رای دیوان عدالت در مورد استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی

0
آراء دیوان عدالت اداری

پاراف رای دیوان عدالت در مورد استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی : ابطال بند ب ماده 15 دستور العمل جذب و استخدام مهندسین ناظر وزارت جهاد کشاورزی 2277/200 مورخه 20/3/92

 دادنامه206 93/پ/13

مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی

 طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی

گردشکـار:

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شاکی در دادخواست خود عنوان داشته برابر ماده واحده قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی مصوب 12/11/90 مجلس شورای اسلامی ، وزارت جهاد کشاورزی ملزم به استخدام و جذب تعداد ده هزار فارغ التحصیل با سابقه مدیریت و یا کارشناس شرکتهای تعاونی تولید یا جهاد کشاورزی و مراکز خدمات فعالیت داشته اند ، نماید لیکن معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی برخلاف قانون مصوبه مجلس محترم در بند ب ماده 2 دستور ا لعمل جذب و استخدام مهندسین ناظر، مدیران عامل و کارشناسان شرکتهای تعاونی تولید روستایی که زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی بوده شرط اختصاصی قرار داده و حداقل 6 سال سابقه کاری مفید همراه با سوابق بیمه ای اینجانب را از حق قانونی و شرعی و عرفی که مجلس محترم در نظر گرفته است را حذف نموده است لذا از مقام محترم استدعا دارم جهت احقاق حق وجلوگیری از تضییع حق قانونی اینجانب با سوابق مدیریت و تحصیلات عالی نسبت به ابطال ماده 15 دستور العمل موصوف اقدام شایسته را مبذول فرمایید .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه : مشتکی عنه در دادخواست خود عنوان داشته بند ب ماده (15) دستور العمل شماره 2277/200 مورخ 20/3/92 معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی این وزارت دائر بر « افرادی که به عنوان مدیر عامل و کارشناس در تعاونیهای تولید فعالیت نموده و در سازمان جهاد کشاورزی استان ، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و یا مراکز خدمات کشاورزی دارای سوابق مشارکت و نظارت در زمینه منابع طبیعی و محصولات راهبردی و اساسی باشند « تنها عنوان مدیر عامل و کارشناس تعاونی تولید به منزله ناظر بودن محسوب نمی شود و حتماً باید سابقه مشارکت و نظارت براساس قرارداد با سازمان جهاد کشاورزی استان و یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و یا مراکز خدمات کشاورزی داشته باشند ) » عیناً تکرار حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی مصوب 12/11/90 مجلس محترم شورای اسلامی به شرح بین الهلالین « ….. و یا در تعاونیهای تولید به عنوان مدیر و یا کارشناس فعالیت نموده و در مدیریت جهاد کشاورزی استانها ،شهرستانها و یا مراکز خدمات کشاورزی دارای سوابق مشارکت و نظارت در امور یاد شده باشند (یعنی از سال زراعی 82 تا زمان تصویب این قانون دارای حداقل 2 سال سابقه فعالیت مستمر در زمینه منابع طبیعی و تولید محصولات راهبردی و اساسی بخش کشاورزی باشند) و یا … » مضافاً اینکه طی نامه شماره 128869/20583 مورخ 20/8/92 سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی در ریاست جمهوری نیز مرجع احراز مشارکت و نظارت این افراد در مدیریت جهاد کشاورزی استانها ، شهرستانها و یا مراکز خدمات کشاورزی و تشخیص آن ، این وزارت می باشد .

لذا با عنایت به اینکه ادعای شاکی محترم پرونده از مصادیق موضوع بند (1) ماده (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد ، صدور حکم به رد شکایت مطروحه از محضر قضات فرهیخته آن هیات مورد استدعاست .

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : نظر به اینکه جزء «ب» ذیل بند 2 ماده 15 دستور العمل جذب و استخدام مهندسین ناظر وزارت جهاد کشاورزی عیناً برگرفته از ماده واحده « قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی مصوب 12/11/90 مجلس شورای اسلامی است بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و شکایت وارد تشخیص نمی گردد.تهیه کننده گزارش : ذبیح اله واحدی

موضوع در جلسه مورخ 18/3/94 هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی : درخصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بند ب ماده 15 دستورالعمل جذب و استخدام مهندسین ناظر وزارت جهاد کشاورزی به شماره 2277/200 – 20/3/92 وزارت جهاد کشاورزی به جهت مغایرت با ماده واحده قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی مصوب سال 1390 مجلس شورای اسلامی و مغایرت با حقوق مکتسبه افرادی که دارای سابقه خدمت هستند با عنایت به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه بند ب مذکور مبین شرائطی اختصاصی برای چگونگی جذب و استخدام مهندسین ناظر وزارت جهاد کشاروزی است که عیناً در متن ماده واحده قانونی مندرج و قید شده است بنابراین بند ب مذکور مغایرقانون و اصول حقوقی حاکم نمی باشد و در نتیجه رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد . این رأی ظرف مهلت (20) روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات قابل اعتراض می باشد .

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری