بخشنامه ۷۲۷۹۸۱ لزوم پرداخت پاداش و کمک های رفاهی بر اساس دستور العمل مشخص

0
بخشنامه لزوم پرداخت پاداش و کمک های رفاهی بر اساس دستور العمل مشخص
بخشنامه لزوم پرداخت پاداش و کمک های رفاهی بر اساس دستور العمل مشخص

پاراف بخشنامه لزوم پرداخت پاداش و کمک های رفاهی بر اساس دستور العمل مشخص موضوع نحوه تعیین دستورالعمل ماده (۴۱) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در خصوص پرداخت پاداش و کمک های رفاهی دستگاه های اجرای.

از آنجا که به رغم سپری شدن مهلت مقرر در تصویبنامه مذکور، هنوز تعداد زیادی از دستگاه های اجرایی مبادرت به تهیه و صدور ضوابط و دستورالعمل لازم نکرده اند، مقتضی است ضمن تسریع در تهیه دستورالعمل در چارچوب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد که به تأیید بالاترین مقام آن دستگاه اجرایی می رسد، نسخه ای از آن را به این سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.

بخشنامه شماره ۷۲۷۹۸۱ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۵

دستگاه اجرایی

در اجرای ماده (۴۱) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، موضوع تصویبنامه شماره ۳۳۲۶۷/ت۵۲۹۸۲هـ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۵ هیأت محترم وزیران، دستگاه های اجرایی می بایست در پرداخت پاداش و کمک های رفاهی به هر نحو و شکل از محل هر گونه اعتبارات مصوب صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مصوب که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویبنامه توسط مراجع ذیصلاح ابلاغ می شود، اقدام کنند.

از آنجا که به رغم سپری شدن مهلت مقرر در تصویبنامه مذکور، هنوز تعداد زیادی از دستگاه های اجرایی مبادرت به تهیه و صدور ضوابط و دستورالعمل لازم نکرده اند، مقتضی است ضمن تسریع در تهیه دستورالعمل در چارچوب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد که به تأیید بالاترین مقام آن دستگاه اجرایی می رسد، نسخه ای از آن را به این سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.

محمد باقر نوبخت

رییس سازمان برنامه و بودجه

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here