ضوابط اجرایی نقل و انتقال کارکنان سازمان تأمین اجتماعی

0

پاراف ضوابط اجرایی نقل و انتقال کارکنان سازمان تأمین اجتماعی موضوع ماده ۱۱ آیین نامه استخدامی:

انتقال: حسب ماده ۱۱ آیین نامه استخدامی عبارت است از جابجایی محل خدمت کارکنان ثابت (رسمی) با صدور حکم رسمی در داخل و خارج از سازمان و کارکنان آزمایشی و پیمانی در داخل سازمان به شرح ذیل با رعایت مقررات موضوعه می باشد.

۱- انتقال کارکنان در داخل سازمان: عبارت است از جابجایی محل خدمت کارکنان با صدور حکم از سوی مقام مجاز سازمان از یک واحد سازمانی به واحد سازمانی دیگر.

۱-۱شرایط انتقال کارکنان در داخل سازمان

۱-۱- ۱ ارایه درخواست کتبی کارکنان جهت انتقال

۲-۱-۱ موافقت واحد مبدأ و مقصد ضمن تعیین محل خدمت و ردیف بلاتصدی متناسب با مدرک تحصیلی و سوابق تجربی متقاضی انتقال با رعایت شرایط و ضوابط مربوطه

۳-۱-۱ فقط برای جابجایی بین استانی اخذ تایید شورای برنامه ریزی اداری و استخدامی (موضوع ماده ۱۳ آیین نامه استخدامی سازمان) مورد نیاز می باشد.

۴-۱-۱ برای جابجایی داخل استانی، در صورت عدم درخواست نیروی جایگزین نیاز به اخذ تایید شورای ماده ۱۳ آیین نامه استخدامی نمی باشد.

۵-۱-۱ در صورت اعلام نیاز واحد مبدا به نیروی جایگزین، بایستی موضوع در سهمیه سالانه نیروی مورد نیاز واحدها لحاظ شده و ارسال درخواست های موردی به هیأت مدیره ممنوع می باشد.

۶-۱-۱ انتقال به استان تهران و البرز نیاز به طرح در شورای ماده ۱۳ آیین نامه استخدامی، تایید مدیرعامل و طی سایر مراحل قانونی دارد.

تبصره ۱: جابجایی کارکنان رسمی- آزمایشی در طول مدتی که وضعیت استخدامی آنان رسمی- آزمایشی می باشد، ممنوع بوده و موراد استثناء، با درخواست مدیرعامل و تایید هیأت مدیره قابل انجام می باشد.

تبصره ۲: انتقال کارکنان بدون درخواست کتبی منحصراً حسب آراء صادره از سوی مراجع قضایی و یا هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مراجع ذیصلاح در چارچوب قوانین موضوعه میسر خواهد بود.

تبصره ۳: واحد مقصد مکلف است آرای صادره و احکام ابلاغی مربوط به فرد را اجرا نماید، همچنین موارد و موانع احتمالی از سوی شورای ماده۱۳ آیین نامه استخدامی می بایست تعیین تکلیف گردد.

۲-۱ نحوه پرداخت هزینه سفر و نقل مکان کارکنان موضوع بند فوق مشمول ضوابط و مقررات جاری سازمان می باشد.

۳-۱ درخصوص کارکنان پیمانی در صورت تایید تغییر محل خدمت، نسبت به لغو قرارداد در واحد مبدا و انعقاد قرارداد مجدد در پست جدید در همان رسته قبلی با رعایت شرایط احراز در واحد مقصد اقدام خواهد شد و پرداخت هزینه سفر و نقل مکان به این قبیل کارکنان مانند سایرین خواهد بود.

۲- انتقال کارکنان به خارج از سازمان و بالعکس:

۲-۱شرایط انتقال کارکنان ثابت(رسمی) و پیمانی(به استثناء کارکنان رسمی- آزمایشی) سازمان به سایر موسسات و دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی:

۱-۱-۲ انتقال محل خدمت کارکنان همراه با قطع دائم رابطه استخدامی (از تاریخ انتقال) با سازمان صورت خواهد پذیرفت.

۲-۱-۲ انتقال به شرح فوق مستلزم ارایه درخواست کتبی از سوی کارکنان و تایید شورای برنامه ریزی اداری و استخدامی موضوع ماده ۱۳ آیین نامه استخدامی و موافقت دستگاه مقصد و با صدور حکم از سوی سازمان خواهد بود.

تبصره ۱: انتقال از سطح کارشناسی به بالا فقط با تایید مدیرعامل ممکن می باشد.

۳-۱-۲ انتقال کارکنان فوق صرفاً در صورت نداشتن تعهد خدمتی، تعهدات مالی و… تحت هر عنوان و انجام تسویه حساب با سازمان میسر خواهد بود و در صورت داشتن تعهد خدمتی، مصوبه هیأت مدیره الزامی است.

۴-۱-۲ کارکنان موصوف در صورت انتقال به سایر دستگاهها مخیر به انتخاب سازمان تأمین اجتماعی و یا سایر سازمان ها با رعایت قوانین مربوطه خواهند بود.

۵-۱-۲ پذیرش تقاضای انتقال کارکنانی که در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی به سبب ادعای سازمان دارای پرونده می باشند، منوط به صدور حکم قطعی از سوی مراجع مذکور و نیز موافقت سازمان خواهد بود.

۶-۱-۲ در صورت انتقال کارکنان به سایر دستگاهها مدت مرخصی استحقاقی ذخیره شده آنان نیز منتقل خواهد شد.

۷-۱-۲ در صورت انتقال کارکنان به سایر دستگاهها هزینه سفر قابل پرداخت نخواهد بود.

۲-۲شرایط انتقال کارکنان سایر دستگاههای مشمول به سازمان:

۱-۲-۲ رضایت کامل از عملکرد کارمند در طول ایام خدمت و اعلام آنکه متقاضی انتقال هیچگونه سابقه محکومیت اداری و یا قضایی در دستگاه متبوع نداشته و در زمان انتقال نیز فاقد پرونده در مراجع مذکور می باشد.

۲-۲-۲ ردیف تشکیلاتی مورد نظر جهت انتقال و انتصاب در آن متناسب با سوابق، تجربه مدرک و رشته تحصیلی متقاضی انتقال باشد.

۳-۲-۲ برای دارندگان مدرک کارشناسی حداکثر شرط سنی متقاضیان انتقال ۴۵ سال بوده و برای مدارک بالاتر از سطح کارشناسی، مدت تحصیل در دانشگاه ها و رشته های مورد تایید شورای گسترش وزارت علوم و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ۴۵ سال اضافه می شود.

۴-۲-۲ حداقل مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط با مشاغل مورد نیاز سازمان با رعایت مفاد بند ۲-۲-۲ .

۵-۲-۲حداقل سابقه خدمت کارکنان متقاضی انتقال در دستگاه مبدأ از ۵ سال کمتر و حداکثر آن را ۱۵ سال بیشتر
نخواهد بود.

۶-۲-۲ موافقت دستگاه مبدأ و هیأت مدیره سازمان با انتقال کارکنان موصوف با رعایت موارد فوق اخذ گردد.

۷-۲-۲ حکم انتقال از سوی دستگاه متبوع پس از اخذ استعلام های لازم از مراجع قانونی و اعلام سازمان به آن دستگاه صادر و متعاقباً تعیین محل خدمت و تطبیق وضعیت آنان با شرایط مربوطه از سوی سازمان در قالب احکام صادره صورت پذیرد.

۸-۲-۲ انتقال مرخصی استحقاقی ذخیره شده از سایر دستگاهها به سازمان، حداکثر به میزان ۲ ماه(به ازای هر ۵ سال خدمت در دستگاه مبدأ، ۲۰ روز) امکان پذیر می باشد.

۹-۲-۲ سازمان در قبال حقوق و تعهدات انتقال در دستگه متبوع هیچگونه مسوولیتی نخواهد داشت.

۳- شرایط عمومی انتقال کارکنان:

۱-۳ انتقال کارکنان سازمان به موسسات و شرکت های تابعه سازمان و بالعکس امکان پذیر نمی باشد.

۲-۳در صورت موافقت سازمان با انتقال هر یک از کارکنان شاغل به سایر دستگاههای خارج از محل جغرافیایی خدمت، انتقال همسر وی با رعایت این ضابطه و کلیه مقررات جاری سازمان با درخواست کتبی به واحدهای سازمان و یا سایر دستگاهها در محل جغرافیایی مورد تقاضا بلامانع خواهد بود.

۳-۳ درخواست انتقال متقاضی به داخل و یا خارج منوط به اشتغال شاغل به صورت تمام وقت بوده به طوری که از هیچ یک از حالات استخدامی( از جمله مأموریت آموزشی، استراحت ایام بارداری و زایمان، مرخصی تحصیلی و…) برخوردار نباشد.

۴-۳ در صورتی که انتقال کارمند منجر به تغییر سازمان بیمه ای شود، استرداد و انتقال کسور بازنشستگی فیمابین سازمانهای ذیربط براساس مقررات جاری خواهد بود.

۵- ۳ استرداد و انتقال کسورات بازنشستگی کارکنان منتقله به سایر دستگاهها و بالعکس برابر مقررات جاری می باشد.

۶-۳ ذخیره پاداش سنوات حسن خدمت کارکنان منتقله به سازمان و بالعکس ظرف مدت ۶ ماه می بایستی به حساب سازمان و دستگاه محل خدمت واریز گردد.

۷-۳در صورتی که ظرف ۶ ماه پس از اعلام کتبی دستگاه و یا کارمند منتقله، دستگاه ذیربط از انتقال پاداش سنوات حسن خدمت به سازمان خودداری نماید، سازمان نسبت به پرداخت پاداش سنوات غیرسازمانی کارمند هیچگونه تعهدی نداشته و موضوع به اطلاع فرد منتقله خواهد رسید.

۸-۳ هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد این ضابطه موکول به مصوبه هیأت مدیره می باشد.

۹-۳ هرگونه مقررات و مصوباتی که از سوی هیأت وزیران یا مراجع ذیصلاح قانونی مغایر با موارد فوق الذکر ابلاغ گردد، می‎بایست توسط مبادی ذیربط در سازمان بررسی و پیشنهاد لازم جهت تصویب به هیأت مدیره ارسال شود.

۴- تمامی مصوبات قبلی هیأت مدیره و بخشنامه های اداری مغایر با این ضابطه از تاریخ ابلاغ آن ملغی الاثر می باشد.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید