رای دیوان عدالت در مورد استحقاق کارمند مستعفی به دریافت حقوق ایام مرخصی استفاده نشده

0

پاراف رای دیوان عدالت در مورد استحقاق کارمند مستعفی به دریافت حقوق ایام مرخصی استفاده نشده : رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دائر به استحقاق کارمند مستعفی به دریافت حقوق و مزایای ایام مرخصی استفاده نشده:

مقدمه : الف ـ شعبه ۲۳ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۸۳۶/۸۵ موضوع شکایت آقای فرزاد شهرستانی به طرفیت اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی استحقاقی به مدت یکصد و بیست روز به شرح متن دادخواست به شرح دادنامه شماره ۲۰۲۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۸ چنین رأی صادر نموده است ، طرف شکایت طی لایحه جوابیه اعلام نموده شاکی به استناد ماده ۶۴ قانون استخدام کشوری از خدمت استعفاء داده و حکم کارگزینی استعفاء در تاریخ ۱۳۸۴/۴/۱ صادر گردیده و وفق قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی موضوع پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی استحقاقی ذخیره شده به کارمندان مستعفی در مورد دستگاه‎های دولتی ساکت است تقاضای رد شکایت را دارد ، علیهذا با عنایت به اینکه مرخصی استحقاقی مستخدم رسمی در زمان اشتغال و به میزان کارکرد به وی تعلق می‎گیرد و عدم استحقاق مستخدم از مرخصی ذخیره که جزء حق مکتسبه مشارالیه می‎باشد و به موجب تبصره ذیل ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی‎های استحقاقی استفاده نشده نسبت به کارکنان بازنشسته و متوفی می‎باشد با استفاده از وحدت ملاک از ماده مذکور و با قطع رابطه استخدامی مستخدم با دستگاه متبوع حقوق ومزایای ایام مرخصی ذخیره قابل پرداخت می‎باشد .

علیهذا با توجه به مراتب مذکور و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی وارد تشخیص حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‎گردد . ب ـ شعبه ۲۵ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۴۸/۸۵ موضوع شکایت آقای محمدعلی نیلی احمدآبادی به طرفیت مدیرکل کارگزینی قضات قوه قضائیه به خواسته ، الزام به پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی استحقاقی به مدت ۳ ماه به شرح دادنامه شماره ۱۴۵۵ مورخ ۱۳۸۶/۸/۱۲ چنین رأی صادر نموده است ، شاکی به موجب حکم مورخ ۱۳۷۴/۹/۵ از خدمت استعفاء نموده است و وفق تبصره ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی و دستگاههای دولتی مطالبه ایام مرخصی‎های استحقاقی استفاده نشده مستخدم رسمی را مشروط به تقاضای بازنشستگی نموده و در خصوص مستخدم مستعفی ، قانون ساکت است ، تقاضای رد شکایت را دارد .

با توجه به اینکه مرخصی استحقاقی مستخدم رسمی در زمان اشتغال و به میزان کارکرد به وی تعلق می‎گیرد و عدم استفاده مستخدم از مرخصی مذکور که جزء حقوق مکتسبه وی می‎باشد موجبی برای عدم پرداخت حقوق و مزایای قانونی به مشارالیه نمی‎باشد و مدلول تبصره ذیل ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مشعر بر پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی‎های استحقاقی استفاده نشده نسبت به کارکنان بازنشسته و متوفی می‎باشد ، شعبه ۲۵ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان با وارد تشخیص دادن شکایت شاکی مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود و اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می‎نماید . ج ـ شعبه ۲۵ دیـوان در رسـیدگی به پرونده کلاسـه ۳۳۰/۸۶ موضوع شکایت آقای محمد دولتخواه به طرفیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته الزام به پرداخت کلیه حقوق و مزایا و کارانه‎های مربوط به پایان سال ۱۳۷۹ و ۳ ماه و ۱۰ روز ایام مرخصی استحقاقی به شرح دادنامه شماره۸۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۹ چنین رأی صادر نموده است ، شاکی از خدمت در دادگستری استعفاء داده است و مطابق مقررات قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات استخدامی درخصوص پرداخت فوق‎العاده‎های مربوط و مرخصی استحقاقی استفاده نشده مستخدمین رسمی مستعفی از خدمت ، حکمی پیش‎بینی نگـردیده اسـت و قانون نحوه تعدیـل نیروی انسانی دستگاه‎های دولتی فقط ناظر به مستخدمین بازنشسته ، از کارافتاده و فوت شده می‎باشد و به کارکنان مستعفی شمول ندارد .

لذا از این حیث تخلفی از مقررات از سوی مشتکی‎عنه ملحوظ نمی‎باشد و شکایت شاکی غیروارد تشخیص و رد می‎گردد . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حـضور رؤسا و مستشاران و دادرسـان علی‎الـبدل شعـب دیوان تشکـیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید . رأی هیأت عمومی مطابق ماده۴۷ قانون استخدام کشوری استفاده از یک ماه مرخصی در هرسال با دریافت حقوق و فوق‎العاده‎های مربوط حق مسلم مستخدم رسمی شناخته شده که در صورت عدم امکان استفاده از مرخصی سالانه و ذخیره شدن آن بر اساس مقررات مربوط ذیحق به دریافت حقوق و فوق‎العاده‎های آن است . نظر به اینکه حکم مقرر در تبصره ماده ۳ قانـون تعدیـل نیروی انسـانی مصوب ۱۳۶۶ موضوع تایید استحقاق مشمولین آن تبصره به دریافت حقوق و فوق‎العاده‎های ایام مرخصی ذخیره شده نافی حق مکتسب قانونی مستخدم رسمی در این زمینه در حالت استعفاء از خدمت دولت نیست ، بنابراین دادنامه‎های شماره ۲۰۲۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۸ و شعبه بیست و سوم دیوان و شماره ۱۴۵۵ مورخ ۱۳۸۶/۸/۱۲ شعبه بیست و پنجم دیوان که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد .

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعبه دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری

رهبرپور

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید