رای دیوان درباره احتساب سوابق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور توسط تامین اجتماعی

0
احتساب سوابق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور
احتساب سوابق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور

پاراف رای دیوان درباره احتساب سوابق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور توسط تامین اجتماعی: کلاسه پرونده: هـ ع/93/607
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 49 و 3/49 سازمان تامین اجتماعیتاریخ ارجاع: 30 اردیبهشت 1394مهلت اعتراض: از 13 دی 1394 به مدت 20 روزتاریخ تنظیم گزارش: 07 خرداد 1394 شماره دادنامه : 347 تاریخ صدور : 13/10/94
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی

طرف شکایت : اداره کل سازمان تامین اجتماعی

گردشكار: شاکی مقرر کرده است که دارای 5/24 سال سابقه پرداخت حق بیمه است که از 13 سال سخت و زیان آور فقط 5/6 سال آن در مشاغل سخت وزیان آور درنظر گرفته اند و جمعاً با در نظر گرفتن سوابق ارفاقی دارای 31 سال سابقه بیمه و با 50 سال سن می باشم . در تاریخ 9/6/92 به شعبه 7 تهران مراجعه و درخواست بازنشستگی دادم ولی به استناد بخشنامه های مورد درخواست و برخلاف بند 2 و تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی قبول نکردند حال تقاضای ابطال بخشنامه های مزبور را دارم .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
واحد مذکور به استناد بخشنامه های معترض اعلام داشته که وی مشمول قانون کارگران ساختمانی است و لذا برقراری مستمری وی امکان پذیر نمی باشد . درخصوص کارگران ساختمانی طبق ماده 10 قانون بیمه های تامین اجتماعی کارگران ساختمان مصوب 9/8/86 با دارا بودن یکی از شرایط زیر می توانند درخواست بازنشستگی نمایند .
1- داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تامین اجتماعی و شصت سال تمام سن
2- داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه
در قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 21/8/52 صرفاً حادثه ناشی از کارگران پیش بینی شده بود و جهت حمایت کامل از کارگران ساختمانی ، بازنشستگی آنها را با شرایط فوق الذکر داشت و بخشنامه های معترض عنه درخصوص بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور بوده و مشارالیه می بایست ضمن استفاده از سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور شرایط مقرر در ماده 10 قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمان مصوب 9/8/86 را نیز دارا باشد ایشان تا پایان خرداد 93 دارای 25 سال و 5 ماه سابقه پرداخت حق بیمه که مدت 3242 روز آن در مشاغل سخت و زیان آور می باشد معادل 4 سال و 5 ماه سنوات ارفاقی تعلق میگیرد و 35 سال سابقه کامل پرداخت بیمه را ندارد .

نـظـریـه استدلالی تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : نظر به اینکه ، نامبرده از بیمه شدگان کارگران ساختمانی بوده و بخشنامه های مورد اعتراض مربوط به مشاغل سخت و زیان آور است ومنطبق با ماده 76 و تبصره 2 آن از قانون تامین اجتماعی است و خلاف قانون نمی باشد و نظر به حکم رد شکایت وی را دارم و موردی بودن می بایست در شعبه رسیدگی شود .

تهیه کننده گزارش : محمد آشورلو

رای دیوان درباره احتساب سوابق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور توسط تامین اجتماعی

اعـضـاء هـیـأت بـه اتـفـاق آراء عـقـیـده دارنـد :
در خصوص ابطال بخشنامه 49و3/49 سازمان تامین اجتماعی که در جلسه 26/8/94 در هیات تخصصی با حضور اکثریت اعضاء مطرح گردید و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می گردد.

رأی هیات تخصصی:

نظر به اینکه شاکی جزء کارگران ساختمان است و مطابق ماده 10 قانون بیمه های تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 9/8/86 با دارا بودن یکی از شرایط زیر می توانند درخواست بازنشستگی نمایند :
1- دارا بودن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمین اجتماعی و شصت سال سن
2- داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه ، و بخشنامه های مورد اعتراض در خصوص بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور است و منطبق با ماده 76 و تبصره 2 آن از قانون تأمین اجتماعی است و اعضاء هیأت به اتفاق آراء و با عنایت به مراتب فوق الذکر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته و قابل ابطال ندانستند و مستنداً به بند 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت شاکی صادر و ا علام می نمایند. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور از طرف رئیس کل دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد ./ز

نبی اله کرمی
رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید