دستگاهها اختیاری برای برکناری ذیحساب ندارند بخشنامه ۱۲۵۹۶۹ وزارت دارایی

0
دستگاهها اختیاری برای برکناری ذیحساب ندارند بخشنامه 125969 وزارت دارایی
دستگاهها اختیاری برای برکناری ذیحساب ندارند بخشنامه ۱۲۵۹۶۹ وزارت دارایی

پاراف دستگاهها اختیاری برای برکناری ذیحساب ندارند بخشنامه ۱۲۵۹۶۹ وزارت دارایی : معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی ودارایی و خزانه دار کل کشور در بخشنامه ای مدت و زمان خاتمه ماموریت ذیحساب و معاون ذیحساب و مدیر امور مالی را به تشخیص این معاونت اعلام کرد.

بخشنامه شماره 125969/53 مورخ 6/7/94 معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی ودارایی و خزانه دار کل کشور
بخشنامه شماره ۱۲۵۹۶۹/۵۳ مورخ ۶/۷/۹۴ معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی ودارایی و خزانه دار کل کشور

آشنایی با ذیحساب و شرح وظایف ذیحساب :

ذی‌حساب مأموری است که بموجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرائی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود.ذیحساب ویا دارنده حساب ومدیرمالی دستگاههای اجرایی دولتی که فقط در قانون محاسبات عمومی کشور بیش از ۳۰بار ازآن نام برده شده است.بدیهی است یکی از موارد و نقاط آسیب پذیر که در آن بیم بروز مفاسد مالی میرود، فعالیتها و طرحهای عمرانی دستگاهها بوده که بعضاً در جریان اجراء آنها مشکلات و نواقصی به چشم میخورد و بعضاً در جریان اجراء آنها حیف و میلهایی صورت میپذیرد که در صورت انجام نقش قانونی و وظایف محوله توسط سازمان مورد اشاره، اینگونه مفاسد کمتر به منصه بروز و ظهور میرسد.ذیحساب طبق آیین نامه های اجرایی و دربسیاری از کمیسیونها ی نظارتی عضو ودارای حق رای می باشد. ملاحظه می شود نقش اولین حلقه نظارت ( ذیحساب ) از اهمیت بسیاری بر خوردار است چنین بنظر می رسد که هر فعالیت اقتصادی منتج به دریافت وپرداخت حضور نماینده خزانه الزامی است .در زمان جابجایی رئوسای دستگا هها ی اجرایی تنها تشریفات اداری صدور حکم عزل ونصب مقام مسئول است لیکن این موضوع در تغییر ذیحسابان دارای مقررات وآئین نامه های می باشد که در ماده ۹۷ قانون محاسبات آنرا مشخص نموده است . موارد فوق بخشی از دایره مسئولیت ذیحسابان است ودر مقابل حدود اختیارات ایشان بسیار محدود وشاید بتوان چنین بیان نمود که قوه مجریه در دستگاههای اجرایی دارای دو نماینده پاسخگو می باشد یک رئیس دستگاه که مجری سیاستهای دولت است و دیگری ذیحساب (مدیر مالی ) که مدد کار وی است .

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here