تصویبنامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات

0

پاراف تصویبنامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات :  ۱۳/۲/۱۳۹۴ هـ۵۱۸۱۳ت/۱۵۴۰۰

تصویبنامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات

۱ـ معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از یکصد و سی و نه میلیون (۱۳۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.
۲ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود میلیون .نکند تجاوز ریال (۱.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰)
۳ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود میلیون (۱.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۵۴۴۸/۵۶ مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
ـ مصوب۱۳۹۳ـ تصویب کرد:

الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات بهشرح زیر تعیین میگردد:

۱ـ معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از یکصد و سی و نه میلیون (۱۳۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

۲ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود میلیون .نکند تجاوز ریال (۱.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰)

۳ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود میلیون (۱.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

ب ـ نصاب معاملات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام میشود، تسری مییابد.

معاون اول رئیس جمهور

اسحاق جهانگیری

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here