رای دیوان در مورد استحقاق دریافت حقوق مرخصی ذخیره شده کارمندان انتقالی

1

پاراف رای دیوان در مورد استحقاق دریافت حقوق مرخصی ذخیره شده کارمندان انتقالی : رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دائر به استحقاق مستخدم رسمی دولت به دریافت حقوق و مزایای مرخصی ذخیره شده از واحد قبلی در صورت انتقال به واحد دولتی دیگر.

مقدمه : الف ـ شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 621/85 موضوع شکایت آقای علی اکبر ورزیده کار به طرفیت شرکت ملی نفت ایران به خواسته اعمال مقررات در پرداخت وجوه مربوط به بازخرید ذخیره مرخصی استفاده نشده و تامین حقوق حقه به شرح دادنامه شماره 538 مورخ 1386/5/24 چنین رأی صادر نموده است ، طرف شکایت در لایحه دفاعیه اعلام داشته است ، افرادی که از سازمانهای دیگر به شرکت نفت انتقال می‎یابند تا قبل از بازنشستگی می‎توانند مرخصی خود را نگهدارند و یا به همراه مرخصی استحقاقی هر سال 10 روز از طلب مرخصی خود را استفاده نمایند و شرکت نفت بر مبنای مقررات اداری و استخدامی خود مجوز برای خرید طلب مرخصی کارمند انتقالی ندارد .

با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و اسناد ابرازی و لایحه دفاعیه شکایت را بلادلیل دانسته و رأی به رد شکایت صادر می‎گردد . ب ـ شعبه 12 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 96/86 موضوع شکایت آقای حسـین فتاحی کاشانی به طرفیت وزارت نفت ، اداره کل ارزشیابی وزارت نفت به خواسته دریافت حقوق و مزایای پانصد و چهل روز مرخصی استحقاقی ذخیره شده به شرح دادنامه شماره 681 مورخ 1386/5/10 چنین رأی صادر نموده است ، تبصره 3 از بند 16ـ2ـ6 فصل ششم مجموعه مقررات تصریح می‎دارد ، کارمندانی که در تاریخ انتقال از سازمان قبلی مرخصی طلب داشته باشند ، می‎توانند مرخصی را به صورت ذخیره حداکثر تا سقف 2 ماه قبل از بازنشستگی نگهداری و یا هر سال ده روز آن را به همراه مرخصی سالانه خود از شرکت استفاده نماید . به صورتی که تا سال بازنشستگی از صددرصد مرخصی استفاده نموده باشند .

شاکی بعد از بازنشستگی پس از اخذ مجوز لازم نسبت به بازخرید مرخصی استحقاقی شرکت خود اقدام نموده و متقاضی بازخرید مرخصی ذخیره شده انتقالی از سایر سازمانها بودند که طبق مقررات مقدور نگردید .

این مطلب حاکی است شرکت دچار تناقض شده است . در جایی می‎گوید طبق مقررات شرکت ، مرخصی استحقاقی قابـل ذخیره نبوده و درجائی دیگر می‎گوید ، نسبت به بازخرید مرخصی استحقاقی شرکتی اقـدام نموده است و اداره خوانده عنوان نموده شاکی صریحاً انصراف خویش را در رابطه با استفاده از مرخصی متعلقه اعلام نموده است و شرکت با وجود اعلام انصراف شاکی پذیرفته است . که نسبت به اخذ مجوز لازم نسبت به بازخریدی مرخصی استحقاقی شرکتی خود اقدام نموده است .

لذا با توجه به محتویات پرونده و عدم دفاع موثر اداره خوانده شکایت شاکی را موجه دانسته حکم به ورود شکایت شاکی دائر بر پرداخت حقوق و مزایای مرخصی ذخیره شده توسط وزارت نفت صادر و اعلام می‎نماید .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید .

رأی هیأت عمومی مطابق ماده 47 قانون استخدام کشوری استفاده از یک ماه مرخصی در هر سال با دریافت حقوق و فوق‎العاده‎های مربوط به عنوان حق مسلم مستخدم رسمی دولت شناخته شده و قانونگذار حق استفاده از حقوق و فوق‎العاده‎های ایام مرخصی استحقاقی ذخیره شده را در موارد عدیده و حالت مختلف استخدامی مورد تایید قرار داده است . نظر به اینکه انتقال مستخدم رسمی دولت به واحدهای دولتی دیگر موجب انتفاء آثار مترتب بر حق مکتسب قانونی مستخدم دولت در استفاده از حقوق و فوق‎العاده‎های مدت مرخصی استحقاقی ذخیره شده با رعایت مقررات مربوط نیست . بنابراین دادنامه قطعی شماره 681 مورخ 1386/5/10 شعبه دوازدهم دیوان که مفید این معنی است صحیح و موافق قانون می‎باشد . این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here