بخشنامه الزام به انجام مزایده دستگاههای اجرائی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت

0

پاراف بخشنامه الزام به انجام مزایده دستگاههای اجرائی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت : بخشنامه الزام به انجام مزایده دستگاههای اجرائی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس اینترنتی setadiran.ir

با عنایت به ماده ۲ آئین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیک دولت موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ک مورخ ۲۱/۸/۹۰ و بخشنامه شماره ۱۹۲۲۲/۱ مورخ ۶/۶/۹۲ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند ب ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات موظفند نسبت به ثبت نام در ستاد و برگزاری مزایده اموال با استفاده از امضای الکترونیکی با لحاظ مقررات مربوطه اقدام نمایند.

دستگاههای اجرائی موظفند با استفاده از امضای الکترونیکی و رعایت مقررات مربوطه، کلیه مراحل مزایده را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام دهند.

با عنایت به ماده ۲ آئین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیک دولت موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ک مورخ ۲۱/۸/۹۰ و بخشنامه شماره ۱۹۲۲۲/۱ مورخ ۶/۶/۹۲ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند ب ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات موظفند نسبت به ثبت نام در ستاد و برگزاری مزایده اموال با استفاده از امضای الکترونیکی با لحاظ مقررات مربوطه اقدام نمایند.

دستگاههای اجرائی موظفند با استفاده از امضای الکترونیکی و رعایت مقررات مربوطه، کلیه مراحل مزایده را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام دهند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here