بخشنامه ممنوعیت استخدام و تبدیل وضع در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی دولتی

0
بخشنامه ممنوعیت استخدام و تبدیل وضع در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی دولتی
بخشنامه ممنوعیت استخدام و تبدیل وضع در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی دولتی

پاراف بخشنامه ممنوعیت استخدام و تبدیل وضع در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی دولتی : بخشنامه الزام دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات علمی آموزشی و پژوهشی به اجرای ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه طی بخشنامه‌ای از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات علمی آموزشی و پژوهشی به اجرای ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه ملزم شدند.

دانلود بخشنامه الزام دانشگاه‌ها، مراکز وبخشنامه ممنوعیت استخدام و تبدیل وضعیت در موسسات علمی آموزشی و پژوهشی دولتی

طی بخشنامه‌ای از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات علمی، آموزشی و پژوهشی مشمول بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه به اجرای ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه ملزم شدند.

بخشنامه به دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات علمی، آموزشی و پژوهشی مشمول بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه موضوع بخشنامه شماره ۷۹۴۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

به استناد ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه، جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و از طریق برگزاری آزمون عمومی امکان‌پذیر است. از آن‌جا که دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات علمی، آموزشی و پژوهشی مشمول بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه در زمره واحدهای زیرمجموعه قوه مجریه می‌باشند، از این رو، هر گونه جذب و استخدام و تبدیل وضعیت نیروی انسانی در واحدهای مذکور، بدون رعایت الزامات قانونی فوق، خلاف حکم صریح ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه بوده و واحدهای مذکور موظفند به منظور استخدام یا تبدیل وضع نیروهای قراردادی قبلاً موافقت و تأیید این معاونت را کسب نمایند.

محمود عسکری‌آزاد

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here