رای دیوان عدالت در مورد نحوه محاسبه پرداخت فوق‌العاده جذب به مستخدمين مشمول قوانين و مقررات استخدامی کشور

0
دیوان عدالت
دیوان عدالت

پاراف رای دیوان عدالت در مورد نحوه محاسبه پرداخت فوق‌العاده جذب به مستخدمين مشمول قوانين و مقررات استخدامی کشور  : رأي شماره۱۱۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع نحوه محاسبه پرداخت فوق‌العاده جذب به مستخدمين مشمول قوانين و مقررات استخدامي کشور : شماره هـ/۹۳/۸۳ ۱۷/۳/۱۳۹۳
تاريخ دادنامه : ۸/۲/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۱۹ کلاسه پرونده : ۹۳/۸۳
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي حيات اله اصلاني
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش‌کار: آقاي حيات اله اصلاني به موجب درخواستي که به شماره ۳۶۹ ـ ۷/۲/۱۳۹۲ ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده اعلام کرده است که:
به استحضار مي‌رساند اينجانب حيات اله اصلاني کارمند رسمي شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان فريدونشهر بوده که با توجه به مستندات پيوست مستحق دريافت فوق‌العاده جذب مناطق محروم به عنوان پاداش به ميزان يک ماه به طور ساليانه مي‌باشم که به اتفاق ساير همکاران شاغل طي دادخواستهاي جداگانه متقاضي فوق‌العاده شغل خود شديم که بنا به دلايل نامعلوم از کل پرونده‌هايي که به شعبه ۲۱ و ۲۷ ارجاع شد تقاضاي کليه همکارانم در شعبه ۲۱ وارد تشخيص و صرفاً تقاضاي بنده در شعبه ۲۷ مردود اعلام شد.
لذا با عنايت به تشابه کامل وضعيت استخدامي و خدمتي متقاضيان مستنداً به ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي و تصميم مقتضي در خصوص صدور رأي وحدت رويه و احقاق حق بنده را از آن مقام مستدعي و متمني است.
ضمناً در صورت امکان متقاضي هستم که در جلسه هيأت عمومي شرکت نمايم.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف ـ شعبه بيست و هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۴۰۴۷ با موضوع دادخواست آقاي حيات اله اصلاني به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان و به خواسته پرداخت فوق‌العاده جذب مناطق محروم در سالهاي ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ بر مبناي حقوق و دستمزد سال پرداخت، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۶۹۴ ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به محتويات پرونده و ملاحظه لايحه طرف شکايت نظر به اين که اولاً: شاکي فوق‌العاده جذب موضوع خواسته را دريافت داشته است. ثانياً: محاسبه فوق‌العاده ياد شده بر مبناي درصد حقوق و دستمزد سال پرداخت مجوز قانوني ندارد با اين وصف موجبي براي پذيرش شکايت مطروحه متصور نيست و بدين جهت به رد آن حکم صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي وفق ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
ب: شعبه بيست و يکـم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شمـاره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۰۳۳۲ با موضوع دادخواست آقاي حيدر گوگوناني به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده جذب مناطق محروم در سالهاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ بر مبناي حقوق و دستمزد سال پرداخت، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۲۸۰ ـ ۲۸/۴/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص دعواي آقاي حيدر گوگوناني به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان به خواسته فوق‌الذکر نظر به اين که آراء وحدت رويه به شماره‌هاي ۴۹۶ ـ ۴۹۵ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ و ۷۲۳ ـ ۲۲/۸/۱۳۸۶ بر پرداخت پاداش مرخصي مناطق محروم صحه گذاشته تا بر مبناي زمان پرداخت اقدام شود، لذا با استفاده از وحدت ملاک آراء مذکور و با استناد به ماده ۱ قانون جذب نيروي انساني به مناطق محروم و مواد ۷ و ۱۴ و ۲۲ قانون ديوان عدالت اداري به وارد دانستن شکايت و پرداخت حقوق و مزاياي مورد ادعاي شاکي بر مبناي حقوق و دستمزد زمان پرداخت (يوم الاداء) حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
ج: شعبه بيست و يکـم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شمـاره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۰۳۴۸ با موضوع دادخواست آقاي حسينعلي اصلاني به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده جذب مناطق محروم در سالهاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ بر مبناي حقوق و دستمزد سال پرداخت، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۲۹۷ ـ ۲۸/۴/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص دعواي آقاي حسينعلي اصلاني به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان به خواسته فوق‌الذکر نظر به اين که آراء وحدت رويه به شماره‌هاي ۴۹۶ ـ ۴۹۵ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ و ۷۲۳ ـ ۲۲/۸/۱۳۸۶ بر پرداخت پاداش مرخصي مناطق محروم صحه گذاشته تا بر مبناي زمان پرداخت اقدام شود. لذا با استفاده از وحدت ملاک آراء مذکور و با استناد به ماده يک قانون جذب نيروي انساني به مناطق محروم و مواد ۷ و ۱۴ و ۲۲ قانون ديوان عدالت اداري به وارد دانستن شکايت و پرداخت حقوق و مزاياي مورد ادعاي شاکي بر مبناي حقوق و دستمزد زمان پرداخت (يوم الاداء) حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ کند.

رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانياً: نظر به اين که حکم مقرر در ماده ۱ قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۷ مبني بر قابليت پرداخت فوق‌العاده جذب و نگهداري به مستخدمين مشمول قانون استخدام کشوري و مقررات استخدامي شرکت‌هاي دولتي، متضمن مقرره‌اي مبني بر پرداخت فوق‌العاده مذکور به نرخ يوم الاداء به مستخدمين مشمول قانون نيست و موضوع نيز منصرف از حکم مقرر در رأي شماره ۴۹۵ الي ۴۹۶ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است، بنابراين پرداخت فوق‌العاده ياد شده در قانون فوق‌الذکر به نرخ روز پرداخت آن وجاهت قانوني ندارد و رأي شعبه ۲۷ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۶۹۴ ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ در حدي که متضمن اين استدلال است و به رد شکايت صادر شده است، صحيح و موافق قانون تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید