بخشنامه 51/25476 مورخ 94/02/20 ضوابط خرید خودرو سواری در سال 94

0

پاراف بخشنامه 51/25476 مورخ 94/02/20 ضوابط خرید خودرو سواری در سال 94 : بخشنامه شماره 51/25476 مورخ 1394/02/20عنوان ادرات کل امور اقتصادی و دارایی استانها در خصوص رعایت مقررات و ضوابط خرید خودرو سواری در سال 1394
اداره کل اموال دولتی و اوراق بهاداروزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه شماره 51/25476 مورخ 1394/02/20 ضوابط خرید خودرو سواری در سال 1394 را جهت رعایت دستگاههای اجرایی ابلاغ نمود.

لینک دانلود بخشنامه ضوابط خرید خودروی سواری در سال 94

بخشنامه غیر مجاز بودن استفاده دستگاههای دولتی از خودروهای عملیاتی به عنوان خودروی خدمت:

پاراف بخشنامه غیر مجاز بودن استفاده دستگاههای دولتی از خودروهای عملیاتی به عنوان خودروی خدمت : عدم امکان استفاده از خودروهای عملیاتی توسط مدیران مشمول ماده3 آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی به عنوان خودروی خدمت.

خودروهای عملیاتی دارای پلاک دولتی و جزو خودروهای خدمات عمومی بوده و صرفاً به منظور انجام وظایف عملیاتی دستگاه های اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد . به موجب تبصره بند 2 جزء پ ماده 1 آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی موضوع تصویبنامه شماره 189211/ت34191ﻫ مورخ 21/11/1386 هیات محترم وزیران، خودروهای عملیاتی صرفاً به منظور انجام وظایف عملیاتی دستگاه های اجرایی مورد استفاده قرار می گیرند و پلاک دولتی بر روی آنها نصب می گردد.
بدیهی است مقامات موضوع ماده 3 آیین نامه یادشده مجاز به استفاده از خودروهای عملیاتی به عنوان خودروی خدمت نبوده و خودروهای مزبور صرفاً در قالب خودروهای خدمات عمومی طبقه بندی می گردند.

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here