رای هیات تخصصی دیوان عدالت در مورد اعطای فوق‌العاده ويژه مشاغل ذی حسابی ، حسابرسی و حسابداری

0

پاراف رای هیات تخصصی دیوان عدالت در مورد اعطای فوق‌العاده ويژه مشاغل ذی حسابی ، حسابرسی و حسابداری موضوع مصوبه‌ شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۰ هيأت وزيران : کلاسه پرونده: هـ ع/92/202  موضوع: ابطال بخشنامه شماره 42736/91/222 مورخ 18/11/91

بـسـمـه تـعـالـی
دادنامه : 174 – 173
* مــرجــع رسـیــدگــی : هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
* شـاکــی : آقای اسمعیل فرامرزی پلنگر فرزند عیسی
* طرف شکایت : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
« گردشکـار »
* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
1 ـ با تصویب مصوبه شماره 124320/ت 47022 ـ 21/6/90 هیأت وزیران ، فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی و حسابرسی و حسابداری در وزارت اقتصاد و دارایی حداکثر 35% حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تعیین گردید .
2 ـ طبق نظریه شماره 1168 ستاد مشاوره فنی و حقوق دیوان محاسبات کشور ، ذیحساب موضوع حکم مقرر در ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور منصرف از اینکه مستخدمین وزارت اقتصاد و دارائی یا سایر دستگاه های اجرائی باشد مشمول فوق العاده ویژه مقرر در تصویب نامه فوق الذکر می گردد .
3 – به موجب بند 13 صورتجلسه اداری و استخدامی استان گلستان مورخ 20/2/91 برقراری فوق العاده ویژه مشاغل ذیحسابی و حسابرسی و حسابداری کل شهرداریهای استان گلستان بررسی گردید و مقرر گردید فوق العاده مذکور از تاریخ 21/6/90 قابل اجراء بوده و به میزان 35% حقوق و فوق العاد شغل و فوق العاده جذب موضوع ماده 6 قانون نظام پرداخت کارکنان دولت می باشد .
لیکن با این اوصاف بخشنامه معترض عنه اعلام می دارد که فوق العاده ویژه تصویبنامه شماره 124320/ت 47022 هـ مورخ 21/6/90 به ذیحسابان و معاونان آنها که کارمند وزارت امور اقتصاد و دارائی محسوب می گردند و با حکم وزارتخانه مذکور در سایر دستگاه های اجرای انجام وظیفه می نمایند قابل پرداخت است لیکن پرداخت آن به ذیحسابان و معاونان آنها که کارمند وزارتخانه مورد اشاره نمی باشند مجوزی ندارد لذا تقاضای ابطال بخشنامه معترض عنه را دارد .
( ضمناً شاکی کارمند رسمی شهرداری مینودشت و ذیحساب آن شهرداری می باشد )
در تاریخ 17/6/92 در پی اخطار رفع نقص شاکی اعلام داشته بخشنامه مورد شکایت مغایر بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مهر 1386 مجلس شورای اسلامی و مصوبه شماره 124320/ت 547022 ـ 21/6/90 هیأت وزیران می باشد .

* خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
با عنایت به مفاد تصویبنامه شماره 124320/ ت 47022 مورخ 21/6/90 هیأت وزیران که مقرر نموده « میزان فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی ، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصاد و دارائی ، حداکثر تا سی و پنج درصد (35%) حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تعیین می شود » لذا فوق العاده مذکور به ذیحسابان و معاونان آنها که کارمند وزارت امور اقتصاد و دارائی محسوب می گردند و با حکم وزارتخانه مذکور در سایر دستگاه های اجرائی انجام وظیفه می نمایند قابل پرداخت است ، لیکن پرداخت آن به کارکنان سایر دستگاه های اجرائی مجوزی ندارد . خاطر نشان می سازد به استناد ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری ، کارکنان شهرداریهای سراسر کشور در شمول این قانون نمی باشند .
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
با توجه به اینکه هیأت وزیران به موجب تصویب نامه 124320 – 21/6/90 فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی ، حسابرسی و حسابداری را صرفاً در وزارت امور اقتصاد و دارائی تعیین و اعلام نموده بنابراین تسری آن به غیر موضوع تصویب نامه ، فاقد وجاهت قانونی می باشد بنابراین مصوبه معترض عنه خالی از اشکال بوده و قابل ابطال نمی باشد .
* اعـضـاء هـیـأت بـه اتـفـاق آراء عـقـیـده دارنـد :
به اتفاق قابل ابطال نمی دانند . با توجه به مصوبه هیأت وزیران به شماره 124320 – 21/6/90 فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی ، حسابرسی و حسابداری که صرفاً در وزارت اقتصاد و دارائی تعیین و اعلام گردیده لذا تسری آن به افراد خارج از موضوع مصوبه نیاز به تصریح دارد که چنین تصریحی وجود ندارد بنابراین قابل تسری به غیر افراد موضوع تصویبنامه هیأت وزیران نمی باشد پس مصوبه مورد شکایت قابل ابطال نمی باشد و صحیحاً صادر گردیده .  ذبیح اله واحدی  /  رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی   / دیوان عدالت اداری
* رأی هیأت تخصصی :
با عنایت به مفاد تصویبنامه 124320/ت 47022 مورخ 21/6/90 هیأت وزیران که مقرر نموده « میزان فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی ، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصاد و دارائی ، حداکثر تا سی و پنج درصد (35%) حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تعیین می شود » لذا فوق العاده مذکور به ذیحسابان و معاونان آنها که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارائی محسوب می گردند و با حکم وزاتخانه مذکور در سایر دستگاههای اجرائی انجام وظیفه می نمایند قابل پرداخت است ، لیکن پرداخت آن به کارکنان سایر دستگاههای اجرائی مجوزی ندارد . خاطر نشان می سازد به استناد ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری ، کارکنان شهرداریهای سراسر کشور در شمول این قانون نمی باشد .
ذبیح اله واحدی  / رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی / دیوان عدالت اداری
* رأی هیأت تخصصی :
در خصوص شکایت آقای اسمعیل فرامرزی پلنگر به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دائر بر ابطال بخشنامه شماره 42736/91/222 مورخ 18/11/91 ، نظر به اینکه به موجب مصوبه هیأت وزیران به شماره 124320 مورخ 21/6/90 فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی ، حسابرسی و حسابداری که صرفاً در وزارت اقتصاد و دارائی تعیین و اعلام گردیده لذا تسری آن به افراد خارج از موضوع مصوبه نیاز به تصریح دارد که چنین تصریحی وجود ندارد قابل تسری به غیر افراد موضوع تصویبنامه هیأت وزیران نمی باشد . اعضاء هیأت به اتفاق نظر به غیر قابل ابطال بودن داشته علیهذا مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد . این رأی ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد .
ذبیح اله واحدی  / رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی / دیوان عدالت اداری

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید