رأی ديوان عدالت اداری در مورد احتساب مدت فاصله خدمتی به عنوان سابقه تا زمان اشتغال فارغ‌التحصيلان متعهد به خدمت در آموزش و پرورش

0

پاراف رأی ديوان عدالت اداری در مورد احتساب مدت فاصله خدمتی به عنوان سابقه تا زمان اشتغال فارغ‌التحصيلان متعهد به خدمت در آموزش و پرورش : رأي شماره۷۳۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع احتساب مدت فاصله خدمتي به عنوان سابقه تا زمان اشتغال فارغ‌التحصيلان متعهد به خدمت در آموزش و پرور. شماره هـ/۹۲/۸۹۶ ۲۸/۱۱/۱۳۹۲
تاريخ دادنامه : ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۷۳۹ کلاسه پرونده : ۹۲/۸۹۶
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: خانم فرزانه نصرآزاداني به موجب درخواستي به ديوان عدالت اداري اعلام کرده است که:
اينجانب فرزانه نصر دبير شيمي استخدامي در سال ۱۳۷۰ با توجه به اين که در شهريور ۱۳۶۸ فارغ‌التحصيل شده‌ام و در ضمن تحصيل تعهد دبيري داده‌ام (دبير شيمي قبول شده‌ام) و متعهد خدمت در آموزش و پرورش بوده‌ام و در طي دو سال که بيکار بوده و فاصله خدمتي داشته‌ام امکان استخدام در هيچ اداره‌اي را نداشته چون به آموزش و پرورش تعهد داده بودم. نامه‌اي به ديوان عدالت اداري در سال ۱۳۹۰ ارسال کرده ام تحت عنوان احتساب فاصله خدمت به عنوان سابقه کار اما جواب رسيدگي منفي بوده از طرف شعبه ۴ ديوان عدالت اداري در صورتي که همکاران اينجانب با همين موقعيت توانسته‌اند فاصله خدمتي را به عنوان سابقه کار احتساب کنند از شما تقاضامند هستم طبق ماده ۴۳ قانون ديوان اعلام تعارض آراء در رأي صادر شده تجديدنظر فرماييد قبلاً از همکاري شما کمال تشکر را دارم.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زيراست:
الف: شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۱/۸۹/۳۱ با موضوع دادخواست خانم مرضيه گلابدار به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان و به خواسته احتساب فاصله خدمتي به عنوان سابقه کار (مدت زمان ۳ سال از تاريخ فارغ‌التحصيلي تا استخدام) به موجب دادنامه شماره ۷۰۵ـ ۲۹/۳/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست خانم مرضيه گلابدار به طرفيت آموزش و پرورش استان اصفهان مبني بر اين که از فارغ‌التحصيلان متعهدان خدمت است که بعد از فراغت از تحصيل براي مدتي بلاتکليف مي‌ماند و سپس استخدام مي‌شود و نامبرده تعهد خدمت دبيري داشته است، لذا تقاضا دارد مدت مذکور به عنوان سابقه محسوب شود که با التفات به محتويات پرونده و پاسخ واصل شده نظر به اين که مطابق ماده ۶ قانون متعهدان خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ دانشجويان متعهد خدمت از آغاز تحصيل در استخدام آزمايشي وزارت مذکور قرار مي‌گيرند و برابر رأي شماره ۳۳ـ۳۷ـ ۱۳/۴/۱۳۷۶ و ۱۲۷ـ ۲۱/۶/۱۳۷۷ هيأت عمومي ديوان عدم استخدام قانوني نبوده و بلاتکليف مانده برخلاف تعهدات است و آراء وحدت رويه شماره ۶۵۴ ـ ۶/۸/۱۳۸۶ و ۱۵۳ـ ۱۲/۳/۱۳۸۷ هيأت عمومي نيز بر اين امر دلالت دارد و با عنايت به اين که اداره طرف شکايت منکر متعهد خدمت بودن شاکي نشده است. بنابراين خواسته موجه است و با وارد دانستن شکايت شاکي به الزام به احتساب مدت فاصله خدمتي به عنوان سابقه و پرداخت حقوق حکم صادر مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
ب: شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۸۶۲۵ باموضوع دادخواست خانم فرزانه نصرآزاداني به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان و به خواسته احتساب فاصله خدمتي به عنوان سابقه کار (مدت زمان ۲ سال از تاريخ فارغ‌التحصيلي تا استخدام) به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۳۱۷۴ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست شاکي به طرفيت خوانده به خواسته فوق الذکر با اين توضيح که اظهار داشته است در سال تحصيلي ۱۳۶۹ـ ۱۳۶۸ در رشته دبيري شيمي فارغ‌التحصيل شده و تعهد دبيري داده‌ام ولي دو سال بلاتکليف ماندم با توجه به مندرجات اوراق پرونده و مدرک فارغ‌التحصيلي شاکي صرف نظر از لايحه طرف شکايت به شماره فوق، نظر به اين که شاکي از شمول قانون متعهدان خدمت به آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۶۹ مجلس شوراي اسلامي به طوري که از بدو تحصيل به استخدام آموزش و پرورش درآمده باشند خارج است. علي هذا الزام قانوني بر اجابت خواسته وجود ندارد، شکايت غير وارد تشخيص و به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ به رد دادخواست حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ کند.

رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانياً: نظر به اين که قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش ، در سال ۱۳۶۹ به تصويب مقنن رسيده است و شکات پرونده‌هاي موضوع تعارض، پيش از تصويب قانون مذکور در رشته دبيري فارغ‌التحصيل شده‌اند ومشمول احکام قانون ياد شده نبوده‌اند، بنابراين اعمال اين قانون و احتساب فاصله خدمتي ميان فارغ‌التحصيلي تا اشتغال به عنوان سابقه خدمت دولتي در مورد آنان وجاهت قانوني ندارد و رأي شعبه چهارم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۳۱۷۴ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ که با همين استدلال به رد شکايت صادر شده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در مـوارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here