جزئیات میزان دریافتی بیمه بیکاری متأهلین و مجردین

0
بیمه بیکاری متأهلین و مجردین
بیمه بیکاری متأهلین و مجردین

پاراف جزئیات میزان دریافتی بیمه بیکاری متأهلین و مجردین : تمام مشمولان قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار هستند شامل مقررات این قانون می شوند. البته همانطور که در قانون هم آمده بازنشستگان و از کارافتادگان کلی، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری اتباع خارجی مشمول این بیمه نمی شوند.

بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده است و آماده کار باشد البته بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تایید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کارواموراجتماعی محل، از مزایای این قانون منتفع خواهد شد . بیکاران مشمول این قانون تمام حقوق، مزایا و خسارات مربوطه (موضوع قانون کار) را دریافت خواهند کرد.

حق بیمه بیکاری به میزان ۳درصد مزد بیمه شده است که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد.مزد بیمه شده و نحوه تشخیص ، تعیین حق بیمه بیکاری ، چگونگی وصول آن ، تکلیف بیمه شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به اعتراض ، تخلفات و دیگر مقررات مربوطه در این باره براساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایت های تأمین اجتماعی در قانون و مقررات تامین اجتماعی پیش بینی شده است .

باید در نظر گرفت که بیمه شده قبل از بیکارشدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد . بیمه شده مکلف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی، آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد .مراجعه بعد از ۳۰ روز با عذر موجه و تشخیص هیئت حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود.به کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری، به شغل یا مشاغلی گمارده شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری متعلقه کمتر باشد مابه التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد.

مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن بدین شرح است:جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر ۳۶ ماه و برای متأهلین یا متکلفین حداکثر ۵۰ ماه براساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه است.پاراف.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here