رای دیوان عدالت درباره برخورداری از عنوان خبره در بدو اجرای طرح مسیر ارتقائ شغلی

0
رای دیوان عدالات درباره ارتقاء رتبه
رای دیوان عدالات درباره ارتقاء رتبه

پاراف رای دیوان عدالت درباره برخورداری از عنوان خبره در بدو اجرای طرح مسیر ارتقائ شغلی : شماره دادنامه: 976

موضوع رأی: برخورداری از عنوان خبره در بدو اجرای طرح مسیر ارتقائ شغلی و پیش از تحقق اصلاحیه مورخ 1384/4/12شورای امور اداری و استخدامی کشور امکان پذیر نیست

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری در خصوص الزام دستگاه متبوع شکات به اعطاء عنوان خبره در بدو اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی معلمان، آراء معارض صادر کرده ا ند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900064736 با موضوع دادخواست آقای حسن اصلانی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی و به خواسته الزام به اعطاء عنوان خبره در اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان از تاریخ 1/4/1384 به موجب دادنامه شماره 9209970900300418- 22/2/1392، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که مطابق تصویب نامه شماره 25252/ت/29933هـ -26/1/1383 هیأت وزیران و دستورالعملهای
بعدی اولاً: تشخیص رتبه کارکنان مشمول ارتقاء شغلی با هیأت ممیزه است. ثانیاً: به شرح بند 3 بخشنامه شماره 91478/1802-28/5/1383 دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آغاز ارتقاء شغلی با اختصاص و اعطاء رتبه ارشد است و پس از آن در صورت طی مدت 5 سال و کسب امتیاز امکان اختصاص رتبه های بعدی وجود دارد، بنابراین شکایت و خواسته شاکی مبنی بر الزام به اختصاص رتبه خبره از ابتدای اجرای طرح موجه به نظر نمی رسد و رأی به رد آن صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 86/4/999 با موضوع دادخواست آقای حافظ باطنی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی و به خواسته الزام به اعطاء عنوان خبره در بدو اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان به موجب دادنامه شماره 1925-30/10/1386، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی آقای حافظ باطنی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی مبنی بر اعتراض به عدم اعطاء ارتقاء به سطح خبره در بدو امر اعلام شکایت کرده است خوانده طی لایحه ای به شماره 710/25209-19/8/1386 پاسخ را ارسال و اعلام داشته در آغاز اجرای طرح 1/4/1383 هیچ یک از مشمولین به سطوح خبره و عالی ارتقاء نمی یابند و پس از توقف پنج سال و در صورت داشتن امتیازات لازم به رتبه های بعدی ارتقاء می یابند. لذا رد شکایت وی مورد تقاضا است که با عنایت به محتویات پرونده نظر به این که وفق بخشنامه شماره 30/710-5/4/1383 بند 5 جهت کسب رتبه خبره 1100 امتیاز لازم است و مطابق تبصره بخشنامه 33/271613/710-2/5/1384 چنانچه مشمولین طرح در بدو امر اولین ارزشیابی واجد شرایط (واجد امتیازات لازم برای ارتقاء به سطح خبره و عالی باشند با رعایت شرایط مربوطه ارتقای ایشان بلامانع است و با توجه به این که وفق نامه شماره 710/79145/1801-13/10/1386 نامبرده در سال 1383 یکهزار و دویست و دوازده امتیاز را کسب کرده است بنـابراین شکایت وی مـوجه تشخیص و بـه ورود شکایت نـامبرده از سال 1383 بـه رتبه خبره حکم صـادر و اعـلاممی شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/8/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: به موجب مصوبه شماره 2552/ت29933هـ-26/1/1383 هیأت وزیران مقرر شده است به منظور افزایش انگیزه و کارایی معلمان و ارتقاء سطح کیفی خدمات آموزشی به معلمانی که به طور تمام وقت به تدریس اشتغال دارند و مربیان و مدیران و معاونین مدارس، بر اساس عواملی مانند کیفیت تدریس، خلاقیت و نوآوری، میزان موفقیت دانش آموزان تحت تعلیم، میزان تلاش در زمینه تربیت اخلاقی دانش آموزان، تجربه، طی دوره های آموزشی مورد نیاز، استفاده از فناوریهای جدید، فعالیتهای علمی و پژوهشی و … مطابق با ضوابطی که به تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور می رسد و پس از طی آزمونهای مربوط و کسب امتیازات لازم به رتبه معلم ارشد، معلم خبره و معلم عالی ارتقاء می یابند. شورای امور اداری و استخدامی کشور نیز طی دستورالعمل شماره 38611/1800-10/3/1383، ضوابط و شرایط احراز عناوین ارشد، خبره و عالی در طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان را تصویب کرده است. هر چند در بندهای 2 و 4 دستورالعمل یاد شده برای ارتقاء به رتبه های خبره و عالی کسب حداقل 80 و 85 درصد امتیازات مربوط به ارزشیابی دو سال منتهی به زمان ارزیابی مستخدم در خصوص طرح و همچنین کسب حداقل 1100 و 1600 امتیاز ازعوامل
مندرج در این دستورالعمل برای برخورداری ازعنوان خبره و عالی پیش بینی شده و منعی ملاحظه نمی شود تا این که در ابتدای امر کسی با احراز امتیازات لازم از عناوین خبره و عالی برخوردار شود، اما چون شورای مذکور در جلسه 6/4/1384 خود (موضوع نامه شماره 638301/م1010-12/4/1384 دفتر نظامهای استخدامی و دبیرخانه شورا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به وزارت آموزش و پرورش) اصلاحاتی در دستورالعمل طرح مسیر ارتقاء شغلی موضوع دستورالعمل شماره 38611/1800-10/3/1383 به عمل آورده و در ذیل بند 2 آن دستورالعمل، تبصره ای اضافه کرده مبنی بر این که « چنانچه مشمولین طرح در بدو امر (اولین ارزیابی) واجد امتیازات لازم برای ارتقاء به سطح خبره و عالی باشند، با رعایت شرایط مربوطه ارتقاء ایشان بلامانع می باشد.» حکایت از این دارد که شورای یاد شده در مصوبه 10/3/1383 قائل به اعطای عناوین خبره و عالی در بدو امر طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان نبوده است و در مصوبه اصلاحی خود اعطاء عنوان شغلی خبره و عالی در بدو امر را به بند 2 مصوبه سال 1383 الحاق کرده است. با توجه به مراتب، رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9209970900300418- 22/2/1392 که برخورداری شاکی از عنوان خبره در بدو اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی و پیش از تحقق اصلاحیه مورخ12/4/1384 شورای امور اداری و استخدامی کشور را مغایر قانون دانسته و به رد شکایت شاکی صادر شده، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدجعفر منتظری / رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here