تصویبنامه در خصوص افزایش مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان

1

پاراف تصویبنامه در خصوص افزایش مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان  : مرجع تصویب: هيات وزيران  شماره ویژه نامه: ۷۷۲ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۳۱
تصویبنامه در خصوص افزایش مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان
۵/۲/۱۳۹۴ هـ۵۱۸۱۹ت/۱۱۶۵۴شماره
تصویبنامه در خصوص افزایش مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
هيأت وزیران در جلسه ۲/۲/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۱۱۳۳۹ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶) قانون تأمين اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ـ تصویب کرد:
از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۴ کليه مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان که تا پایان سال ۱۳۹۳ برقرار شده اند، به ميزان پانزده درصد (۱۵%) مستمری آنان در پایان اسفندماه ۱۳۹۳ افزایش مییابد.
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيری

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید