رای دیوان عدالت در مورد در مورد اعطای فوق‌العاده ويژه مشاغل ذی حسابی ، حسابرسی و حسابداری

0
دیوان عدالت
دیوان عدالت

پاراف رای دیوان عدالت در مورد در مورد اعطای فوق‌العاده ويژه مشاغل ذی حسابی ، حسابرسی و حسابداری موضوع مصوبه‌ شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۰ هيأت وزيران : تاریخ: 26 بهمن 1392  کلاسه پرونده: 1289-52/92  شماره دادنامه: 1066-1065

موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری شاکی: 1- مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور 2- آقای عباس توحیدی مقدم 3- آقای امیر مقدم خو 4- آقای اسماعیل نوری 5- خانم شهلا کریم زاده 6- خانم معصومه برقی ننه کران

بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور و آقایان عباس توحیدی مقدم،امیر مقدم خو، اسماعیل نوری و خانمها شهلا کریم زاده و معصومه برقی ننه کران به موجب دادخواستهای جداگانه ای اعلام کرده اند که در خصوص شمول تصویب نامه شماره 124320/ت47022هـ-21/6/1390 هیأت وزیران در سازمان امور مالیاتی کشور آراء معارضی از سوی شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9109980900046385، 9109980900074333، 9109980900077147 با موضوع دادخواست آقایان عباس توحیدی مقدم – حسین ایروانی- احمد مهدوی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته برقراری فوق العاده ویژه موضوع تصویب نامه شماره 124320/47122- 21/6/1390 به موجب دادنامه های شماره 9109970902703228-8/12/1391- 9109970902703585- 27/12/1391 و 9109970902703516 – 23/12/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه سازمان طرف شکایت و سوابق دو جلد پرونده پرسنلی شاکی مصوبه شماره 124320/ت47022هـ-21/6/1390 هیأت وزیران مقرر می دارد میزان فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا سی و پنج درصد (35%) حقوق ثابت وفوق العاده های مستمر تعیین می شود نظر به این که فوق العاده ویژه موضوع تصویب نامه مذکور فقط به متصدیان مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می گردند قابل پرداخت است و پرداخت آن به سایر کارمندان آن وزارتخانه و یا واحدهای تابعه مجوزی ندارد لذا با شرایط موصوف شکایت شاکی غیر وارد تشخیص مستنداً به مفهوم مخالف ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 به رد آن حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900055134 با موضوع دادخواست خانم اعظم اسکندر به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته الزام به برقراری فوق العاده ویژه 35% حقوق و مزایای موضوع مصوبه 21/6/1390 هیأت وزیران از تاریخ تصویب به موجب دادنامه شماره 9209970902400024- 21/1/1392، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت خانم اعظم اسکندر به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق البیان صرف نظر از صحت و سقم قضیه نظر به این که شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 117- 21/1/1392 ثبت شده، شکایت خود را مسترد کرده است. لذا به استناد ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900083488 با موضوع دادخواست خانم شهلا کریم زاده به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته الزام به برقراری فوق العاده ویژه سی و پنج درصد حقوق و مزایای موضوع تصویب نامه شماره 124320/ت47022هـ-21/6/1390 به موجب دادنامه شماره 9109970902703589- 27/12/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه سازمان طرف شکایت و سابقه ارسالی مصوبه شماره 124320/ت47022هـ-21/6/1390 هیأت وزیران مقرر می دارد میزان فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا 35% حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تعیین می شود نظر به این که فوق العاده ویژه موضوع تصویب نامه مذکور فقط به متصدیان مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می گردند قابل پرداخت است و پرداخت آن به سایر کارمندان آن وزارتخانه و یا واحدهای تابعه مجوزی ندارد. لذا با شرایط موصوف شکایت غیر وارد تشخیص با استناد به مفهوم مخالف ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 به رد آن حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
د: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900029267 با موضوع دادخواست آقای امیر مقدم خو به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته برقراری فوق العاده ویژه موضوع تصویب نامه شماره 124320/ت47022هـ-21/6/1390 به موجب دادنامه شماره 9109970902402236- 12/9/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای امیر مقدم خو به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته الزام به برقراری فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی، حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره 124320/ت47022هـ- 21/6/1390 هیأت وزیران با توجه به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره 1085- 12/6/1391 و مستندات پیوست آن از جمله نامه شماره 37362/90/222-27/10/1390 امور نظامهای جبران خدمت که حکایت از عدم استحقاق شاکی دارد. لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 13 و 22 قانون دیوان عدالت اداری به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
هـ: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900084658 باموضوع دادخواست خانم معصومه برقی ننه کران به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته برقراری فوق العاده ویژه موضوع تصویب نامه شماره 124320/ت47022هـ- 21/6/1390، به موجب دادنامه شماره 9209970902701013- 29/4/1392، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه سازمان طرف شکایت و سوابق دو جلد پرونده پرسنلی شاکی مصوبه شماره 124320/ت47022هـ- 21/6/1390 هیأت وزیران مقرر می دارد میزان فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا سی و پنج درصد (35%) حقوق ثابت وفوق العاده های مستمر تعیین می شود نظر به اینکه فوق العاده ویژه موضوع تصویب نامه مذکور فقط به متصدیان مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می شوند قابل پرداخت است و پرداخت آن به سایر کارمندان آن وزارتخانه و یا واحدهای تابعه مجوزی ندارد. لذا با شرایط موصوف شکایت شاکی غیر وارد تشخیص با استناد به مفهوم مخالف ماده 113 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به رد آن حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
و: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900055358 با موضوع دادخواست آقای اسماعیل نوری به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته برقراری فوق العاده ویژه موضوع تصویب نامه شماره 124320/ت47022هـ- 21/6/1390، به موجب دادنامه شماره 9209970900200616-16/5/1392، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای اسماعیل نوری به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته برقراری فوق العاده ویژه موضوع مصوبه شماره 124320/47022هـ- 21/6/1390، هیأت وزیران با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله مبنی بر این که « برابر تصویب نامه فوق العاده موضوع خواسته منحصر در مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی شده است و تسری به سایر کارکنان ندارد و معاونت توسعه مدیریت هم طی نامه شماره 27362/90/222- 27/10/1390 پرداخت فوق العاده مذکور را به کارمندان واحدهای تابعه مجاز ندانسته است» که با التفات به مراتب مذکور و مدارک موجود نظر به اینکه فوق العاده مذکور به استناد بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 برای مشاغل ذی حساب، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب شده است و تعمیم آن به سایر مشاغل و کارمندان دلیلی نداردو فاقد وجاهت قانونی است، بنابراین نامبرده با پست سازمانی معاون اداره مشمول فوق العاده ویژه نمی باشد. لذا با غیر موجه بودن خواسته به رد شکایت شاکی حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ی: شعبات 3، 4، 6، 10، 13، 14، 21، 22، 33 و 3 تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه های 3/91/2067، 4/91/2356، 4/91/1006، 6/91/1841، 10/92/1186، 13/90/1188، 13/91/1562، 13/91/1295، 21/90/3545، 21/90/3005، 33/91/1199، 33/91/1191 و 3/92/214 شعبه سوم تشخیص با موضوع دادخواست آقایان محمودرضا ایروانی- رمضان خرم آبادی- علی اکبر رحمانی- اکبر شهریاری- حسینعلی پور بهرام- کاظم علیلو- صابر جوان- حسین شریفی فر- حسین کهزادی- علی مالیاتی و به خواسته الزام خوانده به برقراری فوق العاده ویژه موضوع تصویب نامه شماره 124320/ت47022هـ-12/6/1390 هیأت وزیران، به موجب دادنامه های شماره 4033-26/12/1391 و3199-26/12/1391، 3179-26/12/1391، 2066- 22/9/1391، 155- 31/1/1392، 180- 10/2/1392، 2668-23/12/1391، 2464- 23/11/1391، 2124- 9/8/1391 و 175-30/7/1392 به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
خلاصه ای از رأی صادر شده:
1- استدلال دادنامه شماره 3199-26/12/1391 موضوع پرونده کلاسه 4/91/2356، نظر به این که رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و در واقع سازمان مذکور وابسته به وزارت یاد شده می باشد و با ملاحظه مندرجات احکام کارگزینی پیوستی پست مورد تصدی نامبرده با التفات به رسته ور شته آن از مشاغل مذکور در مصوبه دولت می باشد و با عنایت به اطلاق عبارات مستعمله در آن که افاده حصر نمی کند استثنای کارکنان سایر واحدهای تابعه وزارت متبوع فاقد مبنای قانونی بوده و شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 حکم به الزام طرف شکایت به برقراری فوق العاده فوق الذکر برای شاکی صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
2- استدلال دادنامه شماره 2464-23/11/1391 موضوع پرونده کلاسه 13/91/1295، با توجه به محتوای پرونده و ملاحظه مصوبه و دفاعیات اداره مشتکی عنه با توجه به این که فلسفه اساسی پرداخت فوق العاده ویژه موضوع مصوبه به جهت نوع مشاغل مندرج در مصوبه بوده است و از آن جایی که افراد شاغل در مشاغل اعلامی مندرج در مصوبه اختصاصی به بخش خاص از وزارت امور اقتصادی و دارایی نداشته که بتوان مصوبه مذکور را منصرف به بخش خاص از وزارت فوق کرد و اصولاً آنچه که از ظهور و اطلاق وزارت امور اقتصادی و دارایی تبادر به ذهن می شود این که کارمندان شاغل در آن وزارتخانه اعم از این که در سازمان امور مالیاتی مشغول خدمت می باشد یا بخش دیگری از وزارتخانه را شامل خواهد شد خروج افراد شاغل در مصوبه در سازمان امور مالیاتی نیاز به صراحت در مصوبه دارد لذا با توجه به مراتب مذکور شکایت شاکی برای برخورداری از مزایای مصوبه واردتشخیص و حکم به الزام سازمان مشتکی عنه به اجرای مصوبه در حق وی صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به این که مطابق بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379، سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان موسسه دولتی، زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است و در مصوبه شماره 124320/ت47022هـ-21/6/1390 هیأت وزیران، پرداخت فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی به نحو اطلاق تجویز شده است و اطلاق عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل سازمان امور مالیاتی کشور که زیر مجموعه آن وزارت است نیز می شود و مآلاً دارندگان مشاغل مذکور در مصوبه هیأت وزیران که در سازمان امور مالیاتی کشور اشتغال دارند، استحقاق دریافت فوق العاده ویژه مزبور را خواهند داشت و آرای شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که مبتنی بر این استدلال بر وارد دانستن شکایات صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید