رای دیوان درباره اعمال ۴۰% فوق العاده مخصوص و ارتقاء رتبه به ارشد

0
احکام و فوق العاده های کارمندان
احکام و فوق العاده های کارمندان

پاراف رای دیوان درباره اعمال ۴۰% فوق العاده مخصوص و ارتقاء رتبه به ارشد : کلاسه پرونده: ۹۳/۲۰۲ هـ ع
موضوع: ابطال ردیف ۱ بند ب بخشنامه ۵۵۵۸۸/۲۰۰ – ۲۷/۱۰/۸۹ و بند پ ردیف ۴ فصل دوم بخشنامه ۱۴۵۹۳/۲۰۰ – ۲۱/۲/۸۸ معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور
دادنامه ۲۵۴ ۹۳/اس/۷۹
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اداری، استخدامی
طرف شکایت : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور- وزارت راه و ترابری

گردشکـار:
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ضمن مطالبه اعمال ۴۰% فوق العاده مخصوص و ارتقاء رتبه به ارشد به طرفیت وزارت راه و شهرسازی ابطال قسمتی از بخشنامه های فوق الذکر را تقاضا نموده است بدین توضیح که اجمالاً اظهار می دارد در سال ۱۳۸۷ به صورت پیمانی به استخدام اداره کل راه و ترابری استان ایلام پذیرفته شده ، لیکن از دریافت فوق العاده مذکور و ارتقاء رتبه محروم شده است و بخشنامه های موضوع فیه برخلاف قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت و برخلاف اصل ۷۳ قانون اساسی می باشد مشارالیه مدعی است که براساس بخشنامه ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۸۸ در رتبه مقدماتی قرارگرفته و براساس ردیف ۱ بند ب بخشنامه ۵۵۸۸/۲۰۰ مورخ ۲۷/۱۰/۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می بایستی ۱۲ سال دوره انتظار را سپری نماید تا به رتبه ارشد ارتقاء پیدا نماید در صورتیکه وفق قانون استخدام کشوری و نظام هماهنگ پرداخت چون درآن زمان شاغل بوده مشمول آن می باشد و کارشناسان همتراز کمتر از یکسال خدمت موفق به کسب رتبه ارشد و برخوردار از ۴۰% فوق العاده ویژه شده اند .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
طرف شکایت طی لوایح جوابیه ۱۴۱۹۸۷/۹۳/۲۳۳ مورخ ۲۳/۵/۹۳ و ۹۲۸۸/۹۳/۲۳۳ مورخ ۸/۷/۹۳ اختصاراً عنوان می نماید بند پ ردیف ۴ فصل دوم بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ و ردیف ۱۴ بند ب بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ که شاکی خواستار ابطال آنها گردیده موضوع ضوابط نحوه تطبیق و ارتقاء کارمند است در رتبه های شغلی جدول حق شغل در اجرای مواد مربوط فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و مغایرتی با قانون مذکور ندارد .

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : با التفات به مواد ۶۵ و۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور که براساس آن نحوه رتبه بندی مشاغل و اختصاص فوق العاده حقوق را به دولت واگذار نموده است لذا به عدم مغایرت بخشنامه های مذکور با قانون و در حدود اختیار اظهار نظر میگردد. تهیه کننده گزارش : مهدی فرد محمدیان
موضوع در جلسه مورخ ۱۸/۵/۹۴هیأتتخصصی اداری استخدامی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی:

با عنایت به ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر تفویض و تجویز رتبه بندی مشاغل به دولت لذا بخشنامه های معترض عنه مغایرتی با قوانین نداشته لذا مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بر رد شکایت صادر و اعلام میگردد . رأی اصداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از جانب رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است .

سبزواری نژاد

رئیس هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری

رای دیوان درباره اعمال ۴۰% فوق العاده مخصوص و ارتقاء رتبه به ارشد

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید