رای دیوان عدالت درباره پرداخت هزینه های بهداشتی و درمانی خانواده شهدا و ایثارگران

0
قوانین و مقررات ایثارگران رزمندگان آزادگان
قوانین و مقررات ایثارگران رزمندگان آزادگان

پاراف رای دیوان عدالت درباره پرداخت هزینه های بهداشتی و درمانی خانواده شهدا و ایثارگران : کلاسه پرونده: هـ ع/ 94/580
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 50956 – 3/4/94 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

شماره دادنامه : 385- 28/11/1394

مرجع رسیدگی : هيات تخصصي بیمه ، کار و تامین اجتماعی

طرف شكايت : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

گردشكار:

براساس بند ب ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحات بعدی آن و بند الف ماده 13 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/91 تامین صددرصد هزینه های بهداشتی و درمانی به صورت بیمه سلامت ، بیمه همگانی ، بیمه مکمل و بیمه خاص خانواده شاهد ، جانبازان ، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دولت می باشد و اعتبارات آن هر ساله در قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد . با این حال سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی بخشنامه شماره 50956- 3/4/94 مقرر داشته کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند بر اساس ماده 13 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نسبت به تامین و پرداخت صددرصد کسورات درمان همگانی و مکمل خانواده شاهد جانبازان و آزادگان و افراد تحت تکفل واجد شرائط آنان از سر جمع اعتبارات مصوب آن دستگاه مندرج در قانون بودجه سال 94 اقدام نمایند ، در نتیجه سازمان مدیریت بر خلاف قوانین ذکر شده دستگاه های اجرائی را مسئول مستقیم رسیدگی به امور درمانی جانبازان و ایثارگران معرفی کرده و وضعیت درمانی آنها را بحالت نابسامان قبل از سال 93 برگردانده است ، بنابراین تقاضای ابطال بخشنامه مارالذکر را دارم و با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت سازمان مدیریت و برنامه ریزی پاسخی واصل نگردید.

نظریه تهیه کننده گزارش :
با توجه به مفاد بند ب ماده 44 قانون برنامه پنجـم توسعه و بنـد الف ماده 13 قانون جامع خدمات رسانی بــه ایثارگران …. بخشنامه بشماره 50956- 3/4/94 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مغایرت و مبانیتی با مقررات و موازین قانونی ندارد عقیده به رد شکایت دارم .

تهیه کننده گزارش: رحیمی

موضوع در جلسه مورخ 26/11/94 هیأت تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعـضـاء هـیـأت بـه اتـفـاق آراء عـقـیـده دارنـد :
باتوجه به اینکه در بند ب ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه صریحاً قید گردید پرداخت حق بیمه جانبازان و …. بر عهده دستگاه اجرائی می باشد و با توجه به اینکه دولت مجموع دستگاه های اجرائی می باشد، بنابراین بخشنامه شماره 50956- 3/4/94 سازمان مدیریت و برنامه ریزی مخالف قانون نمی باشد .

رأی هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی:

با عنایت به مجموع اوراق پرونده و مستندات ابرازی نظر به اینکه تقاضای ابطال آقای جواد ادبی در جلسه مورخ 26/11/94 هیات مطرح و بشرح نظریه پیوست خلاف قانون تشخیص نگردید ، بنابراین با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد . این رأی ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است .

نبی اله کرمی

رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید