تصویبنامه نصاب معاملات در سال ۹۵

0
تصویبنامه نصاب معاملات در سال 95
تصویبنامه نصاب معاملات در سال ۹۵

پاراف تصویبنامه نصاب معاملات در سال ۹۵ : تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات. این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ هیئت وزیران تصویب و با شماره ۱۵۱۸۵مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۲از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دانلود تصویبنامه نصاب معاملات در سال ۹۵

کلیه معاملات کوچک شامل معاملاتی هستند که مبلغ آنها تا سقف دویست میلیون ریال باشد.

همچنین معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد ریال تجاوز نکند، معاملات متوسط خواهند بود و نیز معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دو میلیارد ریال باشد، به عنوان معاملات بزرگ تلقی خواهند شد.

الف- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می شود:

۱- معاملات کوچک:
معاملاتی که تا سقف مبلغ دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

۲- معاملات متوسط:
معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نکند.

۳- معاملات بزرگ:
معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here