بخشنامه شفاف سازی و رفع ابهام راجع به حدود اختیار دستگاه‌های اجرایی در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان

0

پاراف قوانین و مقررات : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی بخشنامه‌ای به منظور شفاف‌سازی و رفع ابهام، حدود اختیارات دستگاه‌های اجرایی در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان در واحدهای سازمانی مختلف همان دستگاه را اعلام کرده است.این بخشنامه با شماره ۱۰۳۳۶/۹۳/۲۰۰ در ۳۰ مهرماه ۱۳۹۳ با امضای محمود عسکری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ شده است.

متن مصوبه

بر اساس بخشنامه جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به منظور شفاف سازی و رفع ابهامات و اشکالات در خصوص حدود اختیار دستگاه های اجرایی در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان در واحدهای سازمانی مختلف همان دستگاه، حدود اختیارات دستگاه های اجرایی در این زمینه مشخص شد.

بر اساس این بخشنامه تغییر شغل یا پست سازمانی و نیز تغییر محل جغرافیائی خدمت کارمندان توسط دستگاه های اجرایی در مقام اعمال مجازات امکان پذیر نیست.

در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تنزل مقام یا جایگاه سازمانی کارمند و تغییر محل جغرافیایی خدمت در زمره مجازاتهای اداری پیش بینی شده است. اعمال مجازاتهای مذکور از اختیارات هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری است ولی پیش بینی این مجازاتها، نافی اختیارات مدیریت در تغییر پست سازمانی و تغییر محل خدمت کارمندان بر اساس مقتضیات اداری نخواهد بود.

در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان که حسب نیاز و بر اساس مقتضیات اداری صورت می گیرد امتیازات موضوع ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که کارمنددر طول خدمت بر مبنای تحصیلات، دوره های آموزشی، مهارت، سنوات خدمت و رعایت مقررات مربوط به دست آورده و نیز فوق العاده ایثارگری که به سبب عوامل ایثارگری پرداخت می شود نباید کاهش یابد.

تغییر شغل و محل خدمت کارمند نباید منجر به تنزل طبقه و رتبه شغلی وی شود. در جریان اعمال اختیار فوق، تغییر(افزایش یا کاهش) امتیازات شغل نظیر امتیاز شغل، عناوین مدیریتی و سرپرستی موضوع تبصره دو ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تغییر میزان فوق العاده های تعیین شده منعی ندارد.

فوق العاده های مذکور شامل امتیازاتی است که به دلیل قرار گرفتن در موقعیت شغلی یا خدمت در مناطق و محیط های کاری مشخص، متناسب با نحوه عملکرد یا در موارد خاص با رعایت مقررات مربط به کارمند تعلق می گیرد و نیز تغییر فوق العاده هایی که به موجب ماده ۷۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیار تعیین میزان آنها تا سقف مقرر به عهده رئیس دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران است.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید