بخشنامه ۱۷۱۷۶۶۸ سازمان اداری استخدامی درباره ممیزی استقرار میز خدمت و نحوه ارزیابی اجرای دستورالعمل میز خدمت

سازمان اداری استخدامی کشور به منظور اجرای بند ۶ دستورالعمل میز خدمت به شماره ۱۵۳۸۵۸۸ مورخ ۷/۹/۱۳۹۶ موضوع ممیزی استقرار میز خدمت و ارزیابی اجرای دستورالعمل اجرایی میز خدمت بخشنامه شماره ۱۷۱۷۶۶۸ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۶ را ابلاغ نموده است.

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

به منظور اجرای بند ۶ دستورالعمل میز خدمت به شماره ۱۵۳۸۵۸۸ مورخ ۷/۹/۱۳۹۶ این سازمان، راهنمای شماره ۱ به شرح اسناد پیوست، ابلاغ می گردد.

راهنمای شماره ۱ : ممیزی استقرار میز خدمت و ارزیابی اجرای دستورالعمل آن

دستگاه های اجرایی به منظور اجرای بند (۶) دستورالعمل میز خدمت به شماره ۱۵۳۸۵۸۸ مورخ ۷/۹/۱۳۹۶ این سازمان و یکسان سازی اجرای آن در دستگاه های اجرایی و واحدهای استانی مربوط، مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

۱- مراحل بازرسی و ارزیابی وضعیت اجرای دستورالعمل میز خدمت در دستگاه های اجرایی ملی و استانی به شرح زیر و مطابق نمودار پیوست (۱) می باشد:

 • مرحله ۱- تکمیل فرم پیوست (۲) توسط دستگاه اجرایی در مقاطع زمانی دو ماهه و ارسال آن به سازمان اداری و استخدامی کشور و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان توسط واحدهای استانی.
 • مرحله ۲- حضور ارزیاب سازمان اداری و استخدامی کشور یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (حسب مورد) در دستگاه اجرایی یا واحدهای استانی دستگاه به منظور راستی آزمایی نتایج خوداظهاری دستگاه اجرایی و تکمیل “بخش نتایج ارزیابی” فرم پیوست (۲)
 • مرحله ۳- ارائه گزارش نتایج ارزیابی اجرای میز خدمت در قالب جدول ۲ پیوست (۳) توسط دستگاه های اجرایی به سازمان اداری و استخدامی کشور در مقاطع زمانی دو ماهه.

همچنین، نتایج ارزیابی واحدهای استانی دستگاه های اجرایی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها مورد جمع بندی و تحلیل قرار گرفته و در قالب جدول ۱ پیوست (۳) به سازمان اداری و استخدامی کشور و به شورای راهبری توسعه مدیریت استان جهت رفع مشکلات و پیشبرد استقرار میز خدمت در مقاطع زمانی دو ماهه ارائه می گردد. بر اساس گزارشات دریافت شده از دستگاه های اجرایی و سازمان های مدیریت استانی، نتایج ارزیابی دستگاه اجرایی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور جمع بندی و تحلیل شده و در مقاطع زمانی ۶ ماهه به شورای عالی اداری ارائه می شود.

۲- واحدهای استانی دستگاه ها موظفند نمایندگان تام الاختیار موضوع تبصره ذیل بند ۵ دستورالعمل فوق الذکر را به سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان و ستاد دستگاه متبوع خود معرفی نمایند. لذا نیازی به معرفی این نمایندگان به سازمان اداری و استخدامی کشور نیست.

۳- وظایف نمایندگان دستگاه های اجرایی موضوع تبصره ۵ دستورالعمل فوق الذکر که می بایست در سطح مدیر کل یا معاون مدیر کل معرفی شوند، عبارتند از:

 • – هماهنگی های درون دستگاهی و بین دستگاهی
 • – هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی کشور
 • – ارتباط با نمایندگان تام الاختیار معرفی شده توسط واحدهای استانی و اطلاع رسانی به آنها
 • – پی گیری اجرای مواد دستورالعمل فوق الاشاره در دستگاه
 • – تهیه گزارش های مورد نیاز سازمان اداری و استخدامی کشور از روند اجرای دستورالعمل فوق الاشاره در واحدهای در واحدهای استانی و سازمان های تابعه

۴- وظایف نمایندگان واحدهای استانی که می بایست در سطح کارشناس معرفی شوند عبارتند از:

 • – هماهنگی با نمایندگان ستاد مرکزی دستگاه متبوع و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
 • – پیگیری اجرای بندهای دستورالعمل فوق الاشاره در واحد استانی دستگاه
 • – ارائه گزارش اجرای دستورالعمل میز خدمت در واحد استانی دستگاه طبق مرحله ۱ بند ۱ این راهنما و همچنین تهیه گزارش های موردی حسب درخواست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

علی صفدری

معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور

به این مطلب امتیاز دهید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.