رای دیوان درباره معافیت کارکنان مراکز توانبخشی معلولان از پرداخت حق بیمه

0
کارکنان مراکز توانبخشی معلولین
کارکنان مراکز توانبخشی معلولین

پاراف رای دیوان درباره معافیت کارکنان مراکز توانبخشی معلولان از پرداخت حق بیمه موضوع ابطال بخشنامه شماره ۴۵۱۱۶-۱۲/۳/۹۳

کلاسه پرونده: :۹۳/۲۴۲   دادنامه ۱۹۳ ۹۳/ب/۷۹
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی
شـاکــی : موسسه انجمن عالی مراکز غیر دولتی بخش معلولین
طرف شکایت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
گردشکـار :

 خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :

از سال ۸۳ بنا بر تبصره ماده ۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولین ، مراکز آموزشی ، تولیدی وحمایتی که مجوز از سازمان بهزیستی داشته اند علی الاطلاق از شمول قانون کار معافند و این معافیت شامل کارکنان مراکز توانبخشی آموزشی و حرفه ای معلولان نیز می گردد و طرف شکایت اقدام به تفسیر ماده ۳ قانون مزبور نموده و یک گروه از این مراکز ( آموزشی ) را از قانون مذکور مستثنی نموده و به تعریف مراکزی پرداخته است که با این کاربری در دستورالعمل سازمان بهزیستی وجود ندارد.
و این مراکز از ۳% بیمه بیکاری معاف بودند و با این بخشنامه مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده اند و اینکه هرگونه تفسیر مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی برعهده مجلس شورای اسلامی است و طرف شکایت حق تفسیر نداشته است وطی لایحه تکمیلی ابطال بندهای ۳و۴ بخشنامه را درخواست کرده است و اضافه نموده اند که درتبصره ماده ۳ قانون فوق الاشعار قیدی مبنی براینکه مراکز مزبور بایستی هر سه خصوصیت آموزشی حمایتی و تولیدی را همزمان داشته باشد وجود ندارد و شامل هریک از مراکز آموزشی یا مراکز حمایتی یا مراکز تولیدی میگردد .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
بموجب مواد ۱و۵ ومفهوم ماده ۱۸۸ قانون کار کلیه کارگران ، کارفرمایان ، کار آموزان و کارگاه ها مشمول قانون کار هستند و تبصره ماده ۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان استثنائی از قانون کار را قائل شده است که در این موارد باید به قدر متیقن اکتفا کرد و وجود ویرگول در تبصره ماده ۳ قانون مزبور در حکم واو عطف است و بدین معنا است که کارگاه موضوع تبصره باید دارای تمام صفت های ذکر شده در آن باشد و کارگاهی که تمام اوصاف مذکور در تبصره را نداشته باشد از حکم قضیه خارج است و لذا فقط کارگاهی که هر سه صفت را دارا باشد از قانون کار مستثنی است . هدف اصلی از این تبصره این است که کارگاههایی که پس از برگزاری دوره های آموزشی برای معلولین ، نسبت به بکارگیری این افراد ( معلولین ) اقدام می کنند از شمول قانون کار خارج شوند وموجب تشویق در امر بکارگیری افراد معلول میگردد و مراکزی که صرفاً به نگهداری یا نگهداری و آموزش معلولین می پردازند از شمول قانون کار مستثنی شوند با هدف اصلی مقنن هماهنگ نیست و مستثنی کردن اینگونه کارگاهها موجب حذف حمایتهای قانونی ( قانون کار ) می شوند وظلمی مضعف برمعلولان است .
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
باتوجه به متن تبصره ۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولین (( مراکز آموزشی ، تولیدی و حمایتی و …. )) که بصورت ویرگول و در آخر بصورت واو آورده است ویرگولها بمعنی واو عطف ومجموع آنها مورد نظر است و اگر غیر از این بود از واژه ((یا )) استفاده می کرد و تصویب کننده در مقام تفسیر قانون نیست بلکه توضیح تبصره ۳ قانون مذکور است و قابل ابطال نمی باشد.

موضوع در جلسه مورخ ۶/۵/۹۴ هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداریمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

 رأی هیات تخصصی :

نظربه اینکه ، با عنایت به متن بخشنامه مورد درخواست که با ویرگول «،» و واژه واو مقرر کرده اند منطبق با قانون جامع حمایت از حقوق معلولین ( تبصره ماده ۳ قانون مزبور ) بوده و در مقام تفسیر قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون با نظر اکثریت آرای (۱۱ نفر) تشخیص داده نشد و مراد جمع هرسه وصف آموزشی ، تولیدی وحمایتی می باشد و لذا به استناد مراتب فوق الذکر ومستنداً بماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات دیوان می باشد .

نبی اله کرمی

رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید