بخشنامه احتساب دیون بلامحل مستخدمین پیمانی همچون دیون کارکنان رسمی

0
پاراف قوانین،مقررات،تصویب نامه، بخش نامه و ابلاغیه ها
پاراف قوانین،مقررات،تصویب نامه، بخش نامه و ابلاغیه ها

پاراف بخشنامه احتساب دیون بلامحل مستخدمین پیمانی همچون دیون کارکنان رسمی : احتساب دیون بلامحل مستخدمین پیمانی همانند دیون مربوط به کارکنان رسمی بدون طرح در کمیسیون بررسی دیون بلامحل.

بخشنامه شماره 92493/56 مورخ 24/5/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی

بر اساس ابلاغيه وزارت امور اقتصادی ودارایی به همه وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي، تاکيد شده است که به استناد بند “ح” ماده 2 دستورالعمل اجرايي ديون بلامحل، پرداخت ديون مربوط به مستخدمين پيماني دولت که ناشي از افزايش حقوق و مزاياي کارکنان مذکور بر اساس قوانين و مقررات مربوطه بوده و خارج از اختيار دستگاه‌هاي اجرايي ايجاد شده يا مي ‌شود، همانند ديون مربوط به کارکنان رسمي محاسبه شده و بدون طرح در کميسيون هاي مربوطه، تامين و پرداخت خواهد شد.

احتساب دیون بلامحل مستخدمین پیمانی همانند دیون مربوط به کارکنان رسمی بدون طرح در کمیسیون بررسی دیون بلامحل

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان

ذیحسابی و اداره کل امور مالی

اداره کل امور مالی

ذیحسابی

امور مالی

پیرو بخشنامه شماره 49666/56 مورخ 24/3/1394 و با استناد به بند (ح) ماده (2) دستورالعمل اجرائی مربوط به دیون بلامحل منضم به آن، به منظور ایجاد تسریع و تسهیل در امر پرداخت دیون بلامحل مستخدمین پیمانی؛ بدین‌وسیله موافقت می‌شود آن قسمت از مطالبات ناشی از افزایش حقوق و مزایای کارکنان پیمانی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط و خارج از اختیار دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده یا می‌شود، همانند دیون مربوط به کارکنان رسمی، بدون طرح در کمیسیون بررسی دیون بلامحل موضوع دستورالعمل یاد شده و با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و سایر ضوابط مقرر در دستورالعمل مذکور از جمله مفاد مندرج در مواد (7) و (8) و بند (ح) ماده (2) آن، از محل اعتبار هزینه‌ای مصوب تخصیص‌یافته مربوط به دیون بلامحل منظور در بودجه دستگاه‌های اجرائی مشمول مقررات مزبور تأمین و پرداخت شود.

بدیهی است با توجه به اختیار دستگاه‌های اجرائی در انعقاد قرارداد پیمانی با کارکنان، اصل حقوق و مزایای کارکنان پیمانی از محل اعتبار دیون بلامحل قابل تأمین و پرداخت نمی‌باشد.

سید رحمت الله اکرمی

معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here