چه پرداخت هایی مشمول کسر حق بیمه نیست؟

0
مشمول کسر حق بیمه
مشمول کسر حق بیمه

پاراف چه پرداخت هایی مشمول کسر حق بیمه نیست؟ : پرداخت هایی که مشمول کسر حق بیمه نیست به شرح زیر اعلام می گردد:

حداکثر حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه، هرسال از طرف مراجع ذی ربط اعلام می شود و مازاد بر آن مشمول کسر حق بیمه نیست.بجز موارد یاد شده تمام مزایای نقدی که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی به بیمه شده پرداخت می گردد، در صورتی که از حداقل حقوق و مزایای سال مربوطه کمتر نباشد، مشمول کسر حق بیمه است.

بازخرید ایام مرخصی.

هزینه عائلمه مندی.

هزینه سفر و فوق العاده مأموریت.

عیدی.

مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری.

حق شیر.

پاداش نهضت سواد آموزی.

حق التضمین (کسر صندوق).

خسارت اخراج و مزایای پایان کار.

پاداش افزایش تولید.

بجز موارد یاد شده تمام مزایای نقدی که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی به بیمه شده پرداخت می گردد، در صورتی که از حداقل حقوق و مزایای سال مربوطه کمتر نباشد، مشمول کسر حق بیمه است.

حداکثر حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه، هرسال از طرف مراجع ذی ربط اعلام می شود و مازاد بر آن مشمول کسر حق بیمه نیست.

حق بیمه انواع بیمه های تامین اجتماعی۹۵

اجباری

مشاغل آزاد ( خویش فرما )

اختیاری ( خویش فرما )

کارگران ساختمانی ( خویش فرما )

قالیبافان (خویش فرما )

رانندگان درون شهری (تاکسی ، وانت بار ، مینی بوس )

رانندگان برون شهری ( مینی بوس ، سواری )

رانندگان برون شهری ( اتوبوس و کامیون سنگین )

هنرمندان و نویسندگان (خویش فرما )

مداحان (خویش فرما )

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید