آیا میدانستید قوانین و مقررات اداری، استخدامی و کارگزینی

0
آیا میدانستید قوانین و مقررات اداری، استخدامی و کارگزینی
آیا میدانستید قوانین و مقررات اداری، استخدامی و کارگزینی

پاراف آیا میدانستید قوانین و مقررات اداری، استخدامی و کارگزینی : 1- آیا میدانستید که امتیاز حق شاغل در ابتدای هر سال محاسبه و در حکم کارگزینی کارمندان درج می گردد. لیکن کارمندانی که آخرین سال خدمت خود را سپری می کنند سنوات خدمت آنان در زمان بازنشستگی به میزان خدمت انجام شده در همان سال به نسبت کسر سال محاسبه و امتیاز مربوطه تخصیص می یابد.

2- آیا میدانستید که چنانچه سوابق قراردادی (غیرشرکتی) کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی قبل از خدمت رسمی و یا پیمانی با دستگاه های دولتی به صورت تمام وقت بوده و بابت آن حقوق و دستمزد دریافت داشته و کسورات مربوطه را پرداخت کرده باشند، سوابق خدمت مذکور جزو سنوات خدمت قابل قبول دولتی آنان قابل احتساب می باشد. ضمناً موضوع فوق ناظر بر سوابق خدمت نیروهای قرارداد کار مشخص با توجه به اینکه سوابق آنان به صورت سالانه بازخرید می گردد نمی باشد.

3- آیا میدانستید که کمک هزینه عائله مندی به کارمندان مردی که همسر خود را از دست داده یا طلاق داده باشند و دارای فرزند تحت سرپرستی باشند تعلق نمی گیرد.

4- آیا میدانستید که چنانچه جانبازی مدرکی ارایه دهد که مقطع بالاتر آن در رشته شغلی مربوط پیش بینی نشده باشد می تواند از امتیازات تحصیلات یک مقطع تحصیلی بالاتر در جدول شماره ۳ بخشنامه صدرالاشاره استفاده کند و در مورد سایر امتیازات این جدول مطابق ردیف ۲۳ این نامه با وی رفتار می شود.

5- آیا میدانستید که امتیازی برای سنوات بسیجی، گروه های ارزشیابی گروه های گردان های عاشورا، گروه های تشویقی مدیران جهت کارمندانی که از ۱/۱/۱۳۸۸ به بعد استخدام می شوند در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی نشده است.

6- آیا میدانستید که با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/۱/۸۸ و تعیین مرخصی در آن استفاده از مرخصی موضوع ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مجوزی ندارد. ضمناً استفاده از مزایای مناطق محروم در سال های ۸۶ و ۸۷ در چارچوب تصویب نامه شماره ۷۶۲۲۹/ت۴۰۹۹۶ هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران امکان پذیر می باشد.

7- آیا میدانستید که سقف تقلیل ساعت کار روزانه موضوع تبصره یک ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری یک چهارم ساعات کار روزانه و حداکثر ۱۱ ساعت در هفته می باشد. ضمناً سال هایی که کارمند می تواند به این صورت ادامه خدمت دهد در آیین نامه های مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین خواهد شد. اضافه می نماید کاهش مدت خدمت مقرر در قانون خدمت نیمه وقت بانوان کماکان براساس همان قانون مانند گذشته قابل اعمال می باشد.

8- آیا میدانستید که  کارمندانی که به صورت نوبت کاری اشتغال به کار دارند می بایست در ایام تعطیل رسمی براساس برنامه تنظیمی از سوی دستگاه در چارچوب پیش بینی شده وظایف خود را انجام دهند و بابت آن از فوق العاده مربوطه بهره مند می گردند، با توجه به مراتب فوق جنانچه نوبتِ کاری کارمندان در تعطیلات رسمی واقع شود تعطیلات مورد بحث روز کاری آنان محسوب می شود.

9- آیا میدانستید که در قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده هیأت تخلفات اداری، گزینش، بازرسی ، کارشناسان بهداشت حرفه ای و فوق العاده مخصوص پیمانی پیش بینی نشده است.

10- آیا میدانستید که علاوه بر حقوق ثابت کلیه فوق العاده های موضوع ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری که کارمند در زمان بازنشستگی براساس اقلام مندرج در حکم کارگزینی استحقاق دریافت آن ها را داشته است مبنای محاسبه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده در زمان بازنشستگی می باشد.

11- آیا میدانستید که براساس بند الف ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی صرفاً برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی صورت می پذیرد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here