مرور رده

مدیریت و رهبری

توانمندسازی کارکنان و کارمندان و جایگاه آموزش

پاراف توقف اینترنت حجمی، فروش اینترنت از مرداد نامحدود می شود : محمود واعظی وزیر ارتباطات گفت: به دلیل افزایش میزان استفاده کاربران از اینترنت، فروش حجمی اینترنت متوقف می شود و کاربران می توانند با خرید اشتراک ثابت هر میزان که بخواهند…