رای دیوان عدالت در مورد مزاياي ارتقاي شغلي و همترازي دارندگان مدرک کارشناسي ارشد و بالاتر

0
دیوان عدالت
دیوان عدالت

پاراف رای دیوان عدالت در مورد مزاياي ارتقاي شغلي و همترازي دارندگان مدرک کارشناسي ارشد و بالاتر : رأي شماره۹۹۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع برخورداري از مزاياي ارتقاي شغلي و برقراري همترازي دارندگان مدرک کارشناسي ارشد و بالاتر

شماره هـ/۹۳/۵۰۸ ۲۴/۶/۱۳۹۳
تاريخ دادنامه: ۱۰/۶/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۹۹۰ کلاسه پرونده: ۹۳/۵۰۸
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي : خانم اقدس جعفري ملايري
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار : خانم اقدس جعفري ملايري به موجب درخواستي که به دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارائه داده است، اعلام کرده است که شعب ديوان عدالت اداري در خصوص استفاده از مزاياي طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان و همترازي دارندگان مدرک کارشناسي ارشد و بالاتر موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ آراء معارض صادر کرده‌اند، رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه سوم ديوان‌عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۶۰۲ با موضوع دادخواست خانم اقدس جعفري ملايري به طرفيت ۱ـ اداره آموزش و پرورش ناحيه يک اراک ۲ـ سازمان بازنشستگي استان مرکزي و به خواسته برخورداري از مزاياي ارتقاي شغلي و همترازي به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۹۴۵ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به اوراق و محتويات پرونده و مضمون لوايح مشتکي‌عنهما نظر به اين که پس از ارائه مدرک کارشناسي ارشد توسط شاکي در سال ۱۳۷۸ از سوي مشتکي‌عنه در جهت برقراري همترازي با اعضاي هيأت علمي موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت اقدام شده است ليکن از آنجا که شغل تحت تصدي شاکي در آن زمان (مشاور) در طرح طبقه‌بندي مشاغل مشغول همترازي تعريف نشده است سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با اعمال ماده ۸ موصوف در مورد شاکي موافقت نکرده است ليکن پس از تغيير پست شاکي از سال ۱۳۸۱ نسبت به اجابت درخواست وي اقدام شده است، بنابراين اقدامات طرف شکايت در اين خصوص مغاير موازين و يا متضمن تضييع حقوقي شاکي نيست، در نتيجه شکايت شاکي موجه به نظر نمي‌رسد و رأي به رد آن صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
ب: شعبه دهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۱۶۵ با موضوع دادخواست خانم زهرا کاتوزيان به طرفيت آموزش و پرورش استان مرکزي و به خواسته برخورداري از مزاياي ارتقاي شغلي و همترازي به موجب دادنامه شماره ۵۵۳ ـ ۲۷/۲/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به محتواي پرونده و از جمله مدرک تحصيلي شاکي، دلالت به آن دارد که داراي مدرک فوق ليسانس در رشته علوم تربيتي بوده است و در تاريخ ۱۴/۴/۱۳۷۸ در مقطع مذکور فارغ التحصيل شده است. با توجه به مقررات ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حصول ساير شرايط مقرر، حکم به الزام اداره مشتکي‌عنه به اجراي مقررات مذکور و برقراري همترازي موضوع ماده مذکور در حق وي صادر و اعلام مي دارد. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‌کند.
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانياً: با توجه به حکم مقرر در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ و احراز اجـتماع شرايط مقرر در قانون و مقررات مربوط در شکات پرونده‌هاي موضوع تعارض، دادنامه شماره ۵۵۳ ـ ۲۷/۲/۱۳۸۸ شعبه دهم ديوان عدالت اداري صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید