رای دیوان درباره الزام به محاسبه تفاوت تطبیق در اضافه کاری

0
رای دیوان درباره الزام به محاسبه تفاوت تطبیق در اضافه کاری
رای دیوان درباره الزام به محاسبه تفاوت تطبیق در اضافه کاری

پاراف رای دیوان درباره الزام به محاسبه تفاوت تطبیق در اضافه کاری : کلاسه پرونده: هـ ع/93/1061
موضوع: ابطال بند 1-10-5 دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت در وزارت نیرو و الزام به محاسبه تفاوت تطبیق در اضافه کاری

دادنامه: 376 تاریخ صدور : 24/11/94
مرجع رسیدگی : هيات تخصصي اداری استخدامی
طرف شكايت : وزارت نیرو – شرکت مدیریت منابع آب ایران – شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

گردشكار:

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی درخواست ابطال بند 1-10-5 دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در وزارت نیرو منضم به ابلاغیه 530/30117/92 مورخ 1/7/92 را به لحاظ مغایرت با دادنامه هیات عمومی شماره 300-6/6/91 را نموده است و همچنین اعلام نموده است که دستگاه پس از صدور رأی هیات عمومی حق وضع مقررات خلاف آنرا ندارند .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه : طرف شکایت اعلام نموده است که باتوجه به بند (ز) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه که موخر بر قانون مدیریت می باشد و مقرر داشته که « تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه فوق العاده ها » موضوع بند ( 9) ماده 68 قانون مذکور لحاظ نمی شود و از طرفی اقدام مذکور مورد ایراد مراجع نظارتی قرار گرفته است و لذا نحوه احتساب اضافه کار بر اساس دستورالعمل صادره موضوع بخشنامه شماره 2/14593/200 – 21/2/88 صورت می گیرد ودرخواست ابطال و رد شکایت را نموده است .
نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش :
با توجه به صراحت بند ( ز) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه ، ادعای مغایرت بخشنامه با رأی هیات عمومی موضوعیت ندارد عقیده به رد شکایت دارم .
تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریا فر

موضوع در جلسه مورخ 20//10/94 هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات:

درخصوص شکایت آقای محمد رضا هاتف به طرفیت وزارت نیرو مبنی بر ابطال بند 1-10-5 دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت در وزارت نیرو باتوجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه صراحت بند ( ز) ماده 50 قانون برنامه پنجم تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه فوق العاده های بند (9) ماده 68 قانون مذکور لحاظ نمی شود شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره از طرف رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض در هیات عمومی می باشد .

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید