رای دیوان عدالت در مورد عدم ابطال بخشنامه شماره 885/102/91-90/7/4 نیروی دریایی ارتش موضوع ارتقاع درجه

0

پاراف رای دیوان عدالت در مورد عدم ابطال بخشنامه شماره 885/102/91-90/7/4 نیروی دریایی ارتش موضوع ارتقاع درجه : کلاسه پرونده: 93/560شماره دادنامه: 274موضوع رأی: :عدم ابطال بخشنامه شماره 885/102/91-4/7/1390 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
گردش کار: آقای عباس سنچولی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 885/102/91-4/7/1390 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
سلام علیکم:
احتراماً، به عرض می رساند اینجانب عباس سنچولی در تاریخ 13/10/1384 با مدرک دیپلم به صورت پیمانی به استخدام نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران درآمدم که در قرارداد استخدام اینجانب ذکر شده بود که پس از اتمام دوره آموزشی اینجانب به درجه مهناویکم (گروهبان یکم) و در صورت رسمی شدنم و گذشتن مدت 5 سال از خدمتم در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به درجه ناو استوار دوم ( استوار دوم) ارتقاء درجه یابم که این امر صورت گرفت و بنده در تاریخ 17/12/1385 به درجه مهناو یکم و در تاریخ 17/10/1389 به علت گذشت 5 سال از خدمت اینجانب و گذشتن 4 سال از درجه قبلی، به درجه ناو استوار دومی ارتقاء درجه یافتم. اما در سال 1390 طی چندین بخشنامه از ستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی مدت 22 ماه از سنوات درجه اینجانب و همکارانم که همچون بنده استخدام شده بودند کسر شد که در این صورت به جای تاریخ 17/10/1393 که بنده به درجه استوار یکمی ارتقاء یابم در تاریخ 17/8/1395 ارتقاء درجه اینجانب صورت می پذیرد که این امر موجب ضرر و زیان و برهم خوردن رویه خدمتی اینجانب شده و برخلاف مفاد و بندهای قرارداد استخدام بنده است و از لحاظ قانونی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این امر تخلف کرده که از شما ریاست تقاضای رسیدگی و اقدمات لازم در زمینه ابطال بخشنامه های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این رابطه که پیوست شده و بازگشت سنوات درجه ای اینجانب و احقاق حقوق ضایع شده ام که با اجرا شدن مفاد قرارداد استخدام عملی می شود را درخواست و استدعا دارم.
متعاقباً شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1358- 25/9/1393 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
هیچ کدام از ماده های قانونی که در این بخشنامه غیر قانونی صادر شده است به کسر سنوات ترفیع اشاره و اجازه ای نداده است وکل این بخشنامه غیر قانونی و غیر موجه است. بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
سلام علیکم:
برابر اعلام معاونت نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی: هنگامی که گردشکار ترفیع درجه داران پیمانی با پیشنهاد « با توجه به این که روح حاکم بر تبصره ماده 71 قانون ارتش جمهوری اسلامی، جلوگیری از متضرر شدن آن دسته از کارکنان پیمانی می باشد که به رسمی تغییر وضعیت داده اند، لذا خدمت پیمانی درجه داران دیپلم که به رسمی تغییر وضعیت یافته، خدمت مرتبط ارزیابی و ایام مذکور جزء سنوات ترفیع و خدمت منظور گردد» به محضر امیر فرماندهی محترم کل ارتش جمهوری اسلامی تقدیم گردید، مقرر فرمودند: « برابر پیشنهاد اقدام گردد».
دستور فرمایید، برابر مفاد پیشنهاد مرقوم در خصوص ترفیع درجه داران پیمانی موضوع بند «ج» ماده 71 قانون ارتش جمهوری اسلامی که به استناد مواد 35 و 45 قانون ارتش جمهوری اسلامی به پایور تغییر وضعیت می دهند، اقدام لازم معمول و در حسن اجرای ضوابط ابلاغی نظارت نمایند. ضمناً به منظور یکسان سازی و جلوگیری از اشتباهات سهوی موارد زیر ملحوظ نظر قرار گیرد.
1- پس از تغییر وضعیت نفرات ذی نفع ( از پیمانی به رسمی)، نامبردگان به استناد ماده 45 قانون آجا به درجه مهناوی دومی نایل خواهند آمد.
2- مدت 27 ماه ارشدیت دیپلم کارکنان مزبور در اولین درجه اعمال می گردد.
3- برابر دستورالعمل ماده 187 قانون آجا مدت 5 سال سابقه خدمت پیمانی به عنوان سنوات لحاظ که از این مدت، آموزش بدو استخدام از سنوات مذکور کسر و زمان باقیمانده جزء سیکل ترفیعاتی لحاظ می گردد.
4- کسر سنوات ترفیعاتی می بایست جهت کارکنانی که قبلاً به ترفیع نایل گردیده اند در درجه بعدی احتساب یابد.
5- قبل از هر گونه اقدام، لازم است وضعیت کارکنان مزبور به صورت دقیق محاسبه و در صورت ابهام مراتب از این معاونت استعلام گردد.
با عنایت به موارد فوق کارکنان مذکور پس از رسمی شدن با احتساب 4 سال خدمت پیمانی ( برابر بند 3) به درجه مهناوی یکمی با قدمت 2 سال و 3 ماه نائل خواهند شد. – فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس بازرسی و ایمنی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 5/1550/5530- 21/11/1393 توضیح داه است که:
از: بازرسی و ایمنی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی/ دفتر حقوقی
به: مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ناواستواردوم عباس سنچولی
سلام علیکم:
با احترام عطف به پرونده کلاسه شماره 93/560- 30/10/1393 موضوع شکایت یاد شده بالا مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 885/102/90-4/7/1390 این نیرو که در مقام دفاع به شرح مشروحه ذیل به استحضارمی رساند:
معاونت نیروی انسانی آجا اداره یکم – م قوانین و امور حقوقی، پس از تصویب فرماندهی محترم کل آجا خط مشی جدید ارتش جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه اخذ ترفیع کارکنان پیمانی پس از رسمی شدن، موضوع بند (ج) ماده 71 قانون آجا را طی بخشنامه شماره 72/1020/ی-18/5/1390 به فهرست گیرندگان آجا اعلام کرده و در همین رابطه نیز معاونت نیروی انسانی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی برابر نامه صدرالذکر موضوع معنونه را به مبادی ذی ربط ارسال کرده است.
علی هذا با عنایت به این که بخشنامه صادر شده این نیرو در خصوص نحوه اخذ ترفیع کارکنان فوق الاشاره پس از رسمی شدن که مشارالیه تقاضای ابطال آن را نموده مستند به نامه صادر شده از معاونت نیروی انسانی آجا صورت پذیرفته و این نیرو اقدامی فراتر از بخشنامه مذکور نکرده بنابراین شکایت خواهان متوجه این نیرو نمی باشد لذا به استناد بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، تقاضای صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي:
نظر به این که بخشنامه شماره 885/102/91- 4/7/1390 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اجرای بخشنامه شماره 72/1020/ی-18/5/1390 معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران صادر شده است و مستقلاً واجد قاعده الزام آوری نیست، بنابراین قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. محمدجعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید