رای دیوان عدالت درباره مالیات مزایای مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب و بن کالا

0
رای دیوان عدالت درباره مالیات مزایای مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب و بن کالا
رای دیوان عدالت درباره مالیات مزایای مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب و بن کالا

پاراف رای دیوان عدالت درباره مالیات مزایای مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب و بن کالا  : کلاسه پرونده: هـ ع/۹۲/۹۷۹ -۹۳/۷۴۸ -۹۴/۶ -۹۴/۳۴۷
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۳۴۲۸ مورخ ۷/۶/۱۳۹۰ تاریخ ارجاع: ۰۴ خرداد ۱۳۹۴مهلت اعتراض: از ۱۳ دی ۱۳۹۴ به مدت ۲۰ روزتاریخ تنظیم گزارش: ۰۹ آذر ۱۳۹۴ شماره دادنامه :۳۵۳ تاریخ صدور : ۱۳/۱۰/۹۴
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شـاکــی :۱- آقای علیرضا جوادی فرزند محسن ۲- شرکت ماشین سازی تبریز ۳- سازمان بازرسی کل کشور ۴- شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو با وکالت آقایان هانی معین و حسن خدابخشی پالندی
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

گردشکار: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲/۴/۸۷ وجوه نقدی را که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عنوان مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود با درنظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن مشمول مالیات بر درآمد حقوق دانسته و متعاقباً هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۶۰۱ – ۹/۱۲/۸۹ با این استدلال که وجوه پرداختی به کارکنان دولت تحت عناوین مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و …. موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مذکور خارج می باشد بخشنامه مزبور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار سازمان یاد شده تشخیص و آنرا ابطال نموده است . لیکن سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه شماره ۱۳۴۲۸/۲۰۰ – ۷/۶/۱۳۹۰ چنین مقرر داشته « نظر به اینکه در خصوص معافیت وجوه پرداختی را تحت عنوان مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب وذهاب و بن کالا و … سوالات متعددی مطرح گردیده است لذا پیرو بخشنامه شماره ۴۵۲۹/۲۱۰ مورخ ۲۷/۲/۹۰ معاون محترم فنی و حقوقی وقت سازمان متبوع راجع به ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰۱ – ۹/۱۲/۸۹ یادآوری می گردد به طور کلی وجوهی که تحت عناوین یاد شده و به استناد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ ) و اصلاحیه ۱۵/۸/۸۴ آن به کارکنان دولت پرداخت می شود از شمول مالیات بر درآمد حقوق معاف است و این معافیت قابل تسری به کارکنان سایر بخشهای غیر دولتی و نیز وجوهی که از منابع و فصول قانونی دیگر به کارکنان دولت پرداخت می گردد نخواهد بود ..» از آنجاکه میان کارمندان دولت و کارکنان غیر دولتی در رابطه با عدم شمول مالیات بر درآمد تحت عناوین خدمات رفاهی و کمک هزینه های مارالذکر تفاوتی به نظر نمی رسد و اینگونه مزایا مربوط به مشاغل بوده و نه مرتبط به شغل و لذا از شمول ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج است لذا بخشنامه مورد شکایت مغایر مفاد رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده بوده و ابطال آن مورد استدعاست.

 خلاصه مدافعات مشتکی عنه :

دادنامه شماره ۶۰۱ – ۹/۱۲/۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً وجوه دریافتی کارکنان دولت تحت عناوین مهد کودک و … را از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج نموده است و در استدلال مندرج در رأی از حق شغل و شاغل نام برده که مربوط به کارکنان دولت می باشد درحالیکه در مورد سایر حقوق بگیران به موجب ماده ۳۴ قانون کار از واژه حق السعی استفاده کرده است لذا از آنجاکه بخشنامه معترض عنه به منظور تبیین موضوع دادنامه یاد شده و تسهیل در اجرای مقررات موضوعه صادر شده و مغایرتی با قانون ندارد لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست .

 نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
هرچند رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰۱ – ۹/۱۲/۸۹ ناظر به « وجوه پرداختی به کارکنان دولت» بوده اما با عنایت به اطلاق و شمول مقررات مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان اساس و مبنای رأی مذکور و به لحاظ عدم ارائه دلیل متقن دال بر خروج کارکنان بخشهای غیر دولتی از شمول ضوابط یاد شده به نظر اینجانب بخشنامه مورد شکایت از این حیث که معافیت وجوه پرداختی بابت هزینه مهدکودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذ هاب ، بن کالا و …. از مالیات بر درآمد حقوق را قابل تسری به بخشهای غیر دولتی ندانسته مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده می باشد . تهیه کننده گزارش : موسوی

موضوع در جلسه مورخ ۹/۹/۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ، مطرح نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی:

در خصوص شکایت آقای علیرضا جوادی فرزند محسن ۲- شرکت ماشین سازی تبریز ۳- سازمان بازرسی کل کشور ۴- شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو با وکالت آقایان هانی معین و حسن خدابخشی پالندی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۳۴۲۸/۲۰۰ – ۷/۶/۹۰ صادره از سازمان مذکور، بر مبنای دادنامه شماره ۶۰۱ – ۹/۱۲/۸۹ صادره از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری وجوه دریافتی کارکنان دولت ، تحت عنوان مهد کودک و یارانه غذا ،ایاب و ذهاب و بن کالا و …. از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج شده است در مفاد رأی مذکور از حق شغل و شاغل نام برده که مربوط به کارکنان دولت می باشد در صورتی که در مورد سایر حقوق بگیران مطابق ماده ۳۴ قانون کار از واژه حق السعی استفاده شده است ، نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here