رای دیوان عدالت در مورد عدم پرداخت حقوق و مزايا در ايام غيبت

3
دیوان عدالت
دیوان عدالت

پاراف رای دیوان عدالت در مورد عدم پرداخت حقوق و مزايا در ايام غيبت : رأي شماره ۱۲۸۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم پرداخت حقوق و مزايا و عناوين مشابه در ايام غيبت بيش از ششماه مشمولين تبصره ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۶۶

شماره هـ/۹۳/۶۸۵ ۲۸/۸/۱۳۹۳
تاريخ دادنامه : ۵/۸/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۲۸۹ کلاسه پرونده : ۹۳/۶۸۵
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي : معاون نيروي انساني ستاد ارتش جمهوري اسلامي ايران
موضوع شکايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار : معاون نيروي انساني ستاد ارتش جمهوري اسلامي ايران به موجب درخواستي که به شماره ۱۳/۴۹۶/۸۵۱۳ ـ ۸/۳/۱۳۹۲ ثبت شده اعلام کرده است که:
۱ـ نامبرده از تاريخ ۱۹/۲/۱۳۶۹ مرتکب غيبت منجر به فرار از خدمت شده که در همين راستا به علت فرار مازاد بر ۶ ماه از ادامه خدمت در آجا اخراج مي‌شود.
۲ـ ياد شده در تاريخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ پس از گذشت حدود ۱۹ سال به يگان خدمتي مراجعه که ضمن لحاظ کردن حکم برائت صادر شده از سوي مرجع قضايي ذي‌صلاح نسبت به اتهام فـرار از خدمت پس از اخـذ مجوزهاي لازم از سوي مبادي مربوط مجدد به خدمت اعاده و مشغول انجام وظيفه مي‌شود.
۳ـ با عنايت به مراتب صدرالاشاره مشاراليه حدود ۱۹ سال و ۹ ماه محل خدمت خود را ترک و هيچ گونه خدمتي به سازمان ارائه نکرده وليکن به منظور ارج نهادن به اين قبيل کارکنان صرفاً حکم اخراج آنان منتفي و به تبع آن نيز مستحق اخذ هيچ گونه وجهي بابت ايام عدم حضور در محل کار نمي‌باشد، به نحوي که دادنامه صادر شده از شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري به شماره ۵۸۷ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۱ در اين مورد و موارد مشابه پرداخت هرگونه وجهي بابت ايام عدم حضور در محل خدمت، هر چند اين عدم حضور به واسطه معاذير موجه باشد را مطابق با ماده ۲۹ قانون محاسبات عمومي جرم محسوب و در حکم تصرف غيرمجاز در وجوه دولتي قلمداد و اعمال ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي را در خصوص مرتکب تجويز که اين موضوع مؤيد بي حقي شاکي نسبت به موضوع شکايت و خواسته است.
۴ـ مراتب عدم استحقاق شاکي نسبت به موضوع خواسته و دادنامه صادر شده از شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري مندرج در بنـد ۳ طي لايحه دفاعيه مندرج در بند اول شعبه ۶ تقديم، علي هذا با صدور رأي مبني بر وارد دانستن شکايت شاکي توسط شعبه اخيرالذکر چنين استنباط مي‌شود که دفاعيات موجه و مدارک استنادي مورد مداقه قرار نگرفته و در همين راستا موجبات صدور آراء متعارض فراهم شده است.
۵ ـ لـذا با امعان نـظر به مراتب صدرالذکر بدواً توقـف هر گونه عمـليات اجـرايي و در ثاني اعمال ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري و رسيدگي نسبت به دادنامه شعبه ۶ نامبرده که متعارض با دادنامه شعبه اول تشخيص آن مرجع صادر شده مورد استدعاست.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبـه شـشم ديـوان عدالـت اداري در رسـيدگي به پـرونده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۳۱۴۷ با موضوع دادخواست آقاي عباسعلي سجادي امين به طرفيت اداره دارايي ارتش جمهوري اسـلامي ايران و به خواسـته مطالبه حقوق و مزاياي معوقه، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۲۰۰۱ ـ ۱۹/۹/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که برابر دستور شماره ۲۹۲۷ ـ ۳/۱۲/۱۳۸۸ فرماندهي لشگر ۲۸ پياده کردسـتان مدت ايام انفکاک از خدمت شاکي از تاريخ ۱۹/۲/۱۳۶۹ تا ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ به انتصاب تبديل شده و جزء مدت خدمت وي محسوب شده است و حسب نامه شماره ۲۷۶/۹۶/۱۶۱۱ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ معاونت نيروي انساني نزاجا رأي برائت وي صادر و مـشمول اخراج موضوع ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران نمي‌شود و اعاده به خدمت وي بلامانع اعلام شده است، لذا در اجراي بند هـ ماده ۱۰۰ قانون اختصاصي ارتش شکايت شاکي را وارد تشخيص و به پرداخت مطالبات مالي ايشان برابر دادخواست و وفق مقررات از سوي اداره طرف شکايت حکم صادر و اعلام مي‌دارد. رأي ديوان قطعي است.
ب: شعبه ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۶/۸۷/۷۴۱ با موضوع دادخواست آقاي روح‌اله شيرمرد به طرفيت نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران و به خواسته مطالبه حقوق و مزاياي معوقه به موجب دادنامه شماره ۶۱۳ ـ ۲۳/۳/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با عنايت به جوابيه مـشتکي‌عنه که دلالت دارد نامـبرده به علت فرار بيش از ۶ ماه در اجراي تبصره ذيل ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران از خدمت اخراج، متعاقباً برابر اعلام داديار شعبه اول دادسراي نظامي استان خوزستان در مورد فرار وي از ۱۳/۶/۱۳۷۲ تا ۲۸/۵/۱۳۷۵ قرار منع تعقيب صادر و از تاريخ ۱۷/۱/۱۳۷۶ مجدداً به کار گمارده شده است با توجه به مراتب فوق مدت انفکاک وي از خدمت خارج از اراده نامبرده بوده مضافاً با لحاظ مقررات تبصره ماده ۹۶ قانون ياد شده و صدور قرار منع پيگرد حکم اخراج از خدمت کان لم يکن مي‌شود. بنابراين استحقاق برخورداري از حقوق استخدامي در دوران انفکاک از خدمت يعني از تاريخ ۱۳/۶/۱۳۷۲ تا ۱۶/۱/۱۳۷۶ را دارد. لذا به وارد دانستن شکايت شاکي حکم صادر تا مشتکي‌عنه برابر مقررات نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي وي در ايام مورد اشاره اقدام نمايد. رأي ديوان قطعي است.
ج: شعـبه اول تشخيـص ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پـرونده شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۶۲۹۲ با مـوضوع اعمال ماده ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۸۵ نسبت به دادنامه شماره ۶۱۳ ـ ۲۳/۳/۱۳۸۸ شعبه ششم ديوان عدالت اداري، به موجب دادنامه شـماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۵۸۷ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
قطع نظر از اين که در مورد تعليق يا بدون کاري مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح سابقاً بر اساس قانون اصلاح بند ۱ ماده ۱۳ قانون استخدام نيروهاي مسلح و الحاق يک تبصره به آن مصوب سال ۱۳۵۶ عمل مي‌شد و بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات عمومي سابق و ماده ۵۵ قانون استخدام نيروهاي مسلح حقوق و مزايا به استناد اضافه کار که فرع بر کار اضافي است در خصوص مستخدمي که به اتهام ارتکاب جرمي تحت‌پيگرد قرار مي‌گرفت و از اتهام انتسابي برائت حاصل مي‌کرد در ايام تعليق نظير ايام اشتغال پرداخت مي‌شد از آن جا که با تصويب قانون ارتش جمهوري اسلامي و لازم‌الاجراءشدن آن از تاريخ تصويب مقررات مذکور قابليت استناد را به لحاظ تغاير و تخالف با قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران نداشته و به لحاظ خروج نيروهاي مسلح از دايره شمول استخدام کشوري از وحدت ملاک ماده ۱۲۶ قانون استخدام کشوري نيز نمي‌توان نتيجه گرفت که عدم حضور چنين مستخدمي که در محل خدمت که مربوط به علل خارج از قدرت و اراده اوست و بايستي همچون مستخدمان مشمول اين قانون حقوق و مزايا در حق آنان پرداخت کرد و پرداخت هر گونه وجهي محتاج به وجود نص قانوني است و در اين خصوص تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران و فراز آخر تبصره ۲ ماده ۱۱۲ قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي که ناظر به تعيين تکليف خدمت افراد فراري است مجوز پرداخت هيچ گونه وجهي را بابت ايام عدم حضور در محل خدمت هر چند اين عدم حضور به واسطه معاذير موجه باشد را نداده است و بديهي است در صورتي که وجهي خارج از قانون پرداخت شود اين امر جرم بوده و طبق ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومي جرم محسوب و در حکم تصرف غيرمجاز در وجوه دولتي بوده و مرتکب برابر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي تحت پيگرد قانون قرار مي‌گيرد، بنابراين بنا به جهات فوق تقاضاي اعمال ماده ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري از ناحيه رياست ديوان مقرون به صحت تشخيص و ضمن نقض دادنامه شماره ۶۱۳ ـ ۲۳/۳/۱۳۸۸ شعبه ۶ بدوي ديوان عدالت اداري به رد شکايت حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شـعب ديوان تشکيل شـد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‌کند.

رأي هيأت عمومي:
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانياً: مطابق تبصره ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱/۷/۱۳۶۶، هر گاه مدت فرار پرسنل کادر ثابت بالغ بر ۶ ماه شود، از زمان آغاز غيبت اخراج مي‌شوند و پس از آن برابر مقررات کيفري مربوط محاکمه شده و فقط در صورت صدور رأي برائت يا قرار موقوفي تعقيب يا منع پيگرد، حکم اخراج نيز کان لم يکن خواهد شد. با توجه به اين که مقنن در حکم پيش گفته در صورت صدور رأي برائت يا قرار موقوفي تعقيب يا منع پيگرد پرسنل کادر ثابت که بيش از ۶ ماه از فرار آنها گذشته باشد صرفاً لغو حکم اخراج را پيش‌بيني کرده است ، بنابراين پرداخت حقوق و مزايا و عناوين مشابه در ايام غيبت به اشخاص مذکور وجاهت قانوني ندارد و رأي شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۵۸۷ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۱ که متضمن استدلال فوق‌الذکر است و به رد شکايت شاکي اوليه صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري

مرتضي علي‌اشراقي

رای دیوان عدالت در مورد عدم پرداخت حقوق و مزايا در ايام غيبت

3 نظرات

  1. سلام.بنده سال63به استخدام ارتش نزاجادرامدم وحدود60ماه درجبهه تخریب چی بوده ام و دوبارمجروح شدم شیمیایی وترکش بسروکمروموج انفجار .درمورخه69/3/31بعلت تشدیدمجروحیت خصوصاموج گرفتگی به بیمارستان501تهران اعزام شدم وبرای سومین بار بستری وکمسیون درطبقه سوم سطح سلامتی قرارگرفتم(انموقع درصدنبود)وباده روزاستراحت پزشکی مرخص شدم ودیگرنتوانستم به خدمت برگردم وبرای اولین بارمرتکب غیبت شدم .ارتش هم بجای قدردانی و پیگیری وضع مجروحیت من .مرا دردادسرای نظامی بعلت غیبت بیش ازشش ماه اخراج نمودند و یکریال هم بمن ندادنددفترچه بیمه ماراباطل کردندوکارت ایثارهم بمن ندادند.من هم که وضع بیماریم وخیم بودبجزدرمان کاری نداشتم و چون روستایی بودیم نمیدانستیم که چکارباید بکنیم ومجدد تقاضای برگشت بکار بکنم فکرمیکردیم که اخراج شده ام وتمام .بنده بعلت علاقه به خدمت و رشادت درعملیات شش ماه ترفیع درجه و بسیار پاداش نقدی و کالا دریافت نمودم.بنیادشهیدهم بعلت 20درصدجانبازی و چون ارتشی بودم وکلمه اخراجی هم در پرونده ام بود مرابه ارتش ارجاع دادندوگفتند شما بایدازارتش پیگیری نمایید.اخرمگرمن دزدی کردم ویاموادمخدرحمل کردم …فقط وفقط غیبت کردم که مستوجب کیفربودم امانه اخراج …حق زن وبچه هام چه میشودکه میگویندماچندین سال زجردوری وبی سرپرستی راتحمل کردیم وزندگی بافردموجی راتحمل کردن کار هرخانواده ای نیست .سرفه های خشک مجروح شیمیایی که بجای خود که اسایش کل زندگی را بهم میزند.
    اکنون که بیماری شیمیایی و عصبی با هزار بیماری مرتبط وپیر وازکارافتاده شده ام وشبهابدون اکسیژن خوابم نمی بردو مداوم دربیمارستان اعصاب و روان بستری میباشم ودرزیرخط فقرزندگی میکنم .سئوال فرزندانم اینست که سرنوشت یک فرمانده تخریب چی جنگ باید این باشد ؟ایامیتوانم اعاده بخدمت بشوم؟ ایاطبق تبصره واحده لایحه اصلاح ماده 14 قانون حقوق و مزایای مستمر پس اندارثابت حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش ج ا ا مصوب 68 که ایثارگران را از داشتن حداقل سابقه خدمت و قید سال 68 مستثنی کرده و چهارپنجم حقوق مندرج درماده 154 قانون ارتش ج ا ا شامل میشود برخوردار میباشم ؟ استدعا دارم فقط بخاطر رضای خدا و فاطمه زهرا (س) پرونده مرا در جریان بیاندازید . کل مدارک نامبرده در متن موجود تا بعرض عالی برسد.
    یوسف عوض پورفرزندنصراله شماره شناسنامه517متولد1345صادرازسپیدان فارس کدملی5469535010
    افسرمهندسی رزمی گردان419 لشکر88زاهدان مستقردرمنطقه سوماربشماره پرسنلی63142554نیروی زمینی ارتش ج ا ا
    تلفن 38259962-071همراه 09179117137

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here