رای دیوان عدالت درباره حق بیمه احتساب سابقه خدمت سربازی

0
رای دیوان عدالت درباره حق بیمه احتساب سابقه خدمت سربازی
رای دیوان عدالت درباره حق بیمه احتساب سابقه خدمت سربازی

پاراف رای دیوان عدالت درباره حق بیمه احتساب سابقه خدمت سربازی : کلاسه پرونده: هـ ع /۹۳/۴۲۵ موضوع: ابطال دستور العمل اداری شماره ۳۹۷۵/۹۱/۱۰۰ مورخ ۲۷/۴/۹۱
دادنامه : ۲۹ تاریخ صدور : ۲۵/۲/۹۵
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی
طرف شکایت : اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان

گردشکـار: اینجانب علی اصغر شریفی تقاضای مسبوق به سابقه نمودن مدت خدمت نظام وظیفه به سنوات سابقه کار را نمودم. ولی سازمان تامین اجتماعی رشت برگ اعلامیه بدهی که پیوست می باشد را به اینجانب تحویل تا مبلغ ۴۶۶/۰۹۴/۱۳ ریال را به منظور احتساب سوابق دوره سربازی در بانک رفاه بپردازم ، من هم به دلیل عدم آگاهی از تصویب قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار مبلغ فوق را در ۱۲ قسط پرداخت نمودم در حالیکه برابر قانون فوق و ماده ۱۰۵ قانون خدمات کشوری تمامی افرادی که خدمت نظام وظیفه را گذرانده اند مدت فوق می بایست جز سابقه خدمت آنان لحاظ گردد و این موضوع را خود سازمان تامین اجتماعی در پایگاه خبر رسانی تیر ماه سال ۱۳۹۱ نیز آورده است . سازمان تامین اجتماعی گیلان در پاسخ به تقاضای اینجانب در خصوص استرداد حق بیمه پرداخت شده دوران سربازی در تاریخ ۲/۱۱/۹۱ که به آن شعبه ارسال گردید در انتهای نامه به دستور اداری شماره ۳۹۷۵/۹۱/۱۰۰ مورخ ۲۷/۴/۹۱ درون سازمانی استناد کرده و متن آن را هم نیاورده و فقط ادعا کرده که پرداخت حق بیمه متعلقه برابر ضوابط مربوطه موضوعیت ندارد از آنجائیکه طبق ماده ۲ قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار لازم الاجرا است و جهل به قانون رافع مسئولیت نیست خواهشمند است دستور فرمائید به دلیل مغایرت قانونی دستور اداری شماره فوق الذکر با قوانین آمده در بالا و مدارک پیوست دستور اداری فوق ابطال تا تامین اجتماعی نسبت به استرداد حق بیمه پرداختی مدت خدمت نظام وظیفه به اینجانب اقدام نماید .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه :

شاکی از ۱/۱۱/۶۹ لغایت ۳۱/۳/۹۲ در اداره دامپزشکی استان گیلان شاغل می باشد و سابقه بیمه پردازی را به مدت ذکر شده دارا می باشد و در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۲ تقاضای تغییر صندوق بازنشستگی از صندوق حمایت و معذوریت جهاد به صندوق تامین اجتماعی و همچنین تقاضای شمول قانون تامین اجتماعی را خواستار شده پس از پیوستن به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی تقاضای پرداخت حق بیمه دوران سربازی به صورت اقساط نموده با موافقت سازمان مبلغ حق بیمه به صورت اقساط به سازمان پرداخت نموده حالیه شاکی تقاضای استرداد وجه پرداختی به استناد ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را دارد با عنایت به مراتب و با توجه به اینکه شاکی مشمول قانون تامین اجتماعی در زمینه بازنشستگی می باشد و براساس قوانین تامین اجتماعی برای احتساب سابقه خدمت می بایست حق بیمه را پرداخت نموده و در این زمینه رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۱/۲/۸۷ به صراحت اشاره دارد که در احتساب خدمت زیر پرچم قبل از استخدام بدون پرداخت حق بیمه به حکم قانون و مقررات مجوزی ندارد و علی ایحال تمامی مراحل قانونی برای پرداخت حق بیمه از سوی شاکی صورت گرفته و سازمان تامین اجتماعی بر خلاف مقررات و مراحل قانونی انجام نداده لذا درخواست صدور حکم به رد خواسته شاکی مورد تقاضاست .

نظریه تهیه کننده گزارش: 

نظر به اینکه شاکی برابر تقاضای خود از تحت حمایت صندوق معذوریت خارج و مشمول صندوق تامین اجتماعی قرارگرفته هر شخص بیمه شده در صورتی که قبل و بعد از خدمت سربازی سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد خدمت نظام وظیفه وی بدون پرداخت حق بیمه در سابقه لحاظ خواهد شد ، در مانحن فیه شاکی قبل از خدمت نظام وظیفه فاقد سابقه بیمه پردازی بوده و خدمت نظام وظیفه وی بدون پرداخت حق بیمه قابل محاسبه در سابقه نمی باشد. دستور اداری فوق الذکر نیز در این راستا و در راستای ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۴ قانون کار و رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۲۰/۸۶ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۶ صادر گردیده لذا قابل طرح بوده وقابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش : سامانلو

موضوع در جلسه مورخ ۶/۲/۹۵ هیأت تخصصی بیمه ،کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

درخواست ابطال دستور اداری شماره ۳۹۷۵/۹۱/۱۰۰- ۲۷/۴/۹۱ در جلسه مورخ ۶/۲/۹۵ با حضور نماینده حقوقی سازمان تامین اجتماعی جناب دکتر نعیمی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر اعضاء هیات بالاتفاق ابراز عقیده نمودند که چون دستور اداری فوق الذکر پس از تصویب تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون کار (درسال۸۳) و تصویب استفساریه آن (درسال ۸۵) به تصویب رسیده تابع ماده قانونی مذکور و تبصره و استفساریه آن بوده و تابع ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی نمی باشد ، لذا قابل طرح و ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد ، لذا ختم رسیدگی اعلام به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد .

رأی هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی:

نظر به اینکه دستور اداری فوق الذکر پس از تصویب تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون کار (درسال ۸۳) و استفساریه آن (در سال ۸۵) به تصویب رسیده تابع ماده ذکر شده و استفساریه آن بوده و تابع ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی نمی باشد، لذا شکایت شاکی غیر وارد است مستنداً به مواد ۱۰ ، ۱۱و۶۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .پاراف.

نبی اله کرمی
رئیس هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید