تعیین نصاب معاملات کوچک ،متوسط و بزرگ در سال 94

0

پاراف تعیین نصاب معاملات کوچک ،متوسط و بزرگ در سال 94 به نقل از دولت :

هیئت وزیران تعیین نصاب معاملات کوچک ،متوسط وبزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه نصاب هر یک از معاملات کوچک شامل معاملات کمتر از یکصد وسی و نه میلیون ریال، معاملات متوسط شامل معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده واز مبلغ یک میلیارد وسیصد ونود میلیون ریال تجاوز نکند ومعاملات بزرگ شامل معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از یک میلیارد وسیصد ونود میلیون ریال باشد تعیین گردید.

این مبالغ برای معاملاتی که به صورت مزایده انجام می شوند نیز تسری می یابد.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید