رأی ديوان عدالت اداری در مورد پرداخت پاداش پايان خدمت به مستخدمان مشمول قانون حالت اشتغال به کار بنياد شهيد و امور ايثارگران

1

پاراف رأی ديوان عدالت اداری در مورد پرداخت پاداش پايان خدمت به مستخدمان مشمول قانون حالت اشتغال به کار بنياد شهيد و امور ايثارگران : رأي شماره۷۷۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداری، موضوع پرداخت پاداش پايان خدمت به مستخدمان مشمول قانون حالت اشتغال به کار بنياد شهيد و امور ايثارگران که به کار مجدد اشتغال دارند. شماره هـ/۹۱/۴۹۷ ۲۸/۱۱/۱۳۹۲  تاريخ دادنامه : ۷/۱۱/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۷۷۷ کلاسه پرونده : ۹۱/۴۹۷
موضوع شکايت و خواسته : اعلام‌تعارض در آراء صادرشده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار : آقاي غلامعباس عظيمي به موجب لايحه‌اي که به شماره ۶۱۲ ـ ۱۱/۴/۱۳۹۱ ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده اعلام کرده است که:
احتراماً، به استحضار مي‌رساند پيرو طرح شکايت اينجانب غلامعباس عظيمي مبني بر الزام بنياد شهيد و امور ايثارگران به پرداخت پاداش پايان خدمت که تقديم شعبه ۲۶ ديوان عدالت اداري شد طي دادنامه شماره ۶۴۶ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۱ منجر به رد دعوا و عدم ورود خواسته شد، اما متأسفانه اين حکم برخلاف و متعارض با آراء صادر شده از شعب ديگر ديوان عدالت اداري از جمله رأي شعبه۲۷ ديوان به شماره دادنامه ۲۹۰۳ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ است. زيرا که طي اين حکم در موضوع مشابه و شرايط کاملاً يکسان اقدام به صدور رأي به ورود شکايت شده که اين امر موجب صدور آراء متهافت و متعارض و ايجاد بلاتکليفي در حقوق قانوني و استحقاقي شده است. لذا مستنداً به ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري خواستار رسيدگي بر اساس عدل و انصاف مي باشم.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه بيست و ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۳۱۰۰ با موضوع دادخواست آقاي غلامعباس عظيمي به طرفيت بنياد شهيد و امور ايثارگران و به خواسته الزام به پرداخت پاداش پايان خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۶۴۶ـ ۳۱/۲/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
شاکي با تقديم دادخواستي به طرفيت مشتکي‌عنه تقاضاي الزام به پرداخت پاداش پايان خدمت را کرده است با توجه به مفاد دادخواست و ملاحظه لايحه جوابيه مشتکي‌عنه ثبت شده به شماره ۵۳۷ ـ ۲۷/۲/۱۳۹۱ و نظر به اين که شاکي کارمند بنياد شهيد و امور ايثارگران اليگودرز بوده است و در تاريخ ۱/۷/۱۳۹۰ بازنشسته شده است از آن جا که پرداخت ۲ حقوق ممنوع است، بالتبع پرداخت ۲ پاداش پايان خدمت نيز ممنوع است بر اين اساس شکايت شاکي وارد تشخيص نمي‌شود و قرار رد شکايت صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
ب: شعبه بيست و هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۴۱۴۸ با موضوع دادخواست آقاي عبدالرحمن ايماني‌زاده به طرفيت بنياد شهيد و امور ايثارگران و به خواسته الزام به پرداخت پاداش پايان خدمت، وجوه مرخصيهاي ذخيره شده، پاداش خدمت سربازي و فوق العاده مسکن به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۹۰۳ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده و لايحه دفاعيه اداره طرف شکايت نظر به اين که شاکي به موجب مفاد حکم کارگزيني شماره ۱۱۱۱/۸۳۰/۵۰۰۹ ـ۲۶/۱/۱۳۹۰ از تاريخ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ با حاکميت قانون مديريت خدمات کشوري به افتخار بازنشستگي نايل شده است به استناد ماده ۱۰۷ قانون مذکور به کارمندان مشمول اين قانون که بازنشسته مي‌شوند به ازاي هر سال خدمت يک ماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر «تا سي سال» به اضافه وجوه مربوط به مرخصيهاي ذخيره شده پرداخت خواهد شد. با رعايت ماده ۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران شکايت شاکي وارد و موجه تشخيص به وارد دانستن آن حکم صادر مي‌شود. اما در خصوص ساير خواسته‌هاي شاکي رديف سوم و چهارم ستون خواسته صرف نظر از صحت و سقم آن با توجه به اين که شاکي پس از وصول پاسخ شکايت طي لايحه‌اي که به شماره ۴۰۳۴ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ ثبت دفتر شعبه شده است اين قسمت از شکايت خود صرف نظر کرده است. لذا با شرايط موصوف مستنداً به ماده ۳۱ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار اسقاط صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ کند.
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانياً: مطابق ماده ۱۰۷ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که «به کارمندان مشمول اين قانون که بازنشسته مي‌شوند به ازاي هر سال خدمت يک ماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر (تا سي سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصي‌هاي ذخيره شده پرداخت خواهد شد…» نظر به اين که در پرونده‌هاي موضوع تعارض، شکات به لحاظ اين که مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمان شهيد، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب سال ۱۳۷۲ بوده‌اند، استحقاق دريافت پاداش پايان خدمت را به لحاظ اشتغال در بنياد شهيد و امور ايثارگران مطابق حکم قانوني ياد شده دارا هستند و استدلال بنياد شهيد و امور ايثارگران در عدم تعلق پرداخت پاداش پايان خدمت به واسطه اشتغال به کار مجدد شکات پس از شمول قانون حالت اشتغال به آنها به دلالت حکم قانوني صدرالذکر، توجيه قانوني ندارد، بنابراين رأي شعبه ۲۷ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۹۰۳ـ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ که بر استحقاق شاکي به دريافت يک پاداش پايان خدمت صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here