ناظریان به طرفیت وزارت راه و ترابری به خواسته صدور حکم استخدام رسمی قطعی به شرح دادنامه شماره 444 مورخ 1384/3/7 چنین رأی صادر نموده است ، با توجه به اینکه شاکی جانباز بوده و بر طبق قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی کمیسیون ماده 16 مرجع رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح قانون مذکور می‎باشد ، لذا به استناد رأی وحدت رویه شماره 256 مورخ 1381/7/21 رأی به رد شکایت نامبرده صادر و شاکی هدایت می‎شود تا نسبت به طرح شکایت خود در کمیسیون مذکور اقدام نماید .

ج ـ2ـ شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 1164/84 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای محمدرضا ناظریان نسبت به دادنامه شماره444 مورخ 1384/3/7 شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره492 مورخ 1385/5/22 چنین رأی صادر نموده است ، نظر به اینکه تضییع حقوق استخدامی تجدیدنظرخواه ناشی از جانبازی وی نبوده تا در کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مورد رسیدگی قرار گیرد ، فلذا با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه شماره 444 مورخ 1384/3/7 صادره از شعبه دهم بدوی نقض می‎گردد .

اما در ماهیت دعوی با توجه به اینکه لغو حکم استخدامی آزمایشی تجدیدنظرخواه به استناد مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته و با لحاظ ابطال مصوبه مذکور به شماره 29982/ت27026هـ مورخ 1381/6/24 هیأت وزیران توسط هیأت عمومی دیوان طی رأی شماره 597 الی 652 مورخ 1383/12/19 تبدیل وضعیت استخدامی تجدیدنظرخواه از رسمی آزمایشی به پیمانی فاقد وجاهت قانونی بوده و از آنجائی که مدت دو سال خدمت رسمی و آزمایشی وی به اتمام رسیده شکایت شاکی را وارد تشخیص داده و حکم به ابطال حکم استخدامی پیمانی تجدیدنظرخواه و الزام اداره تجدیدنظرخوانده به صدور حکم رسمی قطعی برای تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‎گردد.

د ـ1ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1435/82 موضوع شکایت آقای علیرضا یادگاری به طرفیت ، اداره کل امور کارکنان وزارت راه و ترابری به خواسته تغییر وضعیت استخدامی به رسمی به شرح دادنامه شماره 621 مورخ 1384/3/21 چنین رأی صادر نموده است ، عنایتاً به مفاد مادتین 18 و 19 قانون استخدام کشوری شکایت شاکی را وارد و ثابت تشخیص و حکم به اجابت خواسته صادر و اعلام می‎نماید .

د ـ2ـ شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 1576/84 موضوع تقاضای تجدیدنظر دفتر حقوقی وزارت راه و ترابری نسبت به دادنامه شماره 621 مورخ 1384/3/21 شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره 2091 مورخ 1384/11/18 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید .

رأی هیأت عمومی مطابق ماده 20 لایحه قانونی استخدام کشوری افرادی که در طی پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقاء در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند ، بدون هیچگونه تعهد حکم برکناری آنان از طرف وزارتخانه یا مؤسسه استخدام کننده صادر می‎شود.

بنابراین صدور حکم برکناری مستخدم آزمایشی از خدمت بدون اتکاء به مدارک و اسناد معتبر و استخدام او به صورت پیمانی در پست ثابت سازمانی مستمر در همان تاریخ اخراج ، موافق هدف و حکم مقنن نیست و دادنامه‎های صادره از شعب 2 ، 5 و 12 تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید ادعای شاکیان به خواسته تغییر وضع استخدامی از پیمانی به رسمی صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود . این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید